Odbor vnitřního auditu a kontroly

Charakteristika pracoviště

Odbor vnitřního auditu a kontroly plní ve VFN funkci útvaru interního auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění a je přímo podřízen řediteli VFN.

Odbor vnitřního auditu a kontroly:

  • provádí interní audity, podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
  • je garantem centrální evidence kontrol VFN ze strany externích kontrolních orgánů,
  • je garantem centrální evidence kontrol v rámci vnitřního kontrolního systému VFN,
  • vyřizuje a eviduje písemné stížnosti, přijaté VFN v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Přínosem činnosti Odboru vnitřního auditu a kontroly jsou zejména přijatá dílčí i systémová opatření k odstranění zjištěných nedostatků, předcházení a řízení detekovaných rizik a zprostředkování informací o výskytu nežádoucích událostí a kvalitě vnitřního kontrolního systému VFN.

Kontaktní údaje

  • adresa Ke Karlovu 460/11, 128 08 Praha 2 (Herzův dům, 1. patro)
  • telefon +420 224 965 115
Ing. Šárka Nováková, MBA
Vedoucí Odboru vnitřního auditu a kontroly
+420 224 965 472
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!