TELEFONNΝ  SEZNAM  VFN  PODLE  PRACOVIŠ
ϊstψedna – provolba: 22496xxxx, 22596xxxx, spojovatelky: (22496) 1111
      Ψeditelstvν
      Ekonomickύ ϊsek
      Personαlnν ϊsek
      Obchodnν ϊsek
      Technicko-provoznν ϊsek
      Ϊsek informatiky
      Ϊsek LP nαmμstka
      Ϊsek pro nelιkaψskα zdravotnickα povolαnν a kvalitu
      Ϊsek vμdy, vzdμlαvαnν a vύzkumu
      Odbory
      Centrum primαrnν pιθe  (zαvodnν lιkaψi)
      Centrum individuαlnν pιθe
      Dennν sanatorium Hornν Palata
      Dermatovenerologickα klinika
      Fakultnν transfϊznν oddμlenν  (FTO)
      Foniatrickα klinika
      Geriatrickα klinika
      Gynekologicko–porodnickα klinika  (Gyn-por)
      I. chirurgickα klinika hrudnν, bψišnν a ϊrazovι chirurgie
      II. chirurgickα klinika kardiovaskulαrnν chirurgie
      I. internν klinika - klinika hematologie
      II. internν klinika - klinika kardiologie a angiologie
      III. internν klinika - klinika endokrinologie a metabolismu
      IV. internν klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie
      I. klinika tuberkulσzy a respiraθnνch onemocnμnν
      Internν oddμlenν Strahov
      Klinika adiktologie
      Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivnν medicνny  (KARIM)
      Klinika dμtskιho a dorostovιho lιkaψstvν  (KDDL) 
      Klinika nefrologie
      Kliniku pracovnνho lιkaψstvν
      Klinika rehabilitaθnνho lιkaψstvν  (KRL)
      Klinika ϊstnν, θelistnν a obliθejovι chirurgie
      Neurologickα klinika
      Oθnν klinika
      ORL oddμlenν
      Onkologickα klinika
      Psychiatrickα klinika
      Radiodiagnostickα klinika  (RDG)
      Sexuologickύ ϊstav
      Spoleθnύ pψνjem internμ nemocnύch  (SPIN)
      Urologickα klinika
      Ϊstav biologie a lιkaψskι genetiky
      Ϊstav dμdiθnύch metabolickύch poruch  (ΪDMP)
      Ϊstav lιkaψskι biochemie a laboratornν diagnostiky  (ΪLBLD)
      Ϊstav imunologie a mikrobiologie
      Ϊstav klinickι a experimentαlnν stomatologie
      Ϊstav nukleαrnν medicνny  (ΪNM)
      Ϊstav patologie
      Ϊstav soudnνho lιkaψstvν a toxikologie
      Ϊstav tμlovύchovnιho lιkaψstvν
ΨEDITELSTVΝ VFN    
U Nemocnice 2/499, 128 08  Praha 2 
sekretariαt………………………………………………………………………………………………………………… 2001-2
fax………………………………………………………………………………………………………………… 224 919 040
NΑMΜSTEK PRO VΜDU, VZDΜLΑVΑNΝ A VέZKUM …………………………………………………………………………… 2666, 2522
NΑMΜSTEK PRO LP …………………………………………………………………………………………………………………   2022, 2023
EKONOMICKέ NΑMΜSTEK ………………………………………………………………………………………………………… 2026, 3397 
NΑMΜSTEK PRO OBCHOD ………………………………………………………………………………………………………… 9265
PERSONΑLNΝ NΑMΜSTEK ………………………………………………………………………………………………………… 3344
TECHNICKO - PROVOZNΝ NΑMΜSTEK …………………………………………………………………………………………… 3202, 3203
NΑMΜSTEK PRO INFORMATIKU …………………………………………………………………………………………………… 9266
NΑMΜSTEK PRO NELΙKAΨSKΑ ZDRAVOTNICKΑ POVOLΑNΝ A KVALITU ………………………………………………… 9341
Oddμlenν PR a Marketingu
tiskovύ mluvθν…………………………………………………………………………….. 3059
Žurnαlnν služba
vrchnν sestra ………………………………………………………………………………………………………………… 2855
Ϊtvar bezpeθnosti a krizovι pψipravenosti
Vedoucν odboru ………………………………………………………………………….. 2741
BOZP a PO ……………………………………………………………………………….. 4401-4
Vrαtnice:
areαl -  U Nemocnice 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 3120
areαl -  Benαtskα ………………………………………………………………………………………………………………… 2359
FP -  Karlovo nαm. 32 ………………………………………………………………………………………………………………… 6222
Geriatrie -  Londύnskα 15 ………………………………………………………………………………………………………………… 225374111
KPL -  Na Bojišti 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 4530, 4800
Stomatologie -  Kateψinskα 32 ………………………………………………………………………………………………………………… 4583
Urologie -  Ke Karlovu 6 ………………………………………………………………………………………………………………… 7829
DAK -  Ke Karlovu 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 7719
OLZ - Apolinαψskα 14 ………………………………………………………………………………………………………………… 8211
Gyn. Por. klinika -  Apolinαψskα 18 ………………………………………………………………………………………………………………… 7450
Psychiatrickα kl. -  Ke Karlovu 11 - hlavnν ………………………………………………………………………………………………………………… 5225, 5226
Psychiatrickα kl. -  Ke Karlovu 11 - vjezdovα ………………………………………………………………………………………………………………… 5428
Neurologickα kl. -  Kateψinskα 30 - hlavnν ………………………………………………………………………………………………………………… 5580, 5544, 5087
Neurologickα kl. -  Viniθnα ………………………………………………………………………………………………………………… 5502
SPIN ……………………………………………………………………………………….. 2974
Internν oddμlenν Strahov 225003111, 225003221
Fakultnν transf. oddμlenν Zbraslav 225 374 261, 225 374 275, 225 374 211
Oddμlenν vnitψnνho auditu a kontroly
Ke Karlovu 13, Praha 2
sekretariαt ………………………………………………………………………………… 5472
LEGISLATIVNΜ PRΑVNΝ ODBOR
U Nemocnice 2, Praha 2
sekretariαt……………………………………………………………………………………………………………… 2018, 2019
ODBOR KVALITY A PROJEKTOVΙHO ΨΝZENΝ
vedoucν odboru……………………………………………………………………………………………………………… 3324
sekretariαt ………………………………………………………………………………. 3553
Oddμlenν kvality
vedoucν oddμlenν ………………………………………………………………………….. 2540
Oddμlenν metrologie 
Na Bojišti 1, Praha 2
vedoucν oddμlenν ……………………………………………………………………………………………………………… 4119
Oddμlenν projektovιho ψνzenν
projektovύ manažer……………………………………………………………………………………………………………… 3440
ODBORY
odbory I   U Nemocnice 2,  Praha 2,  bud. ψedit.-2.p.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2081
odbory II – 3. zαvodnν organizace FP - Karlovo nαm. 32,  Praha 2………………………………………………………………………………………………………………… 6307
zpμt na ϊvod
EKONOMICKέ ΪSEK  
 U Nemocnice 2, Praha 2 
sekretariαt EN …………………………………………………………………………… 2026, 3397
ODBOR FINANCOVΑNΝ
vedoucν odboru financovαnν……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2563
Oddμlenν fakturace
vedoucν oddμlenν fakturace………………………………………………………………………………………………………………… 3154
Oddμlenν financovαnν
vedoucν oddμlenν financovαnν………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2563
fax ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3349
Oddμlenν cestovnνch pψνkazω a FKSP
referent - cest. pψνkazy……………………………………………………………………………………………………………… 3033
Hlavnν pokladna
vedoucν pokladny……………………………………………………………………………………………………………… 2888, 2036
Oddμlenν zvlαštnνch ϊhrad
vedoucν oddμlenν……………………………………………………………………………………………………………… 3058
ODBOR CONTROLLINGU
vedoucν odboru controllingu………………………………………………………………………… 3158
ODBOR ΪΘETNICTVΝ
Finanθnν ϊθtαrna
vedoucν finanθnν ϊθtαrny…………………………………………………………………………………………………………… 3151
Všeobecnα ϊθtαrna
ϊθetnν………………………………………………………………………………………………………………… 3148, 3149, 3147, 3156, 3166
Materiαlovα ϊθtαrna
vedoucν materiαlovι ϊθtαrny……………………………………………………………………………………………………………… 3161
Oddμlenν evidence majetku
vedoucν oddμlenν evidence majetku……………………………………………………………………………………………………………… 2032
ODBOR SPISOVΙ A ARCHIVNΝ SLUŽBY
vedoucν odboru…………………………………………………………………………………………………………… 3146, 725045778
PODATELNA
Podatelna FP …………………………………………………………………………... 6317
Spisovny ………………………………………………………………………………….. 5017, 2044
zpμt na ϊvod
OBCHODNΝ ΪSEK
U Nemocnice 2, Praha 2 
sekretariαt ………………………………………………..………………………………………………………………………… 9265
ODBOR NΑKUPU
vedoucν odboru …………………………………………………………………………………………………………… 3069
sekretariαt…………………………………………………………………………………………………………………… 3081
Oddμlenν nαkupu lιθiv ………………………………………………………………….. 3040
Oddμlenν MTZ
vedoucν oddμlenν 3391, fax: 3392
Sklady
Technickύ sklad
vedoucν………………………………………………………………………………………………………… 5427
Sklad textilu a hlavnν sklad
vedoucν………………………………………………………………………………………………………… 5227, 5218, 5114
Sklad kopνrovacνch služeb
vedoucν ………………………………………………………………………………………………………………… 5040
Oddμlenν labochemikαliν
vedoucν oddμlenν…………………………………………………………………………………………………………… 3262, fax: 3262
Oddμlenν nαkupu zdravotnickύch potψeb
vedoucν oddμlenν…………………………………………………………………………………………………………… 2507
Oddμlenν veψejnύch zakαzek
vedoucν oddμlenν ………………………………………………………………………………………………………………… 3282
zpμt na ϊvod
PERSONΑLNΝ ΪSEK
U Nemocnice 2, Praha 2 
sekretariαt………………………………………………………………………………………………………………… 2052
fax………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3326
ZAMΜSTNANECKέ ODBOR 
vedoucν mzdovι ϊθtαrny………………………………………………………………………………………………………………… 3370
ODBOR PRΑCE A MZDY
vedoucν odboru……………………………………………………………………………………………………………… 3375
zpμt na ϊvod
TECHNICKO-PROVOZNΝ ΪSEK   
U Nemocnice 2, Praha 2 
sekretariαt……………………………………………………………………………………………………………… 3202
ODBOR DOPRAVNΝCH SLUŽEB 
Karlovo nαmμstν 36, Praha 2
vedoucν odboru……………………………………………………………………………………………………………… 2712, 2834, 702 089 473
