TELEFONNÍ  SEZNAM  VFN  PODLE  PRACOVIŠŤ
ústředna – provolba: 22496xxxx, 22596xxxx, spojovatelky: (22496) 1111
      Ředitelství
      Ekonomický úsek
      Personální úsek
      Obchodní úsek
      Technicko-provozní úsek
      Úsek informatiky
      Úsek LP náměstka
      Úsek pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu
      Úsek vědy, vzdělávání a výzkumu
      Centrum primární péče  (závodní lékaři)
      Centrum individuální péče
      Denní sanatorium Horní Palata
      Dermatovenerologická klinika
      Fakultní transfúzní oddělení  (FTO)
      Foniatrická klinika
      Geriatrická klinika
      Gynekologicko–porodnická klinika  (Gyn-por)
      I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie
      II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
      I. interní klinika - klinika hematologie
      II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie
      III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu
      IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie
      I. klinika tuberkulózy a respiračních onemocnění
      Interní oddělení Strahov
      Klinika adiktologie
      Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  (KARIM)
      Klinika dětského a dorostového lékařství  (KDDL) 
      Klinika nefrologie
      Kliniku pracovního lékařství
      Klinika rehabilitačního lékařství  (KRL)
      Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
      Neurologická klinika
      Oční klinika
      ORL oddělení
      Onkologická klinika
      Psychiatrická klinika
      Radiodiagnostická klinika  (RDG)
      Sexuologický ústav
      Společný příjem interně nemocných  (SPIN)
      Urologická klinika
      Ústav biologie a lékařské genetiky
      Ústav dědičných metabolických poruch  (ÚDMP)
      Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky  (ÚLBLD)
      Ústav imunologie a mikrobiologie
      Ústav klinické a experimentální stomatologie
      Ústav nukleární medicíny  (ÚNM)
      Ústav patologie
      Ústav soudního lékařství a toxikologie
      Ústav tělovýchovného lékařství
ŘEDITELSTVÍ VFN    
U Nemocnice 2/499, 128 08  Praha 2 
sekretariát………………………………………………………………………………………………………………… 2001-2
fax………………………………………………………………………………………………………………… 224 919 040
NÁMĚSTEK PRO VĚDU, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUM …………………………………………………………………………… 2666, 2522
NÁMĚSTEK PRO LP …………………………………………………………………………………………………………………   2022, 2023
EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK ………………………………………………………………………………………………………… 2026, 3397 
NÁMĚSTEK PRO OBCHOD ………………………………………………………………………………………………………… 9265
PERSONÁLNÍ NÁMĚSTEK ………………………………………………………………………………………………………… 3344
TECHNICKO - PROVOZNÍ NÁMĚSTEK …………………………………………………………………………………………… 3202, 3203
NÁMĚSTEK PRO INFORMATIKU …………………………………………………………………………………………………… 9266
NÁMĚSTEK PRO NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ A KVALITU ……………………………………………… 9341
Oddělení PR a Marketingu
tiskový mluvčí…………………………………………………………………………….. 3059
Žurnální služba
vrchní sestra ………………………………………………………………………………………………………………… 2855
Útvar bezpečnosti a krizové připravenosti
Vedoucí odboru ………………………………………………………………………….. 2741
BOZP a PO ……………………………………………………………………………….. 4401-4
Vrátnice:
areál -  U Nemocnice 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 3120
areál -  Benátská ………………………………………………………………………………………………………………… 2359
FP -  Karlovo nám. 32 ………………………………………………………………………………………………………………… 6222
Geriatrie -  Londýnská 15 ………………………………………………………………………………………………………………… 225374111
KPL -  Na Bojišti 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 4530, 4800
Stomatologie -  Kateřinská 32 ………………………………………………………………………………………………………………… 4583
Urologie -  Ke Karlovu 6 ………………………………………………………………………………………………………………… 7829
DAK -  Ke Karlovu 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 7719
OLZ - Apolinářská 14 ………………………………………………………………………………………………………………… 8211
Gyn. Por. klinika -  Apolinářská 18 ………………………………………………………………………………………………………………… 7450
Psychiatrická kl. -  Ke Karlovu 11 - hlavní ………………………………………………………………………………………………………………… 5225, 5226
Psychiatrická kl. -  Ke Karlovu 11 - vjezdová ………………………………………………………………………………………………………………… 5428
Neurologická kl. -  Kateřinská 30 - hlavní ………………………………………………………………………………………………………………… 5580, 5544, 5087
Neurologická kl. -  Viničná ………………………………………………………………………………………………………………… 5502
SPIN ……………………………………………………………………………………….. 2974
Interní oddělení Strahov 225003111, 225003221
Fakultní transf. oddělení Zbraslav 225 374 261, 225 374 275, 225 374 211
Oddělení vnitřního auditu a kontroly
Ke Karlovu 13, Praha 2
sekretariát ………………………………………………………………………………… 5472
LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ ODBOR
U Nemocnice 2, Praha 2
sekretariát……………………………………………………………………………………………………………… 2018, 2019
ODBOR KVALITY A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
vedoucí odboru……………………………………………………………………………………………………………… 3324
sekretariát ………………………………………………………………………………. 3553
Oddělení kvality
vedoucí oddělení ………………………………………………………………………….. 2540
Oddělení metrologie 
Na Bojišti 1, Praha 2
vedoucí oddělení ……………………………………………………………………………………………………………… 4119
Oddělení projektového řízení
projektový manažer……………………………………………………………………………………………………………… 3440
ODBORY
odbory I   U Nemocnice 2,  Praha 2,  bud. ředit.-2.p.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2081
odbory II – 3. závodní organizace FP - Karlovo nám. 32,  Praha 2………………………………………………………………………………………………………………… 6307
zpět na úvod
EKONOMICKÝ ÚSEK  
 U Nemocnice 2, Praha 2 
sekretariát EN …………………………………………………………………………… 2026, 3397
ODBOR FINANCOVÁNÍ
vedoucí odboru financování……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2563
Oddělení fakturace
vedoucí oddělení fakturace………………………………………………………………………………………………………………… 3154
Oddělení financování
vedoucí oddělení financování………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2563
fax ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3349
Oddělení cestovních příkazů a FKSP
referent - cest. příkazy……………………………………………………………………………………………………………… 3033
Hlavní pokladna
vedoucí pokladny……………………………………………………………………………………………………………… 2888, 2036
Oddělení zvláštních úhrad
vedoucí oddělení……………………………………………………………………………………………………………… 3058
ODBOR CONTROLLINGU
vedoucí odboru controllingu………………………………………………………………………… 3158
ODBOR ÚČETNICTVÍ
Finanční účtárna
vedoucí finanční účtárny…………………………………………………………………………………………………………… 3151
Všeobecná účtárna
účetní………………………………………………………………………………………………………………… 3148, 3149, 3147, 3156, 3166
Materiálová účtárna
vedoucí materiálové účtárny……………………………………………………………………………………………………………… 3161
Oddělení evidence majetku
vedoucí oddělení evidence majetku……………………………………………………………………………………………………………… 2032
ODBOR SPISOVÉ A ARCHIVNÍ SLUŽBY
vedoucí odboru…………………………………………………………………………………………………………… 3146, 725045778
PODATELNA
Podatelna FP …………………………………………………………………………... 6317
Spisovny ………………………………………………………………………………….. 5017, 2044
zpět na úvod
OBCHODNÍ ÚSEK
U Nemocnice 2, Praha 2 
sekretariát ………………………………………………..………………………………………………………………………… 9265
ODBOR NÁKUPU
vedoucí odboru …………………………………………………………………………………………………………… 3069
sekretariát…………………………………………………………………………………………………………………… 3081
Oddělení nákupu léčiv ………………………………………………………………….. 3040
Oddělení MTZ
vedoucí oddělení 3391, fax: 3392
Sklady
Technický sklad
vedoucí………………………………………………………………………………………………………… 5427
Sklad textilu a hlavní sklad
vedoucí………………………………………………………………………………………………………… 5227, 5218, 5114
Sklad kopírovacích služeb
vedoucí ………………………………………………………………………………………………………………… 5040
Oddělení labochemikálií
vedoucí oddělení…………………………………………………………………………………………………………… 3262, fax: 3262
Oddělení nákupu zdravotnických potřeb
vedoucí oddělení…………………………………………………………………………………………………………… 2507
Oddělení veřejných zakázek
vedoucí oddělení ………………………………………………………………………………………………………………… 3282
zpět na úvod
PERSONÁLNÍ ÚSEK
U Nemocnice 2, Praha 2 
sekretariát………………………………………………………………………………………………………………… 2052
fax………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3326
ZAMĚSTNANECKÝ ODBOR 
vedoucí mzdové účtárny………………………………………………………………………………………………………………… 3370
ODBOR PRÁCE A MZDY
vedoucí odboru……………………………………………………………………………………………………………… 3375
zpět na úvod
TECHNICKO-PROVOZNÍ ÚSEK   
U Nemocnice 2, Praha 2 
sekretariát……………………………………………………………………………………………………………… 3202
ODBOR DOPRAVNÍCH SLUŽEB 
Karlovo náměstí 36, Praha 2
vedoucí odboru……………………………………………………………………………………………………………… 2712, 2834, 702 089 473
