Interní oddělení Strahov

Odborné ambulance

Ambulance hojení ran

Od přelomu roku 2005/2006 je v činnosti na Interním oddělení Strahov specializovaná ambulance pro pacienty s chronickými ranami. Ambulance je zapojena do projektu Hojení 21 a zabývá se hojením chronických defektů pomocí moderních technik. Ambulance hojení ran využívá systém tzv. vlhkého hojení ran pomocí terapeutických krytí. Způsob fyziologického hojení ran urychluje výsledný efekt zhojení rány, zmenšuje bolest, a kromě dalších priorit snižuje i možnost infekce či reinfekce rány.

Ambulance poskytuje péči pacientům s akutními ránami a nehojícími se defekty. Skupinu akutních ran představují menší, minimálně krvácející poranění, ošetření chirurgických sutur nebo dehiscencí rány. V této léčbě úzce spolupracujeme s chirurgickými obory Všeobecné fakultní nemocnice. Etiologie nehojících se neboli chronických ran představuje kategorie bércových vředů, ischemických ran, proleženin, ulcerací při diabetické noze a dalších lézí. Specializuje se na terapii defektů u komplikovaných pacientů, včetně diabetiků a hemodialyzovaných pacientů.

Šermířská 1921/4, 169 00 Praha 6
+420 | 225 003 294 | 225 003 111 | 225 003 221 (objednávání)
Ordinační hodiny
Pondělí07:00 - 15:30
Úterý07:00 - 15:30
Středa07