dispeθink sanity - služba ………………………………………………………………………………………………………………… 2108, 2114, 2831, 224 912 704
TECHNICKO-INVESTIΘNΝ ODBOR 
U Nemocnice 2, Praha 2
vedoucν odboru………………………………………………………………………………………………………………… 3232, 721 519 220
sekretariαt………………………………………………………………………………………………………………… 3232
fax …………………………………………………………………………………………. 224 96 3038
TECHNICKέ DISPEΘINK  (služba 24 hod dennμ) ………………………………………………………………………………………………………………… 2222,  224 914 770
Oddμlenν stavebnν ϊdržby a investic
vedoucν oddμlenν………………..……………………………………………………………………...……… 2812, 725 896 355
Oddμlenν strojnν ϊdržby, VZT a TT
vedoucν oddμlenν……………………………………………..……………………………………………………………………………… 3411, 724 813 244
Elektro oddμlenν
vedoucν oddμlenν ………………………………………………………………………………………………………………… 3336, 723 748 092
Hlavnν energetik a vodohospodαψ 3336, 723 748 092
Dνlny
U Nemocnice 2
malνψskα ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2727
lakύrnickα ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3217
instalatιrskα  ………………………………………………………………………………………………………………… 3212, 725 007 194-6, 725 053 738
zednickα  ………………………………………………………………………………………………………………… 2039, 723 109 364
medicνnskι plyny  ………………………………………………………………………………………………………………… 3208, 728 113 236
Dνlny psychiatrie 
Ke Karlovu 11
truhlαψskα……………………………………………………………………………………………………………… 5416, 607 842 272
θalounickα ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5421,5433
centrαlnν elektrodνlna…………………………………………………………………………………………………………… 5239, 723 552 325, 720 173 846
vzduchotechnickα ………………………………………………………………………………………………………………… 5070
centrαlnν zαmeθnickα dνlna………………………………………………………………………………………………………… 5107, 605 976 260
PROVOZNΝ ODBOR 
U Nemocnice 2
vedoucν odboru……………………………………………………………………………………………………………… 3068, 606 626 428
Oddμlenν provoznνch služeb
vedoucν oddμlenν…………………………………………………………………………………………………… 2102, 602 301 656
Odpadovι hospodαψstvν 3237, 604 586 719, 2101, 725 895 020
Oddμlenν pasportizace
vedoucν oddμlenν…………………………………………………………………………………………………………… 2024
Oddμlenν sprαvy a ϊdržby areαlω 
U Nemocnice 2
vedoucν oddμlenν…………………………………………………………………………………………………………… 3226, 602 179 537
sprαvce ubytoven…………………………………………………………………………………………………………… 7152, 724 819 314
sprαvce areαlω U Nemocnice 1, 2; Karlovo nαm. 36; OC Opatov; KPO Chodov; 
Interna Strahov, archνv Unhoš, RS Pαšov, DS Hornν Palata; FTO Zbraslav……… 2398, 602 179 668
sprαvce zelenμ a ploch……………………………………………………………………………………………… 2006, 602 280 185
sprαvce areαlω KDDL, Urologie, Geriatrie, KPL, Neurologie, 7140
Psychiatrie (Herzωv dωm, ψeditelskα vila)……………………………………………………………………………………………………………… 7140, 602 179 538
sprαvce areαlω GPK, OLZ, U Melouna…………………………………………………… 7039, 606 821 979
sprαvce areαlω Fakultnν poliklinika, TRN, Foniatrie…………………………………….. 6311, 725 896 322
Rekreaθnν stψedisko Kraslice ………………………………………………………………………………………………………………… 352 687 566
ubytovna Neklanova 6 -  vrαtnice ………………………………………………………………………………………………………………… 224 913 592
ubytovna Salmovskα 13 - kancelαψ ………………………………………………………………………………………………………………… 5833
ubytovna Klimentskα 9 ………………………………………………………………………………………………………………… 222 313 371
ubytovna KDDL - kancelαψ ………………………………………………………………………………………………………………… 7652
ODBOR ZDRAVOTNICKΙ TECHNIKY  
U Nemocnice 2, Praha 2
vedoucν odboru…………………………………………………………………………………………………………… 2138, 601 557 131
Oddμlenν nαkupu zdravotnickι techniky
vedoucν oddμlenν…………………………………………………………………………………………………… 2131, 602 204 611
Oddμlenν evidence zdravotnickι techniky
vedoucν oddμlenν…………………………………………………………………………………………………… 3165
ODBOR LΙΘEBNΙ VݎIVY A STRAVOVΑNΝ
Apolinαψskα 18
vedoucν odboru………………………………………………………………………………………………………………… 7511, 607 082 511
Oddμlenν lιθebnι vύživy a stravovαnν 
Apolinαψskα 18
vedoucν oddμlenν……………………………………………………………………………………………………………… 7501, 725 894 143
zαstupce………………………………………………………………………………….. 7501
provoznν ………………………………………………………………………………………………………………… 7502
Oddμlenν zamμstnaneckιho  stravovαnν
U Nemocnice 2
vedoucν oddμlenν…………………………………………………………………………………………………… 2131, 602 204 611
Jνdelna na Hrαdku 
U Nemocnice 2
provoznν……………………………………………………………………………………………………………… 3315
ZS - cizν organizace……………………………………………………………………………… 3315
Jνdelna ve FP - Karlovo nαm. 32 
vύdej jνdel FP ………………………………………………………………………………………………………………… 6358
Jνdelna KDDL - Ke Karlovu 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 7144
zpμt na ϊvod
ΪSEK INFORMATIKY 
U Nemocnice 2, Praha 2
DISPEΘINK ΪI VFN pro pψνjem incidentω ………………………………………………… 2119
sekretariαt ………………………………………………..……………………………………… 9266
projektovύ manažer ………………………………………………..…………………………… 2117
   
Oddμlenν nαkupu ICT  
vedoucν oddμlenν ………………………………………………..………………………………… 9269
ODBOR SW
vedoucν odboru ………………………………………………..………………………………… 2892
Oddμlenν rozvojovύch projektω  
vedoucν oddμlenν ………………………………………………..………………………………… 2948
Oddμlenν vύvoje a sprαvy SW  
vedoucν oddμlenν ………………………………………………..………………………………… 9230
Oddμlenν sprαvy DB systιmω  
kontakt na oddμlenν ………………………………………………..……………………………… 9228
ODBOR INFORMAΘNΝCH TECHNOLOGIΝ
vedoucν odboru ………………………………………………..…………………………………… 9320
Oddμlenν projekce a realizace poθνtaθovύch sνtν  
vedoucν oddμlenν ………………………………………………..………………………………… 9220
Oddμlenν sprαvy informaθnνch systιmω
vedoucν oddμlenν ………………………………………………..………………………………… 9375
Oddμlenν hardware
vedoucν oddμlenν ………………………………………………..………………………………… 9262
Oddμlenν telefonnνch spojovatelω  
vedoucν oddμlenν ………………………………………………..………………………………… 2000
   
ODBOR PODPORY UŽIVATELΩ
vedoucν odboru ………………………………………………..………………………………… 9275
Oddμlenν podpory uživatelω
vedoucν oddμlenν ………………………………………………..………………………………… 9273
Oddμlenν školenν ICT  
kontakt na oddμlenν ………………………………………………..………………………………… 2075
Dispeθink informatiky
operαtorka HOT LINE ………………………………………………..…………………………… 2119
zpμt na ϊvod
ΪSEK LP NΑMΜSTKA
U Nemocnice 2, Praha 2
sekretariαt nαmμstkω ……………………………………………………………………… 2023
ODBOR REVIZΝ A VYKAZOVΑNΝ ZDRAVOTNΝ PΙΘE
vedoucν odboru …………………………………………………………………………… 2021
sekretariαt  ………………………………………………………………………………… 2474
Oddμlenν smluvnνch vztahω
vedoucν oddμlenν  …………………………………………………………………………. 2027
vedoucν lιkaψ oddμlenν ……………………………………………………………………. 5158
ODBOR EKONOMIKY A VYΪΘTOVΑNΝ ZDRAVOTNΝ PΙΘE
vedoucν odboru …………………………………………………………………………… 2074
sekretariαt ………………………………………………………………………………….. 3172
Oddμlenν ekonomiky ZP
vedoucν oddμlenν  …………………………………………………………………………. 3231
Oddμlenν vyϊθtovαnν ZP
vedoucν oddμlenν  …………………………………………………………………………. 3173
Oddμlenν ϊhrad ZP
vedoucν oddμlenν ………………………………………………………………………….. 5063
ODDΜLENΝ KLINICKΙ FARMAKOLOGIE A FARMACIE
Na Bojišti 1
vedoucν oddμlenν …………………………………………………………………………. 4145, 725584159
ODDΜLENΝ NEMOCNIΘNΝ HYGIENY
vedoucν oddμlenν  ………………………………………………………………………….. 9232
sekretariαt …………………………………………………………………………………. 9277
ODDΜLENΝ RADIAΘNΝ OCHRANY
U Nemocnice 2, pavilon A10
vedoucν oddμlenν ………………………………………………………………………….. 2249
sekretariαt …………………………………………………………………………………. 9216
CENTRUM INDIVIDUΑLNΝ PΙΘE
vedoucν oddμlenν …………………………………………………………………………… 6587
recepce …………………………………………………………………………………… 6417
zpμt na ϊvod
ΪSEK PRO NELΙKAΨSKΑ ZDRAVOTNICKΑ POVOLΑNΝ
U Nemocnice 2, Praha 2
sekretariαt……………………………………………………………………………………………………………… 9341
INFORMAΘNΝ CENTRUM (vedle vrαtnice) ………………………………………………………………………………………………………………… 3125
ODBOR PRO NELΙKAΨSKΑ ZDRAVOTNICKΑ POVOLΑNΝ
Oddμlenν žurnαlnν služby
vrchnν sestra………………………………………………………………………………………………………………… 2855
Oddμlenν zdravotnμ-sociαlnν
vrchnν sestra zdravotnμ sociαlnνho oddμlenν……………………………………………………………… 4112
Oddμlenν nutriθnνch terapeutω
vrchnν nutriθnν terapeutka ………………………………………………………….…………………….. 4117
zpμt na ϊvod
ΪSEK VΜDY, VZDΜLΑVΑNΝ A VέZKUMU
U Nemocnice 2, Praha 2
sekretariαt……………………………………………………………………………………………………………… 2666, 2522
ODBOR GRANTΩ A KLINICKΙHO HODNOCENΝ
vedoucν odboru………………………………………………………………………………………………………………… 3075
Oddμlenν klinickιho hodnocenν a vύzkumu
vedoucν oddμlenν  ……………………………………………………………………………………………………………… 3097, 3352
Oddμlenν evropskύch grantω
vedoucν oddμlenν………………………………………………………………………………………………………………… 3242
referent evropskύch grantω………………………………………………………………………………………………………………… 3152, 3157
Oddμlenν grantω a dotacν
vedoucν oddμlenν ………………………………………………………………………………………………………………… 3075
ODBOR VZDΜLΑVΑNΝ
Na Bojišti 1
vedoucν odboru……………………………………………………………………………. 4627
FAKULTNΝ  POLIKLINIKA  KARLOVO NΑM.