dispečink sanity - služba ………………………………………………………………………………………………………………… 2108, 2114, 2831, 224 912 704
TECHNICKO-INVESTIČNÍ ODBOR 
U Nemocnice 2, Praha 2
vedoucí odboru………………………………………………………………………………………………………………… 3232, 721 519 220
sekretariát………………………………………………………………………………………………………………… 3232
fax …………………………………………………………………………………………. 224 96 3038
TECHNICKÝ DISPEČINK  (služba 24 hod denně) ………………………………………………………………………………………………………………… 2222,  224 914 770
Oddělení stavební údržby a investic
vedoucí oddělení………………..……………………………………………………………………...……… 2812, 725 896 355
Oddělení strojní údržby, VZT a TT
vedoucí oddělení……………………………………………..……………………………………………………………………………… 3411, 724 813 244
Elektro oddělení
vedoucí oddělení ………………………………………………………………………………………………………………… 3336, 723 748 092
Hlavní energetik a vodohospodář 3336, 723 748 092
Dílny
U Nemocnice 2
malířská ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2727
lakýrnická ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3217
instalatérská  ………………………………………………………………………………………………………………… 3212, 725 007 194-6, 725 053 738
zednická  ………………………………………………………………………………………………………………… 2039, 723 109 364
medicínské plyny  ………………………………………………………………………………………………………………… 3208, 728 113 236
Dílny psychiatrie 
Ke Karlovu 11
truhlářská……………………………………………………………………………………………………………… 5416, 607 842 272
čalounická ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5421,5433
centrální elektrodílna…………………………………………………………………………………………………………… 5239, 723 552 325, 720 173 846
vzduchotechnická ………………………………………………………………………………………………………………… 5070
centrální zámečnická dílna………………………………………………………………………………………………………… 5107, 605 976 260
PROVOZNÍ ODBOR 
U Nemocnice 2
vedoucí odboru……………………………………………………………………………………………………………… 3068, 606 626 428
Oddělení provozních služeb
vedoucí oddělení…………………………………………………………………………………………………… 2102, 602 301 656
Odpadové hospodářství 3237, 604 586 719, 2101, 725 895 020
Oddělení pasportizace
vedoucí oddělení…………………………………………………………………………………………………………… 2024
Oddělení správy a údržby areálů 
U Nemocnice 2
vedoucí oddělení…………………………………………………………………………………………………………… 3226, 602 179 537
správce ubytoven…………………………………………………………………………………………………………… 7152, 724 819 314
správce areálů U Nemocnice 1, 2; Karlovo nám. 36; OC Opatov; KPO Chodov; 
Interna Strahov, archív Unhošť, RS Pášov, DS Horní Palata; FTO Zbraslav……… 2398, 602 179 668
správce zeleně a ploch……………………………………………………………………………………………… 2006, 602 280 185
správce areálů KDDL, Urologie, Geriatrie, KPL, Neurologie, 7140
Psychiatrie (Herzův dům, ředitelská vila)……………………………………………………………………………………………………………… 7140, 602 179 538
správce areálů GPK, OLZ, U Melouna………………………………………………… 7039, 606 821 979
správce areálů Fakultní poliklinika, TRN, Foniatrie…………………………………….. 6311, 725 896 322
Rekreační středisko Kraslice ………………………………………………………………………………………………………………… 352 687 566
ubytovna Neklanova 6 -  vrátnice ………………………………………………………………………………………………………………… 224 913 592
ubytovna Salmovská 13 - kancelář ………………………………………………………………………………………………………………… 5833
ubytovna Klimentská 9 ………………………………………………………………………………………………………………… 222 313 371
ubytovna KDDL - kancelář ………………………………………………………………………………………………………………… 7652
ODBOR ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY  
U Nemocnice 2, Praha 2
vedoucí odboru…………………………………………………………………………………………………………… 2138, 601 557 131
Oddělení nákupu zdravotnické techniky
vedoucí oddělení…………………………………………………………………………………………………… 2131, 602 204 611
Oddělení evidence zdravotnické techniky
vedoucí oddělení…………………………………………………………………………………………………… 3165
ODBOR LÉČEBNÉ VÝŽIVY A STRAVOVÁNÍ
Apolinářská 18
vedoucí odboru………………………………………………………………………………………………………………… 7511, 607 082 511
Oddělení léčebné výživy a stravování 
Apolinářská 18
vedoucí oddělení……………………………………………………………………………………………………………… 7501, 725 894 143
zástupce………………………………………………………………………………….. 7501
provozní ………………………………………………………………………………………………………………… 7502
Oddělení zaměstnaneckého  stravování
U Nemocnice 2
vedoucí oddělení…………………………………………………………………………………………………… 2131, 602 204 611
Jídelna na Hrádku 
U Nemocnice 2
provozní……………………………………………………………………………………………………………… 3315
ZS - cizí organizace……………………………………………………………………………… 3315
Jídelna ve FP - Karlovo nám. 32 
výdej jídel FP ………………………………………………………………………………………………………………… 6358
Jídelna KDDL - Ke Karlovu 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 7144
zpět na úvod
ÚSEK INFORMATIKY 
U Nemocnice 2, Praha 2
DISPEČINK ÚI VFN pro příjem incidentů ………………………………………………… 2119
sekretariát ………………………………………………..……………………………………… 9266
projektový manažer ………………………………………………..…………………………… 2117
   
Oddělení nákupu ICT  
vedoucí oddělení ………………………………………………..………………………………… 9269
ODBOR SW
vedoucí odboru ………………………………………………..………………………………… 2892
Oddělení rozvojových projektů  
vedoucí oddělení ………………………………………………..………………………………… 2948
Oddělení vývoje a správy SW  
vedoucí oddělení ………………………………………………..………………………………… 9230
Oddělení správy DB systémů  
kontakt na oddělení ………………………………………………..……………………………… 9228
ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
vedoucí odboru ………………………………………………..…………………………………… 9320
Oddělení projekce a realizace počítačových sítí  
vedoucí oddělení ………………………………………………..………………………………… 9220
Oddělení správy informačních systémů
vedoucí oddělení ………………………………………………..………………………………… 9375
Oddělení hardware
vedoucí oddělení ………………………………………………..………………………………… 9262
Oddělení telefonních spojovatelů  
vedoucí oddělení ………………………………………………..………………………………… 2000
   
ODBOR PODPORY UŽIVATELŮ
vedoucí odboru ………………………………………………..………………………………… 9275
Oddělení podpory uživatelů
vedoucí oddělení ………………………………………………..………………………………… 9273
Oddělení školení ICT  
kontakt na oddělení ………………………………………………..………………………………… 2075
Dispečink informatiky
operátorka HOT LINE ………………………………………………..…………………………… 2119
zpět na úvod
ÚSEK LP NÁMĚSTKA
U Nemocnice 2, Praha 2
sekretariát náměstků …………………………………………………………………… 2023
ODBOR REVIZÍ A VYKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
vedoucí odboru …………………………………………………………………………… 2021
sekretariát  ………………………………………………………………………………… 2474
Oddělení smluvních vztahů
vedoucí oddělení  …………………………………………………………………………. 2027
vedoucí lékař oddělení ……………………………………………………………………. 5158
ODBOR EKONOMIKY A VYÚČTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
vedoucí odboru …………………………………………………………………………… 2074
sekretariát ………………………………………………………………………………….. 3172
Oddělení ekonomiky ZP
vedoucí oddělení  …………………………………………………………………………. 3231
Oddělení vyúčtování ZP
vedoucí oddělení  …………………………………………………………………………. 3173
Oddělení úhrad ZP
vedoucí oddělení ………………………………………………………………………….. 5063
ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMAKOLOGIE A FARMACIE
Na Bojišti 1
vedoucí oddělení …………………………………………………………………………. 4145, 725584159
ODDĚLENÍ NEMOCNIČNÍ HYGIENY
vedoucí oddělení  ………………………………………………………………………….. 9232
sekretariát …………………………………………………………………………………. 9277
ODDĚLENÍ RADIAČNÍ OCHRANY
U Nemocnice 2, pavilon A10
vedoucí oddělení ………………………………………………………………………….. 2249
sekretariát …………………………………………………………………………………. 9216
CENTRUM INDIVIDUÁLNÍ PÉČE
vedoucí oddělení ………………………………………………………………………… 6587
recepce …………………………………………………………………………………… 6417
zpět na úvod
ÚSEK PRO NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ
U Nemocnice 2, Praha 2
sekretariát……………………………………………………………………………………………………………… 9341
INFORMAČNÍ CENTRUM (vedle vrátnice) ………………………………………………………………………………………………………………… 3125
ODBOR PRO NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ
Oddělení žurnální služby
vrchní sestra………………………………………………………………………………………………………………… 2855
Oddělení zdravotně-sociální
vrchní sestra zdravotně sociálního oddělení……………………………………………………………… 4112
Oddělení nutričních terapeutů
vrchní nutriční terapeutka ………………………………………………………….…………………….. 4117
zpět na úvod
ÚSEK VĚDY, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUMU
U Nemocnice 2, Praha 2
sekretariát……………………………………………………………………………………………………………… 2666, 2522
ODBOR GRANTŮ A KLINICKÉHO HODNOCENÍ
vedoucí odboru………………………………………………………………………………………………………………… 3075
Oddělení klinického hodnocení a výzkumu
vedoucí oddělení  ……………………………………………………………………………………………………………… 3097, 3352
Oddělení evropských grantů
vedoucí oddělení………………………………………………………………………………………………………………… 3242
referent evropských grantů………………………………………………………………………………………………………………… 3152, 3157
Oddělení grantů a dotací
vedoucí oddělení ………………………………………………………………………………………………………………… 3075
ODBOR VZDĚLÁVÁNÍ
Na Bojišti 1
vedoucí odboru……………………………………………………………………………. 4627
FAKULTNÍ  POLIKLINIKA  KARLOVO NÁM.
