Vzdělávací akce

Kurz ultrasonografie pro porodní asistentky

Kód: Kurz ultrasonografie pro porodní asistentky
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR
Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými porodní asistentka získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro provádění a hodnocení ultrasonografického vyšetření.

Kurz je určen pro porodní asistentky po ukončení adaptačního procesu a způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu, s nejméně roční praxí na UZ pracovišti.

  

Harmonogram:

Teoretická část

  • 60 hodin

Praktická část

  • 150 hodin

Celková délka programu je 12 měsíců, celkem 210 hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut).

 

Termíny pro rok 2019:
Termíny budou stanoveny podle počtu zájemců.

 

Místo konání:
Teoretická část: posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, Apolinářská 8, Praha 2,

Praktická část: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, Apolinářská 8, Praha 2; Oddělení ultrazvukové diagnostiky a Centrum fetální medicíny a akreditované pracoviště dle výběru posluchače.

Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, Praha 2

 

Způsob ukončení:

Kurz je zakončen teoretickým testem a praktickou zkouškou. Při praktické zkoušce posluchač prokáže schopnost samostatně provést ultrazvukové vyšetření v těhotenství a jeho interpretaci.

Po absolvování kurzu získá účastník certifikát s platností pro ČR.

V certifikátu budou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu, včetně vymezení činností. 

  

Cena kurzu: 

15 000 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč

Odborný garant:
prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

 

Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz

 

Přihlášení:   
Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky nebo elektronicky přes portál www.acvz.cz 

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

PhDr. Jana Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!