Karlovo nαm. 32,  Praha 2
manažer polikliniky……………………………………………………………………………………………………………… 6311
vrαtnice FP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6222
provoznν kancelαψ ………………………………………………………………………………………………………………… 6259
NEMOCNIΘNΝ LΙKΑRNA
U Nemocnice 2
sekretariαt……………………………………………………………………………………………………………… 2106
Oddμlenν vύdeje pro veψejnost I 
U Nemocnice 2
vedoucν laborant…………………………………………………………………………………………………………… 3290, 2110
Oddμlenν vύdeje pro veψejnost II 
Ke Karlovu 6
administrativa ………………………………………………………………………………………………………………… 7114
Oddμlenν vύdeje pro veψejnost III  
Karlovo nαm. 32
administrativa ………………………………………………………………………………………………………………… 6707
Oddμlenν pψνpravy cytostatik  
kancelαψ ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6288
administrativa ………………………………………………………………………………………………………………… 6287
pohotovost ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 721 290 984
Pracovištμ FAUSTΩV DΩM 
Karlovo nαm. 40 
vύdejna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3254 (+ fax), 3241, 3248
oddμlenν labochem………………………………………………………………………………………………………………… 3262 (+ fax), 3263 
vedoucν kontrolnνho oddμlenν……………………………………………………………………………………………………………… 3285
Oddμlenν infuznνch roztokω 
Karlovo nαm. 36 
fax  2335
vύdej………………………………………………………………………………………………………………… 2136
Pracovištμ DAK
Ke Karlovu 2
administrativa ………………………………………………………………………………………………………………… 7132
odd. ZDRAVOTNICKέCH POTΨEB  
Na Hrαdku 3
fax  2456
kancelαψ - objednαvky ………………………………………………………………………………………………………………… 2062
kancelαψ - faktury ………………………………………………………………………………………………………………… 2028
zpμt na ϊvod
CENTRUM  PRIMΑRNΝ  PΙΘE
Fakultnν poliklinika, Karlovo nαm. 32,  Praha 2 
vedoucν lιkaψ  6588
zpμt na ϊvod
CENTRUM  INDIVIDUΑLNΝ  PΙΘE
Fakultnν poliklinika, Karlovo nαm. 32,  Praha 2  
Recepce ……………………………………………………………………………………………………………… 6417
Sestra  6330
vedoucν centra 6409
Fax: ………………………………………………………………………………………………………………… 6385
zpμt na ϊvod
 DENNΝ  SANATORIUM   HORNΝ  PALATA 
U Nesypky 28, Praha 5 
ϊstψedna 257322366, 257325118, 257329264
fax 257312287
sekretariαt 257322366
pracovištμ, Ke Karlovu 2,  Praha 2 7050
zpμt na ϊvod
DERMATOVENEROLOGICKΑ  KLINIKA
 U Nemocnice 2,  Praha 2 
sekretariαt  2586
Ambulance
U Nemocnice 2,  Praha 2
Ambulance pψνjmovα ………………………………………………………………………………………………………………… 2409
Ambulance dermatoonkologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 2426, 2449, 2497
Ambulance pro svμtlolιθbu a fyz. terapii ………………………………………………………………………………………………………………… 2422, 2411
Ambulance
 FP Karlovo nαmμstν 32,  Praha 2
kartotιka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6740
Ambulance
θ.1 - sklodermie, psychosomatika  6737
θ.2 - všeobecnα  6537
θ.3 - všeobecnα 6541
θ.4 - kryoterapeutickα, všeobecnα, mykologickα  6736
θ.5 - mykologickι odbμry SPZ 6735
θ.6 - mykologie  6733
θ.7 - mykologie  6734
θ.8 - hojenν ran  6730
θ.9 - flebol., mykol., všeob.  6731
θ.10 - všeobecnα  6732
θ.12 - alergologickα  6738
θ.13 - alergologickα  6739
θ.14 - dμtskα  6538
Venerologie
Apolinαψskα 4 8230
kartotιka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8230
zpμt na ϊvod
FAKULTNΝ  TRANSFΪZNΝ  ODDΜLENΝ (FTO)
 U Nemocnice 2,  Praha 2
kartotιka, zαpis dαrcω ………………………………………………………………………………………………………………… 3112, 2757
pohotovostnν služba ………………………………………………………………………………………………………………… 2756, 2752 
fax: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2753
FAKULTNΝ TRANSFΪZNΝ ODD. ZBRASLAV   
K Internμ 640, 156 00  Praha 5 – Zbraslav
provolba 2253742xx 
ϊstψedna 225 374 261,  225 374 275, 225 374 211  
fax 257 922 363
sekretariαt………………………………………………..……………………………………………………………………………… 70
evidence dαrcω ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 30
zpμt na ϊvod
FONIATRICKΑ KLINIKA
Žitnα 24, Praha 2 
sekretariαt…………………………………………………………………………………………………………………… 4931, 224964951
vrαtnice …………………………………………………………………………………………………………….............… 4915
Ambulance
ambulance kartotιka – centrαlnν objednαvαnν pacientω………………………………………………………………..………… 4900
audiologie ………………………………………………..………………………………………………………………….…………… 4906
vύdej sluchadel ……………………………………………………………………………………………………………..… 4905
logopedie - ambulance  …………………………………………………………………………….………………………………… 4927
logopedie - ambulance ………………………………………………………………………………..……………………………… 4929
ambulance 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4907
ambulance 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 4917
ambulance 3……………………………………………………………………………………………………………… 4924
ambulance 4   …………………………………………………………………………………………………… 4928
stacionαψ ………………………………………………………………………………………………………………………… 4921
mateψskα škola – herna …………………………………………………………………………………………………….. 4910
zpμt na ϊvod
GERIATRICKΑ  KLINIKA
Londύnskα 15, Praha 2 
provolba 225 374 xxx
ϊstψedna 225 374 111
pψνjνmacν kancelαψ ………………………………………………………………………………………………………………… 143
rehabilitace: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 131
Θeskα asociace sester - 2. patro ………………………………………………………………………………………………………………… 141
Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ - sekretariαt 175
zpμt na ϊvod
GYNEKOLOGICKO-PORODNICKΑ  KLINIKA
Apolinαψskα 18, Praha 2
sekretariαt pψednosty  ………………………………………………………………………………………………………………… 7425, 7577
fax  ……………………………………………………………………………………………………………… 224922545
sekretariαt primαψe ……………………………………………………………………………………………………………… 7029
sekretariαt neonatologie ……………………………………………………………………………………………………………… 7146
matrika ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7014
Ambulance
ambul. gynekologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 7491
ambul. tμhotenskα I. ………………………………………………………………………………………………………………… 7401
ambul. tμhotenskα II. ………………………………………………………………………………………………………………… 7403
ambul. urologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 7463
ambul. diabet. + interna I. ………………………………………………………………………………………………………………… 7413
ambul. interna II. ………………………………………………………………………………………………………………… 7416
kartotιka onkologie ………………………………………………………………………………………………………………… 7480, 7481
onkologickύ stacionαψ (chemoterapie) G6 ………………………………………………………………………………………………………………… 7021
ambul. mamologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 7162
ambul. senologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 7492
ambul. klimakterickα ………………………………………………………………………………………………………………… 7471
denzitometrie ………………………………………………………………………………………………………………… 7490
sterilizace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7495
CAR ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7418, 7479, 224923484 
ambul. endokrinologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 7118
ambul. neonatologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 7433
UZ I ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7307
UZ II ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7490
UZ administrativa + sestry ………………………………………………………………………………………………………………… 7273, 224915886 
UZ – zαkrokovύ sαl ………………………………………………………………………………………………………………… 7458
Monitory ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7459
dμtskα gynekologie- DAK ( Ke Karlovu) ………………………………………………………………………………………………………………… 7024
RTG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7422
Rehabilitaθnν centrum ………………………………………………………………………………………………………………… 7493
Lωžkovα oddμlenν
Gynekologickα θαst
oddμlenν G1-onkologie ………………………………………………………………………………………………………………… 7440, 7340 
oddμlenν G3 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7424, 7324  (i fax)
oddμlenν G4 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7439, 7339 
oddμlenν G5 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7004, 7003 
JIP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7516, 7116 
operaθnν sαly ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7529, 7329
endoskopickι operaθnν sαly ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7002, 7001
Porodnickα θαst
P1 - šestinedμlν, nadstandardnν pokoje .………………………………………………………………………………………………………………… 7141
P2 - rizikovι tμhotenstvν ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7000, 7012
P3-šestinedμlν ………………………………………………………………………………………………………………… 7505, 7305 
P5-šestinedμlν + JIP por.  ………………………………………………………………………………………………………………… 7408
P15-šestinedμlν ………………………………………………………………………………………………………………… 7405