Karlovo nám. 32,  Praha 2
manažer polikliniky……………………………………………………………………………………………………………… 6311
vrátnice FP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6222
provozní kancelář ………………………………………………………………………………………………………………… 6259
NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA
U Nemocnice 2
sekretariát……………………………………………………………………………………………………………… 2106
Oddělení výdeje pro veřejnost I 
U Nemocnice 2
vedoucí laborant…………………………………………………………………………………………………………… 3290
Oddělení výdeje pro veřejnost II 
Ke Karlovu 6
administrativa ………………………………………………………………………………………………………………… 7114
Oddělení výdeje pro veřejnost III  
Karlovo nám. 32
administrativa ………………………………………………………………………………………………………………… 6707
Oddělení přípravy cytostatik  
kancelář ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6288
administrativa ………………………………………………………………………………………………………………… 6287
pohotovost ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 721 290 984
Pracoviště FAUSTŮV DŮM 
Karlovo nám. 40 
výdejna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3254 (+ fax), 3241, 3248
oddělení labochem………………………………………………………………………………………………………………… 3262 (+ fax), 3263 
vedoucí kontrolního oddělení……………………………………………………………………………………………………………… 3285
Oddělení infuzních roztoků 
Karlovo nám. 36 
fax  2335
výdej………………………………………………………………………………………………………………… 2136
Pracoviště DAK
Ke Karlovu 2
administrativa ………………………………………………………………………………………………………………… 7132
zpět na úvod
CENTRUM  PRIMÁRNÍ  PÉČE
Fakultní poliklinika, Karlovo nám. 32,  Praha 2 
vedoucí lékař  6588
zpět na úvod
CENTRUM  INDIVIDUÁLNÍ  PÉČE
Fakultní poliklinika, Karlovo nám. 32,  Praha 2  
Recepce ……………………………………………………………………………………………………………… 6417
Sestra  6330
vedoucí centra 6409
Fax: ………………………………………………………………………………………………………………… 6385
zpět na úvod
 DENNÍ  SANATORIUM   HORNÍ  PALATA 
U Nesypky 28, Praha 5 
ústředna 257322366, 257325118, 257329264
fax 257312287
sekretariát 257322366
pracoviště, Ke Karlovu 2,  Praha 2 7050
zpět na úvod
DERMATOVENEROLOGICKÁ  KLINIKA
 U Nemocnice 2,  Praha 2 
sekretariát  2586
Ambulance
U Nemocnice 2,  Praha 2
Ambulance příjmová ………………………………………………………………………………………………………………… 2409
Ambulance dermatoonkologická ………………………………………………………………………………………………………………… 2426, 2449, 2497
Ambulance pro světloléčbu a fyz. terapii ………………………………………………………………………………………………………………… 2422, 2411
Ambulance
 FP Karlovo náměstí 32,  Praha 2
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6740
Ambulance
č.1 - sklodermie, psychosomatika  6737
č.2 - všeobecná  6537
č.3 - všeobecná 6541
č.4 - kryoterapeutická, všeobecná, mykologická  6736
č.5 - mykologické odběry SPZ 6735
č.6 - mykologie  6733
č.7 - mykologie  6734
č.8 - hojení ran  6730
č.9 - flebol., mykol., všeob.  6731
č.10 - všeobecná  6732
č.12 - alergologická  6738
č.13 - alergologická  6739
č.14 - dětská  6538
Venerologie
Apolinářská 4 8230
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8230
zpět na úvod
FAKULTNÍ  TRANSFÚZNÍ  ODDĚLENÍ (FTO)
 U Nemocnice 2,  Praha 2
kartotéka, zápis dárců ………………………………………………………………………………………………………………… 3112, 2757
pohotovostní služba ………………………………………………………………………………………………………………… 2756, 2752 
fax: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2753
FAKULTNÍ TRANSFÚZNÍ ODD. ZBRASLAV   
K Interně 640, 156 00  Praha 5 – Zbraslav
provolba 2253742xx 
ústředna 225 374 261,  225 374 275, 225 374 211  
fax 257 922 363
sekretariát………………………………………………..……………………………………………………………………………… 70
evidence dárců ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 30
zpět na úvod
FONIATRICKÁ KLINIKA
Žitná 24, Praha 2 
sekretariát…………………………………………………………………………………………………………………… 4931, 224964951
vrátnice …………………………………………………………………………………………………………….............… 4915
Ambulance
ambulance kartotéka – centrální objednávání pacientů………………………………………………………………..………… 4900
audiologie ………………………………………………..………………………………………………………………….…………… 4906
výdej sluchadel ……………………………………………………………………………………………………………..… 4905
logopedie - ambulance  …………………………………………………………………………….………………………………… 4927
logopedie - ambulance ………………………………………………………………………………..……………………………… 4929
ambulance 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4907
ambulance 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 4917
ambulance 3……………………………………………………………………………………………………………… 4924
ambulance 4   …………………………………………………………………………………………………… 4928
stacionář ………………………………………………………………………………………………………………………… 4921
mateřská škola – herna …………………………………………………………………………………………………….. 4910
zpět na úvod
GERIATRICKÁ  KLINIKA
Londýnská 15, Praha 2 
provolba 225 374 xxx
ústředna 225 374 111
příjímací kancelář ………………………………………………………………………………………………………………… 143
rehabilitace: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 131
Česká asociace sester - 2. patro ………………………………………………………………………………………………………………… 141
Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ - sekretariát 175
zpět na úvod
GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ  KLINIKA
Apolinářská 18, Praha 2
sekretariát přednosty  ………………………………………………………………………………………………………………… 7425, 7577
fax  ……………………………………………………………………………………………………………… 224922545
sekretariát primáře ……………………………………………………………………………………………………………… 7029
sekretariát neonatologie ……………………………………………………………………………………………………………… 7146
matrika ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7014
Ambulance
ambul. gynekologická ………………………………………………………………………………………………………………… 7491
ambul. těhotenská I. ………………………………………………………………………………………………………………… 7401
ambul. těhotenská II. ………………………………………………………………………………………………………………… 7403
ambul. urologická ………………………………………………………………………………………………………………… 7463
ambul. diabet. + interna I. ………………………………………………………………………………………………………………… 7413
ambul. interna II. ………………………………………………………………………………………………………………… 7416
kartotéka onkologie ………………………………………………………………………………………………………………… 7480, 7481
onkologický stacionář (chemoterapie) G6 ………………………………………………………………………………………………………………… 7021
ambul. mamologická ………………………………………………………………………………………………………………… 7162
ambul. senologická ………………………………………………………………………………………………………………… 7492
ambul. klimakterická ………………………………………………………………………………………………………………… 7471
denzitometrie ………………………………………………………………………………………………………………… 7490
sterilizace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7495
CAR ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7418, 7479, 224923484 
ambul. endokrinologická ………………………………………………………………………………………………………………… 7118
ambul. neonatologická ………………………………………………………………………………………………………………… 7433
UZ I ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7307
UZ II ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7490
UZ administrativa + sestry ………………………………………………………………………………………………………………… 7273, 224915886 
UZ – zákrokový sál ………………………………………………………………………………………………………………… 7458
Monitory ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7459
dětská gynekologie- DAK ( Ke Karlovu) ………………………………………………………………………………………………………………… 7024
RTG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7422
Rehabilitační centrum ………………………………………………………………………………………………………………… 7493
Lůžková oddělení
Gynekologická část
oddělení G1-onkologie ………………………………………………………………………………………………………………… 7440, 7340 
oddělení G3 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7424, 7324  (i fax)
oddělení G4 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7439, 7339 
oddělení G5 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7004, 7003 
JIP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7516, 7116 
operační sály ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7529, 7329
endoskopické operační sály ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7002, 7001
Porodnická část
P1 - šestinedělí, nadstandardní pokoje .………………………………………………………………………………………………………………… 7141
P2 - rizikové těhotenství ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7000, 7012
P3-šestinedělí ………………………………………………………………………………………………………………… 7505, 7305 
P5-šestinedělí + JIP por.  ………………………………………………………………………………………………………………… 7408
P15-šestinedělí ………………………………………………………………………………………………………………… 7405
Neonatologická část 
JIRP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7470, 7370 
JIP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7483, 7383 
Intermediál I ………………………………………………………………………………………………………………… 7404, 7494 
Intermediál II ………………………………………………………………………………………………………………… 7456, 7506 
observační jednotka ………………………………………………………………………………………………………………… 7234
F1 (P15) ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7472
F3 (P3) ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7523
PRACOVIŠTĚ FP
Karlovo nám. 32
ambulance č. 1 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6643
ambulance č. 2 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6624
zpět na úvod
I.  CHIRURGICKÁ  KLINIKA HRUDNÍ, BŘIŠNÍ A ÚRAZOVÉ CHIRURGIE
U Nemocnice 2,  Praha 2
sekretariát………………………………………………………………………………………………………………… 2215
kancelář kliniky ………………………………………………………………………………………………………………… 2201
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2272
Ambulance
Objednání urgentního konzília ………………………………………………………………………………………………………………… 2260
všeobecná ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 2209
fax 3378
traumatologická ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 2223, 2221
příjem pacientů ………………………………………………………………………………………………………………… 2271
Pracoviště Fakultní poliklinika 
Karlovo nám. 32,  Praha 2
chirurgické oddělení
ordinace ………………………………………………………………………………………………………………… 6438
vedoucí sestra  ………………………………………………………………………………………………………………… 6438
ordinace  ………………………………………………………………………………………………………………… 6680
ordinace koloproktochirurgická ………………………………………………………………………………………………………………… 6621
ordinace:  ………………………………………………………………………………………………………………… 6791
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6481
ortopedické oddělení
vedoucí oddělení ………………………………………………………………………………………………………………… 6553
vedoucí sestra   ………………………………………………………………………………………………………………… 6553
ordinace  ………………………………………………………………………………………………………………… 6554, 6556
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6552
Lůžková část
I. oddělení ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2206
II. oddělení ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2275
III. oddělení ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2227
IV. oddělení ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2213
