Úsek investic a rozvoje

Charakteristika pracoviště

Úsek investic a rozvoje zajišťuje veškeré činnosti v období od zahájení přípravy investiční akce do ukončení realizace akce včetně zařazení stavby do HIM a případného vyúčtování státní účelové dotace.

 • Zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu určených staveb včetně výběrového řízení na zpracovatele dokumentace,
 • projednává dokumentaci s příslušnými vnitřními útvary VFN, s orgány státní správy a zajišťuje zapracování jejich případných připomínek a podmínek, rozhodnutí do dokumentace staveb,
 • zajišťuje veškerou činnost související s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a výběrem zhotovitelů realizačních prací,
 • po ukončení realizace stavby zajišťuje její kolaudaci včetně obstarání potřebných dokladů,
 • podílí se na činnostech souvisejících se žádostmi o státní účelové dotace, sledování jejich čerpání a po ukončení takto financovaných staveb vypracovává vyúčtování a žádosti na příslušné ministerstvo o jejich definitivní přiznání VFN,
 • ve spolupráci s Legislativně-právním odborem připravuje smlouvy s vybranými dodavateli na základě veřejných zakázek,
 • předává staveniště (pracoviště) zhotovitelům,
 • sleduje dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
 • systematicky doplňuje dokumentaci, dle které se stavba realizuje a eviduje dokumentaci dokončených částí stavby,
 • projednává dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu stavby, nezhoršují parametry stavby,
 • provádí kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,
 • spolupracuje s pracovníky zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
 • sleduje, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek,
 • vykonává technický dozor stavebníka,
 • sleduje vedení stavebních a montážních deníků,
 • kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
 • v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
 • připravuje podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
 • kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, řeší reklamace na stavebních projektech realizovaných odborem investic,
 • zajišťuje účast na kolaudačním řízení,
 • provádí kontrolu vyklizení staveniště,
 • pasportizace budov PP-VFN-042 - průběžně provádí pasportizaci všech objektů a veškerého technického zařízení v majetku VFN včetně její aktualizace; zajišťuje kopírování výkresové dokumentace dle potřeby.

Kontaktní údaje

 • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, budova A9
 • telefon +420 224 969 585
Ing. Václav Javůrek
Náměstek
+420 224 969 585
Markéta Čekanová
Asistentka náměstka
+420 224 969 586
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!