Neonatologickα θαst 
JIRP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7470, 7370 
JIP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7483, 7383 
Intermediαl I ………………………………………………………………………………………………………………… 7404, 7494 
Intermediαl II ………………………………………………………………………………………………………………… 7456, 7506 
observaθnν jednotka ………………………………………………………………………………………………………………… 7234
F1 (P15) ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7472
F3 (P3) ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7523
PRACOVIŠTΜ FP
Karlovo nαm. 32
ambulance θ. 1 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6643
ambulance θ. 2 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6624
zpμt na ϊvod
I.  CHIRURGICKΑ  KLINIKA HRUDNΝ, BΨIŠNΝ A ΪRAZOVΙ CHIRURGIE
U Nemocnice 2,  Praha 2
sekretariαt………………………………………………………………………………………………………………… 2215
kancelαψ kliniky ………………………………………………………………………………………………………………… 2201
kartotιka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2272
Ambulance
Objednαnν urgentnνho konzνlia ………………………………………………………………………………………………………………… 2260
všeobecnα ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 2209
fax 3378
traumatologickα ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 2223, 2221
pψνjem pacientω ………………………………………………………………………………………………………………… 2271
Pracovištμ Fakultnν poliklinika 
Karlovo nαm. 32,  Praha 2
chirurgickι oddμlenν
ordinace ………………………………………………………………………………………………………………… 6438
vedoucν sestra  ………………………………………………………………………………………………………………… 6438
ordinace  ………………………………………………………………………………………………………………… 6680
ordinace koloproktochirurgickα ………………………………………………………………………………………………………………… 6621
ordinace:  ………………………………………………………………………………………………………………… 6791
kartotιka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6481
ortopedickι oddμlenν
vedoucν oddμlenν ………………………………………………………………………………………………………………… 6553
vedoucν sestra   ………………………………………………………………………………………………………………… 6553
ordinace  ………………………………………………………………………………………………………………… 6554, 6556
kartotιka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6552
Lωžkovα θαst
I. oddμlenν ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2206
II. oddμlenν ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2275
III. oddμlenν ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2227
IV. oddμlenν ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2213
JIMP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2242, 3092
JIP I. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2214, 2277
JIP II. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2192, 2193
zpμt na ϊvod
II. CHIRURGICKΑ  KLINIKA  KARDIOVASKULΑRNΝ CHIRURGIE
U Nemocnice 2,  Praha 2
sekretariαt ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9400, 2700, 2709, 224922695 (+fax) 
Ambulance
kartotιka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2721, 3468, 9490
kardiologickα ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9493
chirurgickα ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9491, 9492
ECHO ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9494, 9485
Pooperaθnν oddμlenν
staniθnν sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9460
pooperaθnν oddμlenν I. ………………………………………………………………………………………………………………… 2701, 02, 03, 04, 05, 06
pooperaθnν oddμlenν II. ……………………………………………………………………………………………………………… 3481, 82, 83
fyzioterapeuti ………………………………………………………………………………………………………………… 3469
Lωžkovα θαst
klinickι odd. I (kardio) ………………………………………………………………………………………………………………… 9410, 2716,17,18,19
klinickι odd. II (cιvnν) ………………………………………………………………………………………………………………… 3464, 65, 66
Centrαlnν sterilizace
staniθnν sestra ………………………………………………………………………………………………………………… 3463
sterilizace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3461, 62
Služba
Kardiochirurg ve službμ ………………………………………………………………………………………. 9444
Chirurg ve službμ ………………………………………………………………………………………………………………… 9411
Kardiolog ve službμ ………………………………………………………………………………………………………………… 9485
Anesteziolog ve službμ RES2 ………………………………………………………………………………………………………………… 3484
zpμt na ϊvod
I.  INTERNΝ  KLINIKA - klinika hematologie 
U Nemocnice 2,  Praha 2
fax………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3556
sekretariαt ……………………………………………………………………………………………………………… 2527
kancelαψ kliniky………………………………………..……………………………………………………………………………… 2526
vrchnν sestra…………………………………………..……………………………………………………………………………… 2529
Ambulance všeobecnα ………………………………………………………………………………………………………………… 2550
Ambulantnν provoz………………………………………………………………………………………………………………… fax: 224923268
Hematologickα ambulance FP 
Karlovo nαm. 32,  Praha 2
staniθnν sestra………………………………………………………………………………………………………………… 6793
kartotιka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6335
dennν nemocnice ………………………………………………………………………………………………………………… 6318
ambulance
θ. 1  ………………………………………………………………………………………………………………… 6324
θ. 2 …………………………………………………………………………………………………………… 6210
θ. 3 ………………………………………………………………………………………………………………… 6209
θ. 4 …………………………………………………………………………………………………………… 6325
θ. 5  ………………………………………………………………………………………………………………… 6326
θ. 6 ………………………………………………………………………………… 6332
θ. 7 ………………………………………………………………………………………………………………… 6704
Hematologickα oddμlenν
TROD
staniθnν sestra…………………………………………..……………………………………………………………………………… 2555,2523
Oddμlenν B
staniθnν sestra……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2451
trepanobiopsie ………………………………………………………………………………………………………………… 2561
Oddμlenν C
staniθnν sestra…………………………………………..……………………………………………………………………………… 2457
Datacentrum pψi I. Internν klinice
vedoucν ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2676
zpμt na ϊvod
II.  INTERNΝ  KLINIKA - klinika kardiologie a angiologie 
U Nemocnice 2,  Praha 2
sekretariαt 2605,2651
fax 224912154
vrchnν sestra……………………………………………………………………………………………………………… 2613
Ambulance
Recepce sp. ambulancν………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2162
ambulance všeobecnα ………………………………………………………………………………………………………………… 2609, 2060
cιvnν ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2639
Sono vyšetψovna – cιvnν ambul.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2633
ECHO I, ECHO II, EKG  ECHO III………………………………………………………………………………………………………………… 2634, 2635, 2045
kardiologickα ambul. 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 2699
kardiologickα ambul. 3 - EKG………………………………………………………………………………………………………………… 2691
kardiologickα ambul. 4 ………………………………………………………………………………………………………………… 2638
kardiologickα ambul. 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 2637
pneumologickα ambul. + spirometrie ………………………………………………………………………………………………………………… 2636
staniθnν sestra……………………………………………………………………………………………………………… 2634
Angiograf cιvnν
ovladovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2510, 3177
popisovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3175
Staniθnν sestra……………………………………………………………………………………………………………… 3176
Pracovištμ pro diagnostiku a lιθbu poruch srdeθnνho rytmu
Staniθnν sestra………………………………………………………………………………………………………… 3250
Katetrizace srdeθnν
Staniθnν sestra………………………………………………………………………………………………………………… 2617
Pracovištμ FP 
 Praha 2, Karlovo nαm. 32 
Staniθnν setra……………………………………………………………………………………………………………… 6778
Recepce (objednαvαnν nemocnύch) ………………………………………………………………………………………………………………… 6230
Ambulance
θ.1. Holtery, tlakovι monitory ………………………………………………………………………………………………………………… 6773
θ.2. dopoledne kromμ θtvrtku - kardiostimulαtory ………………………………………………………………………………………………………………… 6724
θ. 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 6710
θ. 4. echokardiografickα laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 6775
θ. 5. ……………………………………………………………………………………………………………… 6774
θ. 6. ……………………………………………………………………………………………………………… 6776
θ. 7. ergometrie, klaudikaθnν testy, pletysmografie ………………………………………………………………………………………………………………… 6722
θ. 8. ……………………………………………………………………………………………………………… 6712
θ. 9.  infuznν mνstnost ………………………………………………………………………………………………………………… 6297
θ. 10. …………………………………………………………………………………………………………… 6711
θ. 11. EKG …………………………………………………………………………………….……………………………………… 6665
Lωžkovα θαst
I. patro 
inspekθnν pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 2619
II. patro A 
inspekθnν pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 2647
INTERMEDIΑLNΝ odd.