JIMP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2242, 3092
JIP I. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2214, 2277
JIP II. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2192, 2193
zpět na úvod
II. CHIRURGICKÁ  KLINIKA  KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE
U Nemocnice 2,  Praha 2
sekretariát ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9400, 2700, 2709, 224922695 (+fax) 
Ambulance
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2721, 3468, 9490
kardiologická ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9493
chirurgická ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9491, 9492
ECHO ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9494, 9485
Pooperační oddělení
staniční sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9460
pooperační oddělení I. ………………………………………………………………………………………………………………… 2701, 02, 03, 04, 05, 06
pooperační oddělení II. ……………………………………………………………………………………………………………… 3481, 82, 83
fyzioterapeuti ………………………………………………………………………………………………………………… 3469
Lůžková část
klinické odd. I (kardio) ………………………………………………………………………………………………………………… 9410, 2716,17,18,19
klinické odd. II (cévní) ………………………………………………………………………………………………………………… 3464, 65, 66
Centrální sterilizace
staniční sestra ………………………………………………………………………………………………………………… 3463
sterilizace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3461, 62
Služba
Kardiochirurg ve službě ………………………………………………………………………………………. 9444
Chirurg ve službě ………………………………………………………………………………………………………………… 9411
Kardiolog ve službě ………………………………………………………………………………………………………………… 9485
Anesteziolog ve službě RES2 ………………………………………………………………………………………………………………… 3484
zpět na úvod
I.  INTERNÍ  KLINIKA - klinika hematologie 
U Nemocnice 2,  Praha 2
fax………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3556
sekretariát ……………………………………………………………………………………………………………… 2527
kancelář kliniky………………………………………..……………………………………………………………………………… 2526
vrchní sestra…………………………………………..……………………………………………………………………………… 2529
Ambulance všeobecná ………………………………………………………………………………………………………………… 2550
Ambulantní provoz………………………………………………………………………………………………………………… fax: 224923268
Hematologická ambulance FP 
Karlovo nám. 32,  Praha 2
staniční sestra………………………………………………………………………………………………………………… 6793
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6335
denní nemocnice ………………………………………………………………………………………………………………… 6318
ambulance
č. 1  ………………………………………………………………………………………………………………… 6324
č. 2 …………………………………………………………………………………………………………… 6210
č. 3 ………………………………………………………………………………………………………………… 6209
č. 4 …………………………………………………………………………………………………………… 6325
č. 5  ………………………………………………………………………………………………………………… 6326
č. 6 ………………………………………………………………………………… 6332
č. 7 ………………………………………………………………………………………………………………… 6704
Hematologická oddělení
TROD
staniční sestra…………………………………………..……………………………………………………………………………… 2555,2523
Oddělení B
staniční sestra……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2451
trepanobiopsie ………………………………………………………………………………………………………………… 2561
Oddělení C
staniční sestra…………………………………………..……………………………………………………………………………… 2457
Datacentrum při I. Interní klinice
vedoucí ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2676
zpět na úvod
II.  INTERNÍ  KLINIKA - klinika kardiologie a angiologie 
U Nemocnice 2,  Praha 2
sekretariát 2605,2651
fax 224912154
vrchní sestra……………………………………………………………………………………………………………… 2613
Ambulance
Recepce sp. ambulancí………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2162
ambulance všeobecná ………………………………………………………………………………………………………………… 2609, 2060
cévní ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2639
Sono vyšetřovna – cévní ambul.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2633
ECHO I, ECHO II, EKG  ECHO III………………………………………………………………………………………………………………… 2634, 2635, 2045
kardiologická ambul. 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 2699
kardiologická ambul. 3 - EKG………………………………………………………………………………………………………………… 2691
kardiologická ambul. 4 ………………………………………………………………………………………………………………… 2638
kardiologická ambul. 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 2637
pneumologická ambul. + spirometrie ………………………………………………………………………………………………………………… 2636
staniční sestra……………………………………………………………………………………………………………… 2634
Angiograf cévní
ovladovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2510, 3177
popisovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3175
Staniční sestra……………………………………………………………………………………………………………… 3176
Pracoviště pro diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu
Staniční sestra………………………………………………………………………………………………………… 3250
Katetrizace srdeční
Staniční sestra………………………………………………………………………………………………………………… 2617
Pracoviště FP 
 Praha 2, Karlovo nám. 32 
Staniční setra……………………………………………………………………………………………………………… 6778
Recepce (objednávání nemocných) ………………………………………………………………………………………………………………… 6230
Ambulance
č.1. Holtery, tlakové monitory ………………………………………………………………………………………………………………… 6773
č.2. dopoledne kromě čtvrtku - kardiostimulátory ………………………………………………………………………………………………………………… 6724
č. 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 6710
č. 4. echokardiografická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 6775
č. 5. ……………………………………………………………………………………………………………… 6774
č. 6. ……………………………………………………………………………………………………………… 6776
č. 7. ergometrie, klaudikační testy, pletysmografie ………………………………………………………………………………………………………………… 6722
č. 8. ……………………………………………………………………………………………………………… 6712
č. 9.  infuzní místnost ………………………………………………………………………………………………………………… 6297
č. 10. …………………………………………………………………………………………………………… 6711
č. 11. EKG …………………………………………………………………………………….……………………………………… 6665
Lůžková část
I. patro 
inspekční pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 2619
II. patro A 
inspekční pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 2647
INTERMEDIÁLNÍ odd.
inspekční pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 2603
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2172-4 
III. patro
inspekční pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 2648
denní místnost sester ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2659
Koronární jednotka
velín ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2618, 224 910 605 
příjem ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2649
Staniční sestra……………………………………………………………………………………………………………… 2697
Angiologická JIP
Vedoucí lékař………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3184
A-JIP ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2868
velín ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2867, 2887
Staniční sestra…………………………………………………………………………………… 2867
zpět na úvod
III.  INTERNÍ  KLINIKA - klinika endokrinologie a metabolismu 
U Nemocnice 1, Praha 2
sekretariát přednosty……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2922, 2921
fax ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224919780
primář ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2920
vrchní sestra………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2923
AMBULANTNÍ ČÁST 
objednávání konzilií (interní, endokrinologická, diabetologická, metabolická), žádosti o překlady ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2390, 602106319
Fakultní poliklinika 
Karlovo nám. 32, budova A
CEDO - centrum endokrinologie, diabetologie a obezitologie; 1. patro 
úseková sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6693
recepce, objednávání pacientů ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6455
diabetologie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6694, 6728, 6684
endokrinologie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6450, 6688
obezitologie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6684, 6693
ambulance pro diabetickou nohu ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6728
psychologie ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 6361
osteologie 2. patro ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6377
angiologie 2. patro ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6377
CPK - centrum preventivní kardiologie, 2. patro  
recepce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6640
úseková sestra ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 6677
ambulance pro poruchy metabolizmu lipidů
ambulance kardiologická ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 6676
ambulance pro hypertenzi …………………………………………..……………………………………………………………………………… 6676
ambulance angiologická ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 6672
ambulance interní ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6650
Centrum pro závislé na tabáku, 4. patro 
recepce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6608
kartotéka, objednávání ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9280
metabolická ambulance  2. patro……………………………………………………………………………………………………………… 2957
vchod z Karlova nám. vedle kostela sv. Ignáce 
ambulance synkop  2949
U nemocnice 2, vchod AB   
DIAGNOSTICKÁ ČÁST
ultrazvukové vyšetřování - objednávání (břicho, štítná žláza, cévy) ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2925
echokardiografie 1, 2 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2949
ultrazvukové vyšetření cév ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2430
Laboratoř kardiovaskulární patofyziologie (tilt test aj.) ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2352
EKG, odd. funkční diagnostiky ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2973
RTG (detašované pracoviště RDG kliniky
objednávání ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2924
LŮŽKOVÁ ČÁST
přijímací kancelář pro objednané pacienty………………………………………………………………………………………………………………… 2390
oddělení Divizní 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 2861, 2961
oddělení Divizní 2 ……………………………………………………………………………………………………………… 2819, 2919
oddělení Divizní 3 ………………………………………………………………………………………………………………… 2800, 2901
Jednotka intenzivní metabolické péče ………………………………………………….. 2964
oddělení A - koronární jednotka …………………………………………………………. 2931
oddělení B ……………………………………………………………………………………………………………… 2856, 2932
oddělení C ………………………………………………………………………………………………………………… 2945, 2845
LABORATORNÍ ČÁST
Laboratoř pro endokrinologii a metabolizmus……………………………………………………………………………………………………………… 2463
vedoucí. laborantka………………………………………………………………………………………………………………… 2914