inspekθnν pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 2603
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2172-4 
III. patro
inspekθnν pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 2648
dennν mνstnost sester ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2659
Koronαrnν jednotka
velνn ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2618, 224 910 605 
pψνjem ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2649
Staniθnν sestra……………………………………………………………………………………………………………… 2697
Angiologickα JIP
Vedoucν lιkaψ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3184
A-JIP ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2868
velνn ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2867, 2887
Staniθnν sestra…………………………………………………………………………………… 2867
zpμt na ϊvod
III.  INTERNΝ  KLINIKA - klinika endokrinologie a metabolismu 
U Nemocnice 1, Praha 2
sekretariαt pψednosty……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2922, 2921
fax ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224919780
primαψ ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2920
vrchnν sestra………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2923
AMBULANTNΝ ΘΑST 
objednαvαnν konziliν (internν, endokrinologickα, diabetologickα, metabolickα), žαdosti o pψeklady ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2390, 602106319
Fakultnν poliklinika 
Karlovo nαm. 32, budova A
CEDO - centrum endokrinologie, diabetologie a obezitologie; 1. patro 
ϊsekovα sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6693
recepce, objednαvαnν pacientω ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6455
diabetologie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6694, 6728, 6684
endokrinologie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6450, 6688
obezitologie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6684, 6693
ambulance pro diabetickou nohu ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6728
psychologie ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 6361
osteologie 2. patro ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6377
angiologie 2. patro ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6377
CPK - centrum preventivnν kardiologie, 2. patro  
recepce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6640
ϊsekovα sestra ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 6677
ambulance pro poruchy metabolizmu lipidω
ambulance kardiologickα ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 6676
ambulance pro hypertenzi …………………………………………..……………………………………………………………………………… 6676
ambulance angiologickα ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 6672
ambulance internν ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6650
Centrum pro zαvislι na tabαku, 4. patro 
recepce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6608
kartotιka, objednαvαnν ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9280
metabolickα ambulance  2. patro………………………………………………………………………………………………………………… 2957
vchod z Karlova nαm. vedle kostela sv. Ignαce 
ambulance synkop  2949
U nemocnice 2, vchod AB   
DIAGNOSTICKΑ ΘΑST
ultrazvukovι vyšetψovαnν - objednαvαnν (bψicho, štνtnα žlαza, cιvy) ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2925
echokardiografie 1, 2 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2949
ultrazvukovι vyšetψenν cιv ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2430
Laboratoψ kardiovaskulαrnν patofyziologie (tilt test aj.) ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2352
EKG, odd. funkθnν diagnostiky ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2973
RTG (detašovanι pracovištμ RDG kliniky
objednαvαnν ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2924
LَKOVΑ ΘΑST
pψijνmacν kancelαψ pro objednanι pacienty………………………………………………………………………………………………………………… 2390
oddμlenν Diviznν 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 2861, 2961
oddμlenν Diviznν 2 ……………………………………………………………………………………………………………… 2819, 2919
oddμlenν Diviznν 3 ………………………………………………………………………………………………………………… 2800, 2901
Jednotka intenzivnν metabolickι pιθe ………………………………………………….. 2964
oddμlenν A - koronαrnν jednotka …………………………………………………………. 2931
oddμlenν B ……………………………………………………………………………………………………………… 2856, 2932
oddμlenν C ………………………………………………………………………………………………………………… 2945, 2845
LABORATORNΝ ΘΑST
Laboratoψ pro endokrinologii a metabolizmus……………………………………………………………………………………………………………… 2463
vedoucν. laborantka………………………………………………………………………………………………………………… 2914
diabetologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 2914
lipidovα ……………………………………………………………………………………………………………… 2955, 2158
steroidnν + katecholaminy ………………………………………………………………………………………………………………… 2903, 2912
diabetologickα a neuroendokrinologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 2908
osteologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 2905
hypertenznν  ………………………………………………………………………………………………………………… 2910
kapalinovα chromatografie ………………………………………………………………………………………………………………… 2903, 2911
metabolickα laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 2957
izotopy ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2804, 2929, 2930
ODBORNΙ SKUPINY
diabetologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 2463
endokrinologickα ……………………………………………………………………………………………………………… 2997
pro vύzkum hypertenze ………………………………………………………………………………………………………………… 2910
kardiologickα………………………………………………………………………………………………………………… 2933
lipidologickα ……………………………………………………………………………………………………………… 2946
pro poruchy nutrice ……………………………………………………………………………………………………………… 2926
obezitologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 2922
konzultant obezitologie ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2991
osteologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 9285
vύzkumnα metabolickα ………………………………………………………………………………………………………………… 2908
zpμt na ϊvod
IV.  INTERNΝ  KLINIKA - klinika gastroenterologie a hepatologie 
U Nemocnice 2,  Praha 2
sekretariαt…………………………………………………………………………………………………………… 2506, 224923524 (+fax)
sekretαψka gastroenterologie ……………………………………………………………………………………………………………… 2385
vrchnν sestra……………………………………………………………………………………………………………… 2503
všeobecnα ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 2513, 3345 
Rtg ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2508, 2511
Ambulance odbornι
lipidovα ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2864
kardiologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 2863
nutriθnν ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2865
ECHO ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2095
EKG………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2509
hemodynamickι monitorovαnν (HOLTER) ………………………………………………………………………………………………………………… 2480
Hepatogastroenterologie
objednαvαnν pacientω - endoskopie I ………………………………………………………………………………………………………………… 3065
objednαvαnν pacientω - endoskopie II ………………………………………………………………………………………………………………… 2580
ambulance - pψνzemν ………………………………………………………………………………………………………………… 2465
koloskopie I ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2533
litotrypsie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2558
hyperbarickα komora ………………………………………………………………………………………………………………… 2515, 2872
Lωžkovα oddμlenν
oddμlenν A ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2488, 2489, šatna 2428
oddμlenν B ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2476, šatna 2427  
oddμlenν C ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2505, 2565 
oddμlenν D ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2484, 2491
jednotka intenzivnν pιθe ………………………………………………………………………………………………………………… 2869
Vύzkumnα angiologickα laboratoψ 
Na Bojišti 3, Praha 2
VAL-chromatografie……………………………………………………………………………………………………………… 4298
Laborantka  4295
FP - Gastroenterologickι odd. 
Karlovo nαm. 32
sekretariαt …………………………………………………………………………………………………………… 6283
staniθnν sestra ……………………………………………………………………………………………………………… 6566, 6504
recepce ……………………………………………………………………………………………………………… 6495 i (fax)
koloskopie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6214
gastroskopie ………………………………………………………………………………………………………………… 6215
ultrasonografie ………………………………………………………………………………………………………………… 6458
endosonografie ………………………………………………………………………………………………………………… 6396
zpμt na ϊvod
I. KLINIKA TUBERKULΣZY  A  RESP. ONEM. 
FP, Karlovo nαm. 32, VFN, U nemocnice 2
sekretariαt ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 6303, 224941500 (+fax)
vrchnν sestra…………………………………………..……………………………………………………………………………… 6367
Ambulance
recepce ambulancν ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6403
ambulance θ.1 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6401
ambulance θ.2  ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6365
ambulance θ.3 …………………………………………..……………………………………………………………………………… 6404
ambulance θ.4 …………………………………………..……………………………………………………………………………… 6400 + fax
Laboratoψe
spirometrickα laboratoψ ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6402
cytologickα laboratoψ ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6301
zpμt na ϊvod
INTERNΝ ODDΜLENΝ STRAHOV
Šermνψskα 5/1921, Praha 6 
Provolba 225 003 xxx - volαnν na poboθkovι linky na Strahov pψes tuto provolbu 
je z poboθkovύch linek Siemensu VFN zdarma 
Nepoužνvejte z VFN starι θνslo: 220514703
Volαnν ze Strahova do VFN je zdarma pψes provolbu 224 96 xxxx.
Vrαtnice (v noci + vνkend) ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 111, 201
recepce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 221, 111
sekretariαt ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 222, 225 003 205 (+ fax)
vrchnν sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 203
Ambulance:
ambulance pψνjmovα ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 241
ambulance odbornα ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 283, 221
ambulance hojenν ran ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 294
ambulance lιθby chronickι bolesti ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 294
ambulance CAPD ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 251
Lωžkovα θαst
internν odd. A 
lιkaψi ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 233, 281
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 207, 234
internν  odd. D
lιkaψi ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 215
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 220, 275
rehabilitace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 240
internν odd. E
lιkaψi ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 265
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 258, 259
dialύza odd. B
sledovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 267
inspekce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 250
dialύza odd. C
lιkaψi ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 232, 225 003 260
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 204, 214
psycholog ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 230
zpμt na ϊvod
KLINIKA ADIKTOLOGIE  
Apolinαψskα 4, Praha 2 
fax ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8219
vrchnν sestra………………………………………………………………………………………………………………… 8209
pψνjmovα kancelαψ………………………………………………………………………………………………………………… 8222
Lωžkovι oddμlenν muži
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8234
vyšetψovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8235
Lωžkovι oddμlenν ženy
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8201
vyšetψovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8205
Detox
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8200
vyšetψovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8204
Ambulance AT
ambulance………………………………………………………………………………………………………………… 8214
Ambulance TOXI
sestra…………………………………………………………………………………………………………… 8207
   
Internν ambulance 8207
Centrum substituθnν lιθby
fax ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224911871
staniθnν sestra…………………………………………..……………………………………………………………………………… 8252
SPaRT
 fax ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8238
zpμt na ϊvod
KLINIKA  ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNΝ MEDICΝNY (KARIM)
U nemocnice 2, Praha 2
Sekretariαt kliniky…………………………………………..………………………………………………………………………………………. 2243, fax: 2118
Centrum pro lιθbu bolesti
Fakultnν poliklinika, budova A, zadnν schodištμ, 2. patro
Ambulance bolesti I. a II. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 6370
Resuscitaθnν oddμlenν - Urgentnν pψνjem
RES UP, Resuscitaθnν oddμlenν - Urgentnν pψνjem ………………………………………………………………………………………………………………… 3355, 2038
Toxinologickι centrum………………………………………………………………………………………………………………… 2248
RES 1 - Kardiocentrum VFN 
RES 1 - Pooperaθnν pιθe Kardiocentrum ………………………………………………………………………………………………………………… 2701 – 2704
RES 2 - Kardiocentrum VFN
RES 2 - Resuscitaθnν oddμlenν 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 2243.3366.3481
Klinika ϊstnν, θelistnν a obliθejovι chirurgie  
JIP- Klinika ϊstnν, θelistnν a obliθejovι chirurgie  ……………………………………………………………………………………… 2153
zpμt na ϊvod
KLINIKA  DΜTSKΙHO  A  DOROSTOVΙHO LΙKAΨSTVΝ
Ke Karlovu 2, Praha 2
sekretariαt ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7731, 7734 
vrchnν sestra………………………………………………………………………………………………………… 7730
Ambulance
ambulance budova C ………………………………………………………………………………………………………………… 7776, 7777, 7778
ambulance budova A ………………………………………………………………………………………………………………… 7740, 7741, 7742
Lωžkovα θαst
odd. D
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7802
odd. 67
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7796
odd. 62
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7784
pψνjem ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7786
Stacionαψ 
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7794
odd. JIRP
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7780, 7781
Laboratoψe:
Laboratoψ pro studium mitochondriαlnνch poruch: ………………………………………………………………………………………………………………… 7748, 7749, 7099
EKG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7809
EEG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7810
rehabilitace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7808, 7738, 7737
sonografie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7775
gastroenterologie ………………………………………………………………………………………………………………… 7801
spirometrie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7743
chirurgie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7744
hematologie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7637, 7646
RTG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7920, 7921
pψevozovα služba ………………………………………………………………………………………………………………… 7739
psycholog ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7673
Centrum komplexnν pιθe pro dμti s perinatαlnν zαtμžν (budova A1, 1patro.)
Kartotιka sestry ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7354
Ultrazvuk ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7353
Neurologie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7351
zpμt na ϊvod
KLINIKA NEFROLOGIE
U Nemocnice, Praha 2 
kancelαψ kliniky………………………………………………………………………………………………………………… 2574
vrchnν sestra……………………………………………………………………………………………………………… 2678
oddμlenν E
pψνjmovα ambulance ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2668
pracovištμ ved.lιkaψe a st.sestry ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2665
oddμlenν F
inspekce + staniθnν sestra………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2570
oddμlenν D 
vedoucν lιkaψ akut. HDS………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2660, 2661
staniθnν sestra……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2435
oddμlenν akutnν medicνny A-OAM
vedoucν lιkaψ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2680
pohotovost - lιkaψi ………………………………………………………………………………………………………………… 2680
PD ambulance ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3297
FP - nefrologickα ambulance - recepce ………………………………………………………………………………………………………………… 6790
ambulance θ 1, 2, ………………………………………………………………………………………………………………… 6709, 6743, 
ambulance θ 3, 4 ………………………………………………………………………………………………………………… 6708, 6789
zpμt na ϊvod
KLINIKA  PRACOVNΝHO LΙKAΨSTVΝ  
Na Bojišti 1, Praha 2 
sekretariαt………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4537, 4630 
vrchnν sestra……………………………………………..……………………………………………………………………………… 4535
Ambulance
I. ambul.………………………………..……………………………………………………………………………… 4531
II. ambul.………………………………………..……………………………………………………………………………… 4539
III. ambul.……………………………………..……………………………………………………………………………… 4521
IV. ambul.……………………………………..……………………………………………………………………………… 4510
V. ambul. EEG .……………………………………..……………………………………………… 4517
Lωžkovα θαst
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4520
Toxikologickι informaθnν stψedisko (TIS)
Nepψetržitα služba ………………………………………………………………………………………………………………… 224919293, 224915402
fax 4325
vedoucν TIS 4149
Laboratoψe
Spirometrie - vyšetψovna plicnνch funkcν ………………………………………………………………………………………………………………… 4514, 4538
Laboratoψ funkθnνho vyšetψenν ………………………………………………………………………………………………………………… 4513
Toxikologickα laboratoψ – Na Bojišti 1, Praha 2
zpμt na ϊvod
KLINIKA  REHABILITAΘNΝHO  LΙKΑΨSTVΝ  
Albertov 7, Praha 2 
sekretariαt ……………………………………………………………………………………………………… 8479
kartotιka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8491
vedoucν fyzioterapeut…………………………………………………………………………………………………………… 8494
sociαlnν pracovnice ………………………………………………………………………………………………………………… 8521
pracovištμ na poliklinice
Ordinace  6212
rehabilitace 1 - tμlocviθna  6213
elektrolιθba  6226
rehabilitace 2 
pracovištμ IV. Interna
fyzioterapie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2428,2679
ordinace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3328
pracovištμ III. Interna
fyzioterapie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2963
zpμt na ϊvod
NEUROLOGICKΑ  KLINIKA  
Kateψinskα 30,  Praha 2
sekretariαt ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5550, 5549
vrchnν sestra………………………………………………………………………………………………………………… 5552, 5530
dietnν sestra………………………………………………………………………………………………………………… 5079
Ambulance
psycholog……………………………………………………………………………………………………………… 5047
psycholog + logoped ………………………………………………………………………………………………………………… 5566
ambulance ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5501
hlavnν vyšetψovna ………………………………………………………………………………………………………………… 5538
vyšetψovna θ. 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 5537
vyšetψovna θ. 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 5536
vyšetψovna θ. 3 ………………………………………………………………………………………………………………… 5535
JIP cιvnν poradna ………………………………………………………………………………………………………………… 5563
centrum pro lιθbu myasthenia gravis ………………………………………………………………………………………………………………… 5541, 5075 (+ fax)
centr. pro lιθbu demyelinizaθnνch nemocν (poradna RS) ………………………………………………………………………………………………………………… 5546, 5027, 224917907 (+ fax)
centrum pro lιθbu extrapyramidovύch nemocν (EXPY) ………………………………………………………………………………………………………………… 5539, 5078 (+ fax)
centrum pro lιθbu poruch spαnku a bdμnν ………………………………………………………………………………………………………………… 5518, 5076
spαnkovα laboratoψ - monitoring ………………………………………………………………………………………………………………… 5008, 5009
rehabilitace Kateψinskα ………………………………………………………………………………………………………………… 5548
rehabilitace Viniθnα ………………………………………………………………………………………………………………… 5513, 5504, 5031
EEG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5556, 5559
EP vyšetψovna (evokovanι potenciαly ………………………………………………………………………………………………………………… 5558
EMG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5557
Pracovištμ DAK Ke Karlovu 2
EEG popisovna dμtskι  ………………………………………………………………………………………………………………… 7055
ordinace…………………………………………………………………………………………………………… 7057
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7058
rehabilitace 7056
EEG laboratoψ  7060
Pracovištμ FP – Karlovo nαm. 32
Všeobecnα neurologie
recepce 6526
injekce,  terapie ………………………………………………………………………………………………………………… 6524
popisovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6525
fyzioterapie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6530
EEG laboratoψ……………………………………………………………………………………………………………… 6529
psycholog………………………………………………………………………………………………………………… 6204
psycholog………………………………………………………………………………………………………… 6527
Centrum pro demyelinizaθnν onemocnμnν
recepce ………………………………………………………………………………………………………………… 6515
sesterna  6314
Lωžkovα θαst
JIP A ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5553, 5560, 224916345
JIP B ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5508, 5575
JIP lιkaψi ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5512, 5515
oddμlenν C
sestry ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5574, 5516
oddμlenν D
sestry ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5542, 5510
Viniθnα
Viniθnα 1.p.  ………………………………………………………………………………………………………………… 5530
Viniθnα 2.p.  ………………………………………………………………………………………………………………… 5526
Detašovanι pracovištμ RDG kliniky
CT ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5060, 5063, 5095
RTG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5056, 5089
zpμt na ϊvod
OΘNΝ KLINIKA 
U nemocnice 2,  Praha 2,  pavilon 6 s pψνstavbou
sekretariαt……………………………………………………………………………………………………………… 3030, 2329, 2382
fax: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2631
vrchnν sestra……………………………………………………………………………………………………………… 3001
kartotιka………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2343
pψνjem pacientω………………………………………………………………………………………………………………… 2341
Ambulance
staniθnν sestra ………………………………………………………………………………………………………………… 2984
Diabetologickι centrum  ………………………………………………………………………………………………………………… 2936, 2971
Makulαrnν centrum  2985, 2986
Sνtnicovα ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 2937
Laserovα terapie ………………………………………………………………………………………………………………… 2979
staniθnν sestra ………………………………………………………………………………………………………………… 3031
Ambulance Neurooftalmologickα, Onkologickα
a plastickι chirurgie ………………………………………………………………………………………………………………… 2344
Centrum pro lιθbu uveitid …………………………………………………………………………………………………………… 2350
Dμtskα ambulance ……………………………………………………………………………………………………………… 2346
Glaukomovα ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 3006
Rohovkovα a refrakθnν ambulance a Centrum pro
transplantaci rohovky  ………………………………………………………………………………………………………………… 2345, 3028
Všeobecnα ambulance  ………………………………………………………………………………………………………………… 3209
Pohotovostnν ambulance  ………………………………………………………………………………………………………………… 2344
Lωžkovα oddμlenν
3. patro staniθnν sestra 
sestry ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2332, 2327
4. patro staniθnν sestra
sestry ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2966
zpμt na ϊvod
ODDΜLENΝ  OTORINOLARYNGOLOGIE  (ORL)  
 U Nemocnice 2, Praha 2
sekretariαt………………………………………………………………………………………………………………… 2361
 fax: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224920608
vrchnν sestra 2302
Ambulance
ambulance všeobecnα ………………………………………………………………………………………………………………… 2315, 2322, 2351 
ambulance dμtskα ………………………………………………………………………………………………………………… 2360
ambulance vestibulαrnν a OTN ………………………………………………………………………………………………………………… 2314
audiologie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2320
sluchadla ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2362
Lωžkovα θαst
lωžkovι oddμlenν ………………………………………………………………………………………………………………… 2316, 2358
zpμt na ϊvod
ONKOLOGICKΑ  KLINIKA  
U Nemocnice 2, Praha 2 
sekretariαt 2219, 2296
fax ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224921716
vrchnν sestra……………………………………………………………………………………………………………… 6755
Lωžkovι oddμlenν
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2235, 2182
Pracovištμ na FP 
Karlovo nαm. 32, budova B
sekretariαt  6751
fax sekretariαt ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224966753
vrchnν sestra  6755
ambulance
ambulance θ.1  6761
ambulance θ.2 6762
ambulance θ.3 …………………………………………………………………………………………………………… 6763
ambulance θ.4 ……………………………………………………………………………………………………………… 6764
ambulance θ.5 ………………………………………………………………………………………………………………… 6765
ambulance θ.6  6766
ambulance θ.7 …………………………………………………………………………………………………………… 6767
ambulance θ.8 ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 6768
stacionαψ ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6769, 6770
Budova A
radioterapie
kancelαψ ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6748
zpμt na ϊvod
PSYCHIATRICKΑ  KLINIKA
Ke Karlovu 11, Praha 2
sekretariαt kliniky…………………………………………………………………………………………………………………  5344, 5345  
fax………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224923077
vrchnν sestra…………………………………………………………………………………………………………………  5339
Pψνzemν
ordinace θ.1 : pψνjmovα ambulance …………………………………………………………………………………………………………………  5221
ordinace θ.2 : pψνjmovα ambulance …………………………………………………………………………………………………………………  5221
ordinace θ.3 ……………………………………………………………………………………………………………  5224
ordinace θ.4 …………………………………………………………………………………………………………  5317
ordinace θ.5
EEG  5321
4. oddμlenν - sesterna …………………………………………………………………………………………………………………  5332
1. patro
3. oddμlenν – sesterna …………………………………………………………………………………………………………………  5335
dennν stacionαψ – sesterna …………………………………………………………………………………………………………………  5347
1. oddμlenν – sesterna …………………………………………………………………………………………………………………  5372
2. patro
6. oddμlenν – sesterna …………………………………………………………………………………………………………………  5113
5. oddμlenν – sesterna …………………………………………………………………………………………………………………  5364
Stacionαψ pro adolescenty
HERZΩV DΩM 
Centrum adiktologie Psychiatrickι kliniky 1. LF UK a VFN 
zpμt na ϊvod
RADIODIAGNOSTICKΑ  KLINIKA (RDG)  
U Nemocnice 2, Praha 2
sekretariαt ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2232, 2233
CENTRΑLNΝ PRACOVIŠTΜ
pψνjmovα kancelαψ, informace ………………………………………………………………………………………………………………… 2231
DETAŠOVANΑ  RDG PRACOVIŠTΜ
na I. internν klinice
skiagrafie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2557
sonografie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2547
na III. internν klinice
ultrazvuk ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2925
na IV. internν klinice
Angiograf ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2510
na klinice dμtskιho a dorostovιho lιkaψstvν
skiaskopie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7923
na I. TRN klinice
rdg odd. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4818
na Internνm oddμlenν Strahov
rdg ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 225003217
na neurologickι klinice
CT oddμlenν  ………………………………………………………………………………………………………………… 5095,  224910796
CT oddμlenν 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 5060
RDG oddμlenν ………………………………………………………………………………………………………………… 5056
RTG oddμlenν 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 5089
magnetickα rezonance  (budova neurolog. kl.)