diabetologická ………………………………………………………………………………………………………………… 2914
lipidová ……………………………………………………………………………………………………………… 2955, 2158
steroidní + katecholaminy ………………………………………………………………………………………………………………… 2903, 2912
diabetologická a neuroendokrinologická ………………………………………………………………………………………………………………… 2908
osteologická ………………………………………………………………………………………………………………… 2905
hypertenzní  ………………………………………………………………………………………………………………… 2910
kapalinová chromatografie ………………………………………………………………………………………………………………… 2903, 2911
metabolická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 2957
izotopy ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2804, 2929, 2930
ODBORNÉ SKUPINY
diabetologická ………………………………………………………………………………………………………………… 2463
endokrinologická ……………………………………………………………………………………………………………… 2997
pro výzkum hypertenze ………………………………………………………………………………………………………………… 2910
kardiologická………………………………………………………………………………………………………………… 2933
lipidologická ……………………………………………………………………………………………………………… 2946
pro poruchy nutrice ……………………………………………………………………………………………………………… 2926
obezitologická ………………………………………………………………………………………………………………… 2922
konzultant obezitologie ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2991
osteologická ………………………………………………………………………………………………………………… 9285
výzkumná metabolická ………………………………………………………………………………………………………………… 2908
zpět na úvod
IV.  INTERNÍ  KLINIKA - klinika gastroenterologie a hepatologie 
U Nemocnice 2,  Praha 2
sekretariát…………………………………………………………………………………………………………… 2506, 224923524 (+fax)
sekretářka gastroenterologie ……………………………………………………………………………………………………………… 2385
vrchní sestra……………………………………………………………………………………………………………… 2503
všeobecná ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 2513, 3345 
Rtg ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2508, 2511
Ambulance odborné
lipidová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2864
kardiologická ………………………………………………………………………………………………………………… 2863
nutriční ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2865
ECHO ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2095
EKG………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2509
hemodynamické monitorování (HOLTER) ………………………………………………………………………………………………………………… 2480
Hepatogastroenterologie
objednávání pacientů - endoskopie I ………………………………………………………………………………………………………………… 3065
objednávání pacientů - endoskopie II ………………………………………………………………………………………………………………… 2580
ambulance - přízemí ………………………………………………………………………………………………………………… 2465
koloskopie I ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2533
litotrypsie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2558
hyperbarická komora ………………………………………………………………………………………………………………… 2515, 2872
Lůžková oddělení
oddělení A ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2488, 2489, šatna 2428
oddělení B ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2476, šatna 2427  
oddělení C ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2505, 2565 
oddělení D ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2484, 2491
jednotka intenzivní péče ………………………………………………………………………………………………………………… 2869
Výzkumná angiologická laboratoř 
Na Bojišti 3, Praha 2
VAL-chromatografie……………………………………………………………………………………………………………… 4298
Laborantka  4295
FP - Gastroenterologické odd. 
Karlovo nám. 32
sekretariát …………………………………………………………………………………………………………… 6283
staniční sestra ……………………………………………………………………………………………………………… 6566, 6504
recepce ……………………………………………………………………………………………………………… 6495 i (fax)
koloskopie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6214
gastroskopie ………………………………………………………………………………………………………………… 6215
ultrasonografie ………………………………………………………………………………………………………………… 6458
endosonografie ………………………………………………………………………………………………………………… 6396
zpět na úvod
I. KLINIKA TUBERKULÓZY  A  RESP. ONEM. 
FP, Karlovo nám. 32, VFN, U nemocnice 2
sekretariát ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 6303, 224941500 (+fax)
vrchní sestra…………………………………………..……………………………………………………………………………… 6367
Ambulance
recepce ambulancí ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6403
ambulance č.1 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6401
ambulance č.2  ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6365
ambulance č.3 …………………………………………..……………………………………………………………………………… 6404
ambulance č.4 …………………………………………..……………………………………………………………………………… 6400 + fax
Laboratoře
spirometrická laboratoř ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6402
cytologická laboratoř ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6301
zpět na úvod
INTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV
Šermířská 5/1921, Praha 6 
Provolba 225 003 xxx - volání na pobočkové linky na Strahov přes tuto provolbu 
je z pobočkových linek Siemensu VFN zdarma 
Nepoužívejte z VFN staré číslo: 220514703
Volání ze Strahova do VFN je zdarma přes provolbu 224 96 xxxx.
Vrátnice (v noci + víkend) ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 111, 201
recepce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 221, 111
sekretariát ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 222, 225 003 205 (+ fax)
vrchní sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 203
Ambulance:
ambulance příjmová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 241
ambulance odborná ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 283, 221
ambulance hojení ran ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 294
ambulance léčby chronické bolesti ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 294
ambulance CAPD ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 251
Lůžková část
interní odd. A 
lékaři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 233, 281
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 207, 234
interní  odd. D
lékaři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 215
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 220, 275
rehabilitace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 240
interní odd. E
lékaři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 265
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 258, 259
dialýza odd. B
sledovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 267
inspekce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 250
dialýza odd. C
lékaři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 232, 225 003 260
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 204, 214
psycholog ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 230
zpět na úvod
KLINIKA ADIKTOLOGIE  
Apolinářská 4, Praha 2 
fax ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8219
vrchní sestra………………………………………………………………………………………………………………… 8209
příjmová kancelář………………………………………………………………………………………………………………… 8222
Lůžkové oddělení muži
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8234
vyšetřovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8235
Lůžkové oddělení ženy
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8201
vyšetřovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8205
Detox
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8200
vyšetřovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8204
Ambulance AT
ambulance………………………………………………………………………………………………………………… 8214
Ambulance TOXI
sestra…………………………………………………………………………………………………………… 8207
   
Interní ambulance 8207
Centrum substituční léčby
fax ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224911871
staniční sestra…………………………………………..……………………………………………………………………………… 8252
SPaRT
 fax ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8238
zpět na úvod
KLINIKA  ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY (KARIM)
U nemocnice 2, Praha 2
Sekretariát kliniky…………………………………………..………………………………………………………………………………………. 2243, fax: 2118
Centrum pro léčbu bolesti
Fakultní poliklinika, budova A, zadní schodiště, 2. patro
Ambulance bolesti I. a II. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 6370
Resuscitační oddělení - Urgentní příjem
RES UP, Resuscitační oddělení - Urgentní příjem ………………………………………………………………………………………………………………… 3355, 2038
Toxinologické centrum………………………………………………………………………………………………………………… 2248
RES 1 - Kardiocentrum VFN 
RES 1 - Pooperační péče Kardiocentrum ………………………………………………………………………………………………………………… 2701 – 2704
RES 2 - Kardiocentrum VFN
RES 2 - Resuscitační oddělení 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 2243.3366.3481
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie  
JIP- Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie  ……………………………………………………………………………………… 2153
zpět na úvod
KLINIKA  DĚTSKÉHO  A  DOROSTOVÉHO LÉKAŘSTVÍ
Ke Karlovu 2, Praha 2
sekretariát ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7731, 7734 
vrchní sestra………………………………………………………………………………………………………… 7730
Ambulance
ambulance budova C ………………………………………………………………………………………………………………… 7776, 7777, 7778
ambulance budova A ………………………………………………………………………………………………………………… 7740, 7741, 7742
Lůžková část
odd. D
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7802
odd. 67
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7796
odd. 62
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7784
příjem ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7786
Stacionář 
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7794
odd. JIRP
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7780, 7781
Laboratoře:
Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch: ………………………………………………………………………………………………………………… 7748, 7749, 7099
EKG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7809
EEG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7810
rehabilitace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7808, 7738, 7737
sonografie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7775
gastroenterologie ………………………………………………………………………………………………………………… 7801
spirometrie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7743
chirurgie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7744
hematologie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7637, 7646
RTG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7920, 7921
převozová služba ………………………………………………………………………………………………………………… 7739
psycholog ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7673
Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží (budova A1, 1patro.)