sekretariαt ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5468
pracovištμ FP Karlovo nαm. 32
pψijνmacν kancelαψ ………………………………………………………………………………………………………………… 6462
Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka 
recepce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6344, fax: 6353
kancelαψ ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6353
zpμt na ϊvod
SEXUOLOGICKέ ΪSTAV 
Apolinαψskα 4, Praha 2
sekretariαt 8233
pψνjem pacientω………………………………………………………………………………………………………………… 8231 (+ fax)
lιk. specialistι v oboru sexuologie a psychiatrie 8250, 8245
lιk. specialista v oboru sexuologie, gyn. a porodnictvν 8246
psycholog specialista 8244
zpμt na ϊvod
SPOLEΘNέ PΨΝJEM INTERNΜ NEMOCNέCH 
U nemocnice 1, Praha 2
centrαla ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2928
vrchnν sestra 2928, 3266
STOMATOLOGICKΑ KLINIKA
U Nemocnice 2
sekretariαt pψednosty……………………………………………………………………………………………………………… 3191
vrchnν sestra……………………………………………………………………………….. 3074
kartotιka, informace ……………………………………………………………………. 2723
fax: STOM  Maxilofaciαlnν chirurgie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3193
fax: STOM  Ambulance ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6840
Subkatedra stomatochirurgie a maxilofaciαlnν chirurgie
vedoucν ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2388
Stomatologickα klinika - maxilofaciαlnν chirurgie
Chirurgickα ambulance (U Nemocnice 2) 
ambulance θ.1 - specializovanα ambulance ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2724
ambulance θ. 2, 3 - chirurgickα ambulance, kartotιka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3139
ambulance θ. 4 - ambulance lωžkovιho oddμlenν ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2725
objednαvαnν pacientω ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3138
Chirurgickα ambulance (FP Karlovo nαmμstν 32)
vedoucν lιkaψ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6606
Lωžkovα θαst (vchod A 11)
KARIM - JIP
vedoucν lιkaψ………………………………………………………………………………………………………………… 2149, 2153
staniθnν sestra ………………………………………………………………………………………………………………… 2149, 2153
lωžkovι oddμlenν A
vedoucν lιkaψ ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3192
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2729, 3341
lωžkovι oddμlenν B
vedoucν lιkaψ………………………………………………..……………………………………………………………………………… ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2739
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2151, 2152
internista kliniky………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2155
Stomatologickα klinika - ambulance
Pracovištμ: FP Karlovo nαmμstν 32
pokladna………………………………………………………………………………………………………………… 6800
Oddμlenν všeobecnι stomatologie ………………………………………………………………………………………………………………… 6826, 6815
staniθnν sestra………………………………………………………………………………………………………………… 6818, 6830
RTG laboratoψ……………………………………………………………………………………………………………… 6819
Oddμlenν protetiky:
vedoucν lιkaψ………………………………………………………………………………………………………………… 6648, 6649
staniθnν sestra: ……………………………………………………………………………………………………………… 6649, 6606
Protetickι laboratoψe:
vedoucν zubnν technik: ………………………………………………………………………………………………………………… 6260
zαv. ordinace Magistrαtu: ………………………………………………………………………………………………………… 6261
Pracovištμ: Ke Karlovu 13
zαvodnν ordinace VFN…………………………………………………………………………………………………………… 6586
Centrum fotonickι medicνny
vedoucν lιkaψ. ………………………………………………………………………………………………………………… 5069, 5068
Pracovištμ: Kateψinskα 32
RTG pracovištμ: ………………………………………………………………………………………………………………… 4379, 4380
oddμlenν ortodoncie:
vedoucν lιkaψ………………………………………………………………………………………………………………… 4565, 4566
oddμlenν zαchovnι stomatologie (konzervaθnν):
vedoucν lιkaψ………………………………………………………………………………………………………………… 4561, 4562
Centrum mikroskopickι a robotickι stomatologie: 
kontakt. ………………………………………………………………………………………………………………… 4182
oddμlenν parodontologie a sliznic
vedoucν lιkaψ………………………………………………………………………………………………………………… 4552, 4553
oddμlenν dμtskι stomatologie:
vedoucν lιkaψ………………………………………………………………………………………………………………… 4563, 4564
oddμlenν preklinickι stomatologie:
vedoucν lιkaψ ………………………………………………………………………………………………………………… 4139
zpμt na ϊvod
UROLOGICKΑ  KLINIKA 
 Ke Karlovu 6/459, Praha 2 
sekretariαt kliniky………………………………………………………………………………………………………………… 7847
vrchnν sestra………………………………………………………………………………………………………………… 7851
Ambulance
kartotιka, objednαvαnν pacientω ………………………………………………………………………………………………………………… 7829, 7898 (7-15.00 hod.)
objednαvαnν konziliν non-stop ……………………………………………………………………………………………………… 602 136 866
dennν mνstnost sester ………………………………………………………………………………………………………………… 7827
fax 224 917 686
vyšetψovna 1 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7070
vyšetψovna 2 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7604
vyšetψovna 3 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7825
vyšetψovna 4 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7605
vyšetψovna 5 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7828 - pohotovostnν služba (ev. 7827)
vyšetψovna 6 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7836
vyšetψovna 7 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7068
vyšetψovna 8 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7824
vyšetψovna 9 + 10 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7203
vyšetψovna 11 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7202
urodynamickα vyšetψovna - dospμlν ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7843, fax: 224 917 689
dμtskα ambulance urologickα ………………………………………………………………………………………………………………… 7018 (vνkend 7859)
objednαvαnν v pracovnν dny 8,30 - 13,30 hod.  7078, 7874
pediatrickα ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 7648
internν ambulance, EKG ………………………………………………………………………………………………………………… 7894
pψijνmacν kancelαψ - pacienti k hospitalizaci………………………………………………………………………………………………………………… 7893
ultrazvuk I ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7901
urodynamickα vyšetψovna - dμti  ………………………………………………………………………………………………………………… 7614
pracovištμ LERV ………………………………………………………………………………………………………………… 7176, 728 861 424
Detašovanι pracovištμ RDG kliniky
RTG kancelαψ ………………………………………………………………………………………………………………… 7612
Pracovištμ FP Karlovo nαm. 32
Lωžkovα θαst
4. patro
oddμlenν D - dμtskι 7859
dμtskύ JIP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7833
oddμlenν C / LERV  7858
3. patro
 oddμlenν B ………………………………………………………………………………………………………………   7866, 7853
2. patro
sestra………………………………………………………………………………………………………………… 7872
1. patro
JIP……………………………………………………………………………………………………………… 7884, 7073
ARO lιkaψi ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7887
ARO sestry  ………………………………………………………………………………………………………………… 7886
Laboratoψe 
cytologickα laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 7617
pracovna cytolog. laboratoψe 2. patro……………………………………………………………………………………………………………… 7837
Detašovanι pracovištμ Kliniky rehabilitace
RHB ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7616
Ostatnν detašovanα pracovištμ
lιkαrna VFN - OVV2 ………………………………………………………………………………………………………………… 7609, 7610
zpμt na ϊvod
ΪSTAV BIOLOGIE A  LΙKAΨSKΙ GENETIKY
Albertov 4, Praha 2
sekretariαt …………………………………………………………………………………………………………… 8141
Ambulance lιkaψskι genetiky - DAK
 Ke Karlovu 2, Praha 2
ambulance…………………………………………………………………………………………………………… 8165, 7175
tel, fax 7130
Laboratoψe
Albertov 4, Praha 2
cytogenetika (pracovna)…………………………………………………………………………………………… 8160
molekulαrnν genetika (pracovna) ……………………………………………………………………………………………………………… 8162
zpμt na ϊvod
ΪSTAV  DΜDIΘNέCH  METABOLICKέCH  PORUCH
Ke Karlovu 2, Praha 2          
Pavilon E1b pψνzemν
sekretαψ ………………………………………………………………………………………………………… 7167
fax 7198
Pavilon E1b 1.patro
laboratoψ biologie a patologie oka 7138
Pavilon E1a pψνzemν
Ambulance
kartotιka, objednαvαnν pacientω ………………………………………………………………………………………………………………… 7670, 7669
staniθnν sestra……………………………………………………………………………………………………………… 7670, 7669
ambulance 1 zelenα ………………………………………………………………………………………………………………… 7678
ambulance 2 bνlα ………………………………………………………………………………………………………………… 7715
ambulance 3 žlutα ………………………………………………………………………………………………………………… 7163
laboratoψ DNA diagnostiky 77017232,72
laboratoψ patologie DMP
laboratoψ pro novorozeneckύ screening 7084
Pavilon E1b 2.patro
laboratoψ modelovύch systιmω 7087, 7088, 7092
Pavilon E3c, 2. patro
sekretariαt………………………………………………………………………………………………………… 7710, fax: 7081
Pavilon E4, 1. patro
administrativnν pracovnice……………………………………………………………………………………………………………… 7690, 7211,7106
Pavilon E4, suterιn
U Nemocnice 4, Praha 2 (vchod z ulice Pod Vμtrovem)
laboratoψ tkαςovύch kultur  5642, 5643
zpμt na ϊvod
ΪSTAV LΙKAΨSKΙ  BIOCHEMIE  A  LABORATORNΝ  DIAGNOSTIKY
U Nemocnice 2, Praha 2 
sekretariαt…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2841
fax 2848
vrchnν laborantka…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2655
Centrαlnν laboratoψ ΪKBLD 
U Nemocnice 2, Praha 2
vedoucν laboratoψe………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2840
pψνjem, vύsledky ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2654,2569
moθovα laboratoψ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2889
imunochemickα laboratoψ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2886
likvor ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2890
metabolickα laboratoψ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2891
toxikologickα laboratoψ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2893
Astrup ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2621
Modular ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2882
RIA laboratoψ (malα) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2879
RIA laboratoψ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2885
zαpis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2895
statim laboratoψ + pohotovostnν služba ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2881
Odbμrovι centrum
Karlovo nαm.32, Praha 2
vedoucν odbμrovιho centra…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6619
Odbμrovι centrum budova B
pψνjem, vύdej vύsledkω ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6670
Referenθnν laboratoψ
laboratoψ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6661, 6662
Klinickα imunologie a alergologie
pψνjem, vύsledky ………………………………………………………………………………………………………………… 6471
laboratoψ - WB ………………………………………………………………………………………………………………… 6372
laboratoψ - analyzαtory ………………………………………………………………………………………………………………… 6470
laboratoψ - bunμθnα ………………………………………………………………………………………………………………… 6636
laboratoψ - WB ………………………………………………………………………………………………………………… 6375
laboratoψ - ELISA ………………………………………………………………………………………………………………… 6376
laboratoψ - mikroskop ………………………………………………………………………………………………………………… 6277