Kartotéka sestry ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7354
Ultrazvuk ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7353
Neurologie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7351
zpět na úvod
KLINIKA NEFROLOGIE
U Nemocnice, Praha 2 
kancelář kliniky………………………………………………………………………………………………………………… 2574
vrchní sestra……………………………………………………………………………………………………………… 2678
oddělení E
příjmová ambulance ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2668
pracoviště ved.lékaře a st.sestry ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2665
oddělení F
inspekce + staniční sestra………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2570
oddělení D 
vedoucí lékař akut. HDS………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2660, 2661
staniční sestra……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2435
oddělení akutní medicíny A-OAM
vedoucí lékař………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2680
pohotovost - lékaři ………………………………………………………………………………………………………………… 2680
PD ambulance ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3297
FP - nefrologická ambulance - recepce ………………………………………………………………………………………………………………… 6790
ambulance č 1, 2, ………………………………………………………………………………………………………………… 6709, 6743, 
ambulance č 3, 4 ………………………………………………………………………………………………………………… 6708, 6789
zpět na úvod
KLINIKA  PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ  
Na Bojišti 1, Praha 2 
sekretariát………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4537, 4630 
vrchní sestra……………………………………………..……………………………………………………………………………… 4535
Ambulance
I. ambul.………………………………..……………………………………………………………………………… 4531
II. ambul.………………………………………..……………………………………………………………………………… 4539
III. ambul.……………………………………..……………………………………………………………………………… 4521
IV. ambul.……………………………………..……………………………………………………………………………… 4510
V. ambul. EEG .……………………………………..……………………………………………… 4517
Lůžková část
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4520
Toxikologické informační středisko (TIS)
Nepřetržitá služba ………………………………………………………………………………………………………………… 224919293, 224915402
fax 4325
vedoucí TIS 4149
Laboratoře
Spirometrie - vyšetřovna plicních funkcí ………………………………………………………………………………………………………………… 4514, 4538
Laboratoř funkčního vyšetření ………………………………………………………………………………………………………………… 4513
Toxikologická laboratoř – Na Bojišti 1, Praha 2
zpět na úvod
KLINIKA  REHABILITAČNÍHO  LÉKÁŘSTVÍ  
Albertov 7, Praha 2 
sekretariát ……………………………………………………………………………………………………… 8479
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8491
vedoucí fyzioterapeut…………………………………………………………………………………………………………… 8494
sociální pracovnice ………………………………………………………………………………………………………………… 8521
pracoviště na poliklinice
Ordinace  6212
rehabilitace 1 - tělocvična  6213
elektroléčba  6226
rehabilitace 2 
pracoviště IV. Interna
fyzioterapie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2428,2679
ordinace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3328
pracoviště III. Interna
fyzioterapie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2963
zpět na úvod
NEUROLOGICKÁ  KLINIKA  
Kateřinská 30,  Praha 2
sekretariát ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5550, 5549
vrchní sestra………………………………………………………………………………………………………………… 5552, 5530
dietní sestra………………………………………………………………………………………………………………… 5079
Ambulance
psycholog……………………………………………………………………………………………………………… 5047
psycholog + logoped ………………………………………………………………………………………………………………… 5566
ambulance ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5501
hlavní vyšetřovna ………………………………………………………………………………………………………………… 5538
vyšetřovna č. 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 5537
vyšetřovna č. 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 5536
vyšetřovna č. 3 ………………………………………………………………………………………………………………… 5535
JIP cévní poradna ………………………………………………………………………………………………………………… 5563
centrum pro léčbu myasthenia gravis ………………………………………………………………………………………………………………… 5541, 5075 (+ fax)
centr. pro léčbu demyelinizačních nemocí (poradna RS) ………………………………………………………………………………………………………………… 5546, 5027, 224917907 (+ fax)
centrum pro léčbu extrapyramidových nemocí (EXPY) ………………………………………………………………………………………………………………… 5539, 5078 (+ fax)
centrum pro léčbu poruch spánku a bdění ………………………………………………………………………………………………………………… 5518, 5076
spánková laboratoř - monitoring ………………………………………………………………………………………………………………… 5008, 5009
rehabilitace Kateřinská ………………………………………………………………………………………………………………… 5548
rehabilitace Viničná ………………………………………………………………………………………………………………… 5513, 5504, 5031
EEG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5556, 5559
EP vyšetřovna (evokované potenciály ………………………………………………………………………………………………………………… 5558
EMG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5557
Pracoviště DAK Ke Karlovu 2
EEG popisovna dětské  ………………………………………………………………………………………………………………… 7055
ordinace…………………………………………………………………………………………………………… 7057
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7058
rehabilitace 7056
EEG laboratoř  7060
Pracoviště FP – Karlovo nám. 32
Všeobecná neurologie
recepce 6526
injekce,  terapie ………………………………………………………………………………………………………………… 6524
popisovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6525
fyzioterapie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6530
EEG laboratoř……………………………………………………………………………………………………………… 6529
psycholog………………………………………………………………………………………………………………… 6204
psycholog………………………………………………………………………………………………………… 6527
Centrum pro demyelinizační onemocnění
recepce ………………………………………………………………………………………………………………… 6515
sesterna  6314
Lůžková část
JIP A ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5553, 5560, 224916345
JIP B ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5508, 5575
JIP lékaři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5512, 5515
oddělení C
sestry ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5574, 5516
oddělení D
sestry ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5542, 5510
Viničná
Viničná 1.p.  ………………………………………………………………………………………………………………… 5530
Viničná 2.p.  ………………………………………………………………………………………………………………… 5526
Detašované pracoviště RDG kliniky
CT ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5060, 5063, 5095
RTG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5056, 5089
zpět na úvod
OČNÍ KLINIKA 
U nemocnice 2,  Praha 2,  pavilon 6 s přístavbou
sekretariát……………………………………………………………………………………………………………… 3030, 2329, 2382
fax: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2631
vrchní sestra……………………………………………………………………………………………………………… 3001
kartotéka………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2343
příjem pacientů………………………………………………………………………………………………………………… 2341
Ambulance
staniční sestra ………………………………………………………………………………………………………………… 2984
Diabetologické centrum  ………………………………………………………………………………………………………………… 2936, 2971
Makulární centrum  2985, 2986
Sítnicová ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 2937
Laserová terapie ………………………………………………………………………………………………………………… 2979
staniční sestra ………………………………………………………………………………………………………………… 3031
Ambulance Neurooftalmologická, Onkologická
a plastické chirurgie ………………………………………………………………………………………………………………… 2344
Centrum pro léčbu uveitid …………………………………………………………………………………………………………… 2350
Dětská ambulance ……………………………………………………………………………………………………………… 2346
Glaukomová ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 3006
Rohovková a refrakční ambulance a Centrum pro
transplantaci rohovky  ………………………………………………………………………………………………………………… 2345, 3028
Všeobecná ambulance  ………………………………………………………………………………………………………………… 3209
Pohotovostní ambulance  ………………………………………………………………………………………………………………… 2344
Lůžková oddělení
3. patro staniční sestra 
sestry ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2332, 2327
4. patro staniční sestra
sestry ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2966
zpět na úvod
ODDĚLENÍ  OTORINOLARYNGOLOGIE  (ORL)  
 U Nemocnice 2, Praha 2
sekretariát………………………………………………………………………………………………………………… 2361
 fax: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224920608
vrchní sestra 2302
Ambulance
ambulance všeobecná ………………………………………………………………………………………………………………… 2315, 2322, 2351 
ambulance dětská ………………………………………………………………………………………………………………… 2360
ambulance vestibulární a OTN ………………………………………………………………………………………………………………… 2314
audiologie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2320
sluchadla ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2362
Lůžková část
lůžkové oddělení ………………………………………………………………………………………………………………… 2316, 2358
zpět na úvod
ONKOLOGICKÁ  KLINIKA  
U Nemocnice 2, Praha 2 
sekretariát 2219, 2296
fax ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224921716
vrchní sestra……………………………………………………………………………………………………………… 6755
Lůžkové oddělení
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2235, 2182
Pracoviště na FP 
Karlovo nám. 32, budova B
sekretariát  6751
fax sekretariát ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224966753
vrchní sestra  6755
ambulance
ambulance č.1  6761
ambulance č.2 6762
ambulance č.3 …………………………………………………………………………………………………………… 6763
ambulance č.4 ……………………………………………………………………………………………………………… 6764
ambulance č.5 ………………………………………………………………………………………………………………… 6765
ambulance č.6  6766
ambulance č.7 …………………………………………………………………………………………………………… 6767
ambulance č.8 ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 6768
stacionář ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6769, 6770
Budova A
radioterapie
kancelář ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6748
zpět na úvod
PSYCHIATRICKÁ  KLINIKA
Ke Karlovu 11, Praha 2
sekretariát kliniky…………………………………………………………………………………………………………………  5344, 5345  
fax………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224923077
vrchní sestra…………………………………………………………………………………………………………………  5339
Přízemí
ordinace č.1 : příjmová ambulance …………………………………………………………………………………………………………………  5221
ordinace č.2 : příjmová ambulance …………………………………………………………………………………………………………………  5221
ordinace č.3 ……………………………………………………………………………………………………………  5224
ordinace č.4 …………………………………………………………………………………………………………  5317
ordinace č.5
EEG  5321
4. oddělení - sesterna …………………………………………………………………………………………………………………  5332
1. patro
3. oddělení – sesterna …………………………………………………………………………………………………………………  5335
denní stacionář – sesterna …………………………………………………………………………………………………………………  5347
1. oddělení – sesterna …………………………………………………………………………………………………………………  5372
2. patro
6. oddělení – sesterna …………………………………………………………………………………………………………………  5113
5. oddělení – sesterna …………………………………………………………………………………………………………………  5364
Stacionář pro adolescenty
HERZŮV DŮM 
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN 
zpět na úvod
RADIODIAGNOSTICKÁ  KLINIKA (RDG)  
U Nemocnice 2, Praha 2
sekretariát ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2232, 2233
CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
příjmová kancelář, informace ………………………………………………………………………………………………………………… 2231
DETAŠOVANÁ  RDG PRACOVIŠTĚ
na I. interní klinice
skiagrafie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2557
sonografie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2547
na III. interní klinice
ultrazvuk ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2925
na IV. interní klinice
Angiograf ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2510
na klinice dětského a dorostového lékařství
skiaskopie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7923
na I. TRN klinice
rdg odd. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4818
na Interním oddělení Strahov
rdg ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 225003217
na neurologické klinice
CT oddělení  ………………………………………………………………………………………………………………… 5095,  224910796
CT oddělení 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 5060
RDG oddělení ………………………………………………………………………………………………………………… 5056
RTG oddělení 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 5089
magnetická rezonance  (budova neurolog. kl.)
sekretariát ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5468
pracoviště FP Karlovo nám. 32
přijímací kancelář ………………………………………………………………………………………………………………… 6462
Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka 
recepce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6344, fax: 6353
kancelář ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6353
zpět na úvod
SEXUOLOGICKÝ ÚSTAV 
Apolinářská 4, Praha 2
sekretariát 8233
příjem pacientů………………………………………………………………………………………………………………… 8231 (+ fax)
lék. specialisté v oboru sexuologie a psychiatrie 8250, 8245
lék. specialista v oboru sexuologie, gyn. a porodnictví 8246
psycholog specialista 8244
zpět na úvod
SPOLEČNÝ PŘÍJEM INTERNĚ NEMOCNÝCH 
U nemocnice 1, Praha 2
centrála ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2928
vrchní sestra 2928, 3266
STOMATOLOGICKÁ KLINIKA
U Nemocnice 2
sekretariát přednosty……………………………………………………………………………………………………………… 3191
vrchní sestra……………………………………………………………………………….. 3074
kartotéka, informace ……………………………………………………………………. 2723
fax: STOM  Maxilofaciální chirurgie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3193
fax: STOM  Ambulance ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6840
Subkatedra stomatochirurgie a maxilofaciální chirurgie
vedoucí ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2388
Stomatologická klinika - maxilofaciální chirurgie
Chirurgická ambulance (U Nemocnice 2) 
ambulance č.1 - specializovaná ambulance ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2724
ambulance č. 2, 3 - chirurgická ambulance, kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3139
ambulance č. 4 - ambulance lůžkového oddělení ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2725
objednávání pacientů ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3138
Chirurgická ambulance (FP Karlovo náměstí 32)
vedoucí lékař………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6606
Lůžková část (vchod A 11)
KARIM - JIP
vedoucí lékař………………………………………………………………………………………………………………… 2149, 2153
staniční sestra ………………………………………………………………………………………………………………… 2149, 2153
lůžkové oddělení A
vedoucí lékař ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3192
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2729, 3341
lůžkové oddělení B
vedoucí lékař………………………………………………..……………………………………………………………………………… ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2739
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2151, 2152
internista kliniky………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2155
Stomatologická klinika - ambulance
Pracoviště: FP Karlovo náměstí 32
pokladna………………………………………………………………………………………………………………… 6800
Oddělení všeobecné stomatologie ………………………………………………………………………………………………………………… 6826, 6815
staniční sestra………………………………………………………………………………………………………………… 6818, 6830
RTG laboratoř……………………………………………………………………………………………………………… 6819
Oddělení protetiky:
vedoucí lékař………………………………………………………………………………………………………………… 6648, 6649
staniční sestra: ……………………………………………………………………………………………………………… 6649, 6606
Protetické laboratoře:
vedoucí zubní technik: ………………………………………………………………………………………………………………… 6260
záv. ordinace Magistrátu: ………………………………………………………………………………………………………… 6261
Pracoviště: Ke Karlovu 13
závodní ordinace VFN…………………………………………………………………………………………………………… 6586
Centrum fotonické medicíny
vedoucí lékař. ………………………………………………………………………………………………………………… 5069, 5068
Pracoviště: Kateřinská 32
RTG pracoviště: ………………………………………………………………………………………………………………… 4379, 4380
oddělení ortodoncie:
vedoucí lékař………………………………………………………………………………………………………………… 4565, 4566
oddělení záchovné stomatologie (konzervační):
vedoucí lékař………………………………………………………………………………………………………………… 4561, 4562
Centrum mikroskopické a robotické stomatologie: 
kontakt. ………………………………………………………………………………………………………………… 4182
oddělení parodontologie a sliznic
vedoucí lékař………………………………………………………………………………………………………………… 4552, 4553
oddělení dětské stomatologie:
vedoucí lékař………………………………………………………………………………………………………………… 4563, 4564
oddělení preklinické stomatologie:
vedoucí lékař ………………………………………………………………………………………………………………… 4139
zpět na úvod
UROLOGICKÁ  KLINIKA 
 Ke Karlovu 6/459, Praha 2 
sekretariát kliniky………………………………………………………………………………………………………………… 7847
vrchní sestra………………………………………………………………………………………………………………… 7851
Ambulance
kartotéka, objednávání pacientů ………………………………………………………………………………………………………………… 7829, 7898 (7-15.00 hod.)
objednávání konzilií non-stop ……………………………………………………………………………………………………… 602 136 866
denní místnost sester ………………………………………………………………………………………………………………… 7827
fax 224 917 686
vyšetřovna 1 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7070
vyšetřovna 2 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7604
vyšetřovna 3 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7825
vyšetřovna 4 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7605
vyšetřovna 5 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7828 - pohotovostní služba (ev. 7827)
vyšetřovna 6 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7836
vyšetřovna 7 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7068
vyšetřovna 8 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7824
vyšetřovna 9 + 10 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7203
vyšetřovna 11 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7202
urodynamická vyšetřovna - dospělí ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7843, fax: 224 917 689
dětská ambulance urologická ………………………………………………………………………………………………………………… 7018 (víkend 7859)
objednávání v pracovní dny 8,30 - 13,30 hod.  7078, 7874
pediatrická ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 7648
interní ambulance, EKG ………………………………………………………………………………………………………………… 7894
přijímací kancelář - pacienti k hospitalizaci………………………………………………………………………………………………………………… 7893
ultrazvuk I ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7901
urodynamická vyšetřovna - děti  ………………………………………………………………………………………………………………… 7614
pracoviště LERV ………………………………………………………………………………………………………………… 7176, 728 861 424
Detašované pracoviště RDG kliniky
RTG kancelář ………………………………………………………………………………………………………………… 7612
Pracoviště FP Karlovo nám. 32
Lůžková část
4. patro
oddělení D - dětské 7859
dětský JIP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7833
oddělení C / LERV  7858
3. patro
 oddělení B ………………………………………………………………………………………………………………   7866, 7853
2. patro
sestra………………………………………………………………………………………………………………… 7872
1. patro
JIP……………………………………………………………………………………………………………… 7884, 7073
ARO lékaři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7887
ARO sestry  ………………………………………………………………………………………………………………… 7886
Laboratoře 
cytologická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 7617
pracovna cytolog. laboratoře 2. patro……………………………………………………………………………………………………………… 7837
Detašované pracoviště Kliniky rehabilitace
RHB ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7616
Ostatní detašovaná pracoviště
lékárna VFN - OVV2 ………………………………………………………………………………………………………………… 7609, 7610
zpět na úvod
ÚSTAV BIOLOGIE A  LÉKAŘSKÉ GENETIKY
Albertov 4, Praha 2
sekretariát …………………………………………………………………………………………………………… 8141
Ambulance lékařské genetiky - DAK
 Ke Karlovu 2, Praha 2
ambulance…………………………………………………………………………………………………………… 8165, 7175
tel, fax 7130
Laboratoře
Albertov 4, Praha 2
cytogenetika (pracovna)…………………………………………………………………………………………… 8160
molekulární genetika (pracovna) ……………………………………………………………………………………………………………… 8162
zpět na úvod
ÚSTAV  DĚDIČNÝCH  METABOLICKÝCH  PORUCH
Ke Karlovu 2, Praha 2          
Pavilon E1b přízemí
sekretář ………………………………………………………………………………………………………… 7167
fax 7198
Pavilon E1b 1.patro
laboratoř biologie a patologie oka 7138
Pavilon E1a přízemí
Ambulance
kartotéka, objednávání pacientů ………………………………………………………………………………………………………………… 7670, 7669
staniční sestra……………………………………………………………………………………………………………… 7670, 7669
ambulance 1 zelená ………………………………………………………………………………………………………………… 7678
ambulance 2 bílá ………………………………………………………………………………………………………………… 7715
ambulance 3 žlutá ………………………………………………………………………………………………………………… 7163
laboratoř DNA diagnostiky 77017232,72
laboratoř patologie DMP
laboratoř pro novorozenecký screening 7084
Pavilon E1b 2.patro
laboratoř modelových systémů 7087, 7088, 7092
Pavilon E3c, 2. patro
sekretariát………………………………………………………………………………………………………… 7710, fax: 7081
Pavilon E4, 1. patro
administrativní pracovnice……………………………………………………………………………………………………………… 7690, 7211,7106
Pavilon E4, suterén
U Nemocnice 4, Praha 2 (vchod z ulice Pod Větrovem)
laboratoř tkáňových kultur  5642, 5643
zpět na úvod
ÚSTAV LÉKAŘSKÉ  BIOCHEMIE  A  LABORATORNÍ  DIAGNOSTIKY
U Nemocnice 2, Praha 2 
sekretariát…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2841
fax 2848
vrchní laborantka…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2655
Centrální laboratoř ÚKBLD 
U Nemocnice 2, Praha 2
vedoucí laboratoře………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2840
příjem, výsledky ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2654,2569
močová laboratoř ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2889
imunochemická laboratoř ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2886
likvor ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2890
metabolická laboratoř…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2891
toxikologická laboratoř ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2893
Astrup ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2621
Modular ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2882
RIA laboratoř (malá) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2879
RIA laboratoř ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2885
zápis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2895
statim laboratoř + pohotovostní služba ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2881
Odběrové centrum
Karlovo nám.32, Praha 2
vedoucí odběrového centra…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6619
Odběrové centrum budova B
příjem, výdej výsledků ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6670
Referenční laboratoř
laboratoř…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6661, 6662
Klinická imunologie a alergologie
příjem, výsledky ………………………………………………………………………………………………………………… 6471
laboratoř - WB ………………………………………………………………………………………………………………… 6372
laboratoř - analyzátory ………………………………………………………………………………………………………………… 6470
laboratoř - buněčná ………………………………………………………………………………………………………………… 6636
laboratoř - WB ………………………………………………………………………………………………………………… 6375
laboratoř - ELISA ………………………………………………………………………………………………………………… 6376
laboratoř - mikroskop ………………………………………………………………………………………………………………… 6277
Laboratoř KDDL 
Ke Karlovu 2,  Praha 2 7913