Laboratoψ KDDL 
Ke Karlovu 2,  Praha 2 7913
laboratoψ (statim, rutina) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7915
moθovα laboratoψ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7906
laboratoψ ASTRUP 
Apolinαψskα 18,  Praha 2 7435
Laboratoψ Strahov
Šermνψskα 6, Praha 5 
ϊstψedna ………………………………………………………………………………………………………………… 220514703
laboratoψ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 225003224, 225003225
Centrαlnν vύzkumnι laboratoψe
Laboratoψ –  imunochemie a molekulαrnν diagnostiky
Na Bojišti 3,  Praha 2
pψνjem CVL 4204
laboratoψe……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4301, 4217, 4218
Laboratoψ – pro vύzkum nemocν jater a metabolismu hemu 
Na Bojišti,  Praha 2
laboratoψe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4193, 4194, 4196, 4199
Laboratoψ pro vύzkum aterosklerσzy 
Na Bojišti 3,  Praha 2
laboratoψe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4291, 4292, 4293, 4294
laboratoψe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4295, 4297, 4298, 4300
Laboratoψ – lipidovα 
Na Bojišti 3,  Praha 2 2091
laboratoψ IV. interna……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2477
Laboratoψ gastroenterologie 
Na Bojišti 3, Praha 2
laboratoψe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4221, 4215
Vύukovα laboratoψ 
Kateψinskα 32, Praha 2
vύukovα laboratoψ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4324
Laboratoψ endokrinologie a metabolismu 
U Nemocnice 1, Praha 2
laboratoψ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2914, 2955, 2912,2903
Laboratoψ sιrologie
U Nemocnice 2, Praha 2  3380
fax 224923440
SΙROLOGIE pψνjem materiαlu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3386
laboratoψ  molekulαrnν biologie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3385
laboratoψ  sιrologie 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3383
laboratoψ  sιrologie 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3384
laboratoψ  sιrologie 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3312
Laboratoψ sιrologie- Apolinαψskα 4
laboratoψ STD 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8266
laboratoψ STD 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8267
laboratoψ - kultivace ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8263
hlαšenν PN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 224910407
Centrum nαdorovι cytogenetiky 
 U Nemocnice 2, Praha 2 2399
cytogenetickα laboratoψ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2927
molekulαrnμ cytogenetickα laboratoψ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3200
laboratoψ, pψνjem vzorkω ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3381
laboratoψ ΪHKT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2836
Klinickα imunologie a alergologie
Karlovo nαm. 32, Praha 2
pψνjem, vύsledky ………………………………………………………………………………………………………………… 6471
laboratoψ ……………………………………………………………………………………………………………… 6372
laboratoψ - analyzαtory ………………………………………………………………………………………………………………… 6470
laboratoψ - bunμθnα ………………………………………………………………………………………………………………… 6636
laboratoψ …………………………………………………………………...………………………………………………………… 6637
laboratoψ - mikroskop ………………………………………………………………………………………………………………… 6277
laboratoψ - chodba ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6638
ambulance ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6341
Klinickα mikrobiologie a ATB centrum 
Ke Karlovu 2, Praha 2
sekretariαt…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7661
Bakteriologickι laboratoψe
θ.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7665
θ.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7664
θ.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7663
θ.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7268
Antibiotickι konzultace (dle rozpisu klinik)
Akutnν konzultace ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7631, 725895017
Laboratoψ mykologie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7626
Laboratoψ sterilit ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7020 / 7627
Parazitologie 7656
Mykobakteriologie (TBC) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7632
Centrαlnν hematologickι laboratoψe a
Trombotickι centrum 
U Nemocnice 2, Praha 2 
sekretariαt……………………………………………………………………………………………………………… 6412
fax 6414
Hematologickα laboratoψ 
U Nemocnice 2
Laboratoψ krevnν obrazy, statimovα, pohotovost, pψνjem ………………………………………………………………………………………………………………… 2833
Koagulaθnν laboratoψ, statimovα , pohotovost, pψνjem ………………………………………………………………………………………………………………… 2832
Koagulaθnν laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 2832,2852,3039
Laboratoψ krevnν obrazy, morfologie ………………………………………………………………………………………………………………… 3013
Vύzkumnα laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 2876
Laboratoψ v areαlu KDDL
Ke Karlovu 3
Ϊsekovα laborantka……………………………………………………………………………………………………………… 7646
Hematologickα laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 7646
Laboratoψ imunohematologie ……………………………………………………………………………………………………………… 7639
 
zpμt na ϊvod
ΪSTAV IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE
Studniθkova 7, Praha 2
sekretariαt……………………………………………..……………………………………………………………………………… 8472
fax 8496
Oddμlenν klinickι imunologie a alergologie
Karlovo nαm. 32, Praha 2
vrchnν sestra……………………………………..……………………………………………………………………………… 6248, 6533
sekretariαt……………………………………………………………………………………………………………… 6264, fax: 6264
fax 6264
NRL pro tkαςovι helmintσzy
Studniθkova 7, Praha 2
sekretariαt………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8459
Ambulance klinickι imunologie
Ambulance θ. 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 6265
Ambulance θ. 2 …………………………………………………………………………………………………………………
6779
Ambulance θ. 3 ………………………………………………………………………………………………………………… 6270
Ambulance θ. 4 …………………………………………………………………………………………………………………
6208
Ambulance alergologie
Ambulance θ.5 ………………………………………………………………………………………………………………… 6248
Ambulance θ.6 ………………………………………………………………………………………………………………… 6219
Ambulance θ.7 ………………………………………………………………………………………………………………… 6266
Ambulance θ.8 ………………………………………………………………………………………………………………… 6249
Ambulance θ.9 …………………………………………………………………………………………………………………
6723
Alergologickα ambulance DAK
Ke Karlovu 2, Praha 2 7117
zpμt na ϊvod
ΪSTAV KLINICKΙ A EXPERIMENTΑLNΝ STOMATOLOGIE
Karlovo nαmμstν 32, Praha 2
ϊstψedna 224 961 111
fax 6840
asistentka………………………………………………………………………………………………………………… 6820
vrchnν sestra………………………………………………………………………………………………………………… 6815, 6830
Ordinace
θ. 1  …………………………………………………………………………………………………………………
6811
θ. 2 ……………………………………………………………………………………………………… 6812
θ. 3 ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 6813
θ. 4 …………………………………………………………………………………………………… 6814
θ. 5 ……………………………………………………………………………………………………………… 6815
θ. 6 …………………………………………………………………………… 6816
θ. 7 ……………………………………………………………………………………………………… 6817
θ. 8  6818
Pracovištμ U Nemocnice 2 
pψijνmacν kancelαψ ………………………………………………………………………………………………………………… 2591, 2594
Radioizotopovα laboratoψ
Na Bojišti 3
laboratoψ ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4342
zpμt na ϊvod
ΪSTAV NUKLEΑRNΝ MEDICΝNY
Salmovskα  3
sekretariαt ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5813
 fax………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224922486
vrchnν sestra………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5785, 724 412 228
Objednαvacν linky
U Nemocnice 2, Praha 2
Scintigrafie,  SPECT, SPECT/CT ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2591
PET/CT ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2594
 fax……………………………………………..……………………………………………………………………………… 224962748
U Nemocnice 5, Praha 2……………………………………………..……………………………………………………………………………… 5700
 fax………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224965957
Pracovištμ U Nemocnice 5
pψijνmacν kancelαψ ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5700
Pracovištμ U Nemocnice 2 (areαl VFN)
recepce SPECT/CT ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2591
recepce  PET/CT ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2954
zpμt na ϊvod
ΪSTAV PATOLOGIE
Studniθkova 2, Praha 2
sekretariαt 8685
fax………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224911715
kancelαψ – nekropsie ………………………………………………………………………………………………………………… 8635,8689
kancelαψ – biopsie ………………………………………………………………………………………………………………… 8679, 8629
bioptickα laboratoψ I.………………………………………………………………………………………………………………… 8667
bioptickα laboratoψ II. ………………………………………………………………………………………………………………… 8709
imunohistochemickα laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 8702, 8640
molekulαrnν laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 8692
tkαςovι kultury ………………………………………………………………………………………………………………… 8638
osteopatologickα laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 8643
histomorfometrickα laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 8644
cytologie - screening ………………………………………………………………………………………………………………… 8712
cytologickα laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 8625, 8626
elektronmikroskopickα laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 8687
nekroptickα laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 8625, 8626, 8627
fotolaboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 8699
zpμt na ϊvod
ΪSTAV SOUDNΝHO LΙKAΨSTVΝ A TOXIKOLOGIE
Studniθkova 4, Praha 2
Pracovištμ A - toxikologie Ke Karlovu 2, Praha 2
sekretariαt ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7190
vedoucν laborantka …………………………………………………………………………………………………………… 7022, 8613
pψνjem materiαlu ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7188
nepψetržitα služba ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224911267
Pracovištμ B Studniθkova 4, Praha 2
sekretariαt……………………………………………………………………………………………………………… 8615
vedoucν laborantka………………………………………………………………………………………………………………… 8613
histochemickα laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 8601
histologickα laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 8602
toxikologickα laboratoψ ………………………………………………………………………………………………………………… 8616
archiv ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8604
archiv ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8605
pitevna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8607
provoznν kancelαψ ………………………………………………………………………………………………………………… 8612
služebna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8608
zpμt na ϊvod
ΪSTAV  TΜLOVέCHOVNΙHO  LΙKAΨSTVΝ
Salmovskα 5, Praha 2 
sekretariαt ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5716
vrchnν sestra……………………………………………………………………………………………………………… 5716
ambulance ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5720, 5730