laboratoř (statim, rutina) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7915
močová laboratoř ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7906
laboratoř ASTRUP 
Apolinářská 18,  Praha 2 7435
Laboratoř Strahov
Šermířská 6, Praha 5 
ústředna ………………………………………………………………………………………………………………… 220514703
laboratoř ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 225003224, 225003225
Centrální výzkumné laboratoře
Laboratoř –  imunochemie a molekulární diagnostiky
Na Bojišti 3,  Praha 2
příjem CVL 4204
laboratoře……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4301, 4217, 4218
Laboratoř – pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu 
Na Bojišti,  Praha 2
laboratoře ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4193, 4194, 4196, 4199
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy 
Na Bojišti 3,  Praha 2
laboratoře ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4291, 4292, 4293, 4294
laboratoře ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4295, 4297, 4298, 4300
Laboratoř – lipidová 
Na Bojišti 3,  Praha 2 2091
laboratoř IV. interna……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2477
Laboratoř gastroenterologie 
Na Bojišti 3, Praha 2
laboratoře ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4221, 4215
Výuková laboratoř 
Kateřinská 32, Praha 2
výuková laboratoř ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4324
Laboratoř endokrinologie a metabolismu 
U Nemocnice 1, Praha 2
laboratoř ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2914, 2955, 2912,2903
Laboratoř sérologie
U Nemocnice 2, Praha 2  3380
fax 224923440
SÉROLOGIE příjem materiálu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3386
laboratoř  molekulární biologie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3385
laboratoř  sérologie 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3383
laboratoř  sérologie 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3384
laboratoř  sérologie 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3312
Laboratoř sérologie- Apolinářská 4
laboratoř STD 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8266
laboratoř STD 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8267
laboratoř - kultivace ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8263
hlášení PN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 224910407
Centrum nádorové cytogenetiky 
 U Nemocnice 2, Praha 2 2399
cytogenetická laboratoř ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2927
molekulárně cytogenetická laboratoř  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3200
laboratoř, příjem vzorků ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3381
laboratoř ÚHKT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2836
Klinická imunologie a alergologie
Karlovo nám. 32, Praha 2
příjem, výsledky ………………………………………………………………………………………………………………… 6471
laboratoř ……………………………………………………………………………………………………………… 6372
laboratoř - analyzátory ………………………………………………………………………………………………………………… 6470
laboratoř - buněčná ………………………………………………………………………………………………………………… 6636
laboratoř …………………………………………………………………...………………………………………………………… 6637
laboratoř - mikroskop ………………………………………………………………………………………………………………… 6277
laboratoř - chodba ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6638
ambulance ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6341
Klinická mikrobiologie a ATB centrum 
Ke Karlovu 2, Praha 2
sekretariát…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7661
Bakteriologické laboratoře
č.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7665
č.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7664
č.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7663
č.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7268
Antibiotické konzultace (dle rozpisu klinik)
Akutní konzultace ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7631, 725895017
Laboratoř mykologie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7626
Laboratoř sterilit ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7020 / 7627
Parazitologie 7656
Mykobakteriologie (TBC) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7632
Centrální hematologické laboratoře a
Trombotické centrum 
U Nemocnice 2, Praha 2 
sekretariát……………………………………………………………………………………………………………… 6412
fax 6414
Hematologická laboratoř 
U Nemocnice 2
Laboratoř krevní obrazy, statimová, pohotovost, příjem ………………………………………………………………………………………………………………… 2833
Koagulační laboratoř, statimová , pohotovost, příjem ………………………………………………………………………………………………………………… 2832
Koagulační laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 2832,2852,3039
Laboratoř krevní obrazy, morfologie ………………………………………………………………………………………………………………… 3013
Výzkumná laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 2876
Laboratoř v areálu KDDL
Ke Karlovu 3
Úseková laborantka……………………………………………………………………………………………………………… 7646
Hematologická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 7646
Laboratoř imunohematologie ……………………………………………………………………………………………………………… 7639
 
zpět na úvod
ÚSTAV IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE
Studničkova 7, Praha 2
sekretariát……………………………………………..……………………………………………………………………………… 8472
fax 8496
Oddělení klinické imunologie a alergologie
Karlovo nám. 32, Praha 2
vrchní sestra……………………………………..……………………………………………………………………………… 6248, 6533
sekretariát……………………………………………………………………………………………………………… 6264, fax: 6264
fax 6264
NRL pro tkáňové helmintózy
Studničkova 7, Praha 2
sekretariát………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8459
Ambulance klinické imunologie
Ambulance č. 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 6265
Ambulance č. 2 …………………………………………………………………………………………………………………
6779
Ambulance č. 3 ………………………………………………………………………………………………………………… 6270
Ambulance č. 4 …………………………………………………………………………………………………………………
6208
Ambulance alergologie
Ambulance č.5 ………………………………………………………………………………………………………………… 6248
Ambulance č.6 ………………………………………………………………………………………………………………… 6219
Ambulance č.7 ………………………………………………………………………………………………………………… 6266
Ambulance č.8 ………………………………………………………………………………………………………………… 6249
Ambulance č.9 …………………………………………………………………………………………………………………
6723
Alergologická ambulance DAK
Ke Karlovu 2, Praha 2 7117
zpět na úvod
ÚSTAV KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ STOMATOLOGIE
Karlovo náměstí 32, Praha 2
ústředna 224 961 111
fax 6840
asistentka………………………………………………………………………………………………………………… 6820
vrchní sestra………………………………………………………………………………………………………………… 6815, 6830
Ordinace
č. 1  …………………………………………………………………………………………………………………
6811
č. 2 ……………………………………………………………………………………………………… 6812
č. 3 ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 6813
č. 4 …………………………………………………………………………………………………… 6814
č. 5 ……………………………………………………………………………………………………………… 6815
č. 6 …………………………………………………………………………… 6816
č. 7 ……………………………………………………………………………………………………… 6817
č. 8  6818
Pracoviště U Nemocnice 2 
přijímací kancelář ………………………………………………………………………………………………………………… 2591, 2594
Radioizotopová laboratoř
Na Bojišti 3
laboratoř ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4342
zpět na úvod
ÚSTAV NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Salmovská  3
sekretariát ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5813
 fax………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224922486
vrchní sestra………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5785, 724 412 228
Objednávací linky
U Nemocnice 2, Praha 2
Scintigrafie,  SPECT, SPECT/CT ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2591
PET/CT ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2594
 fax……………………………………………..……………………………………………………………………………… 224962748
U Nemocnice 5, Praha 2……………………………………………..……………………………………………………………………………… 5700
 fax………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224965957
Pracoviště U Nemocnice 5
přijímací kancelář ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5700
Pracoviště U Nemocnice 2 (areál VFN)
recepce SPECT/CT ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2591
recepce  PET/CT ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2954
zpět na úvod
ÚSTAV PATOLOGIE
Studničkova 2, Praha 2
sekretariát 8685
fax………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224911715
kancelář – nekropsie ………………………………………………………………………………………………………………… 8635,8689
kancelář – biopsie ………………………………………………………………………………………………………………… 8679, 8629
bioptická laboratoř I.………………………………………………………………………………………………………………… 8667
bioptická laboratoř II. ………………………………………………………………………………………………………………… 8709
imunohistochemická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 8702, 8640
molekulární laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 8692
tkáňové kultury ………………………………………………………………………………………………………………… 8638
osteopatologická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 8643
histomorfometrická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 8644
cytologie - screening ………………………………………………………………………………………………………………… 8712
cytologická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 8625, 8626
elektronmikroskopická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 8687
nekroptická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 8625, 8626, 8627
fotolaboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 8699
zpět na úvod
ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE
Studničkova 4, Praha 2
Pracoviště A - toxikologie Ke Karlovu 2, Praha 2
sekretariát ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7190
vedoucí laborantka …………………………………………………………………………………………………………… 7022, 8613
příjem materiálu ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7188
nepřetržitá služba ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224911267
Pracoviště B Studničkova 4, Praha 2
sekretariát……………………………………………………………………………………………………………… 8615
vedoucí laborantka………………………………………………………………………………………………………………… 8613
histochemická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 8601
histologická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 8602
toxikologická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 8616
archiv ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8604
archiv ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8605
pitevna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8607
provozní kancelář ………………………………………………………………………………………………………………… 8612
služebna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8608
zpět na úvod
ÚSTAV  TĚLOVÝCHOVNÉHO  LÉKAŘSTVÍ
Salmovská 5, Praha 2 
sekretariát ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5716
vrchní sestra……………………………………………………………………………………………………………… 5716
ambulance ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5720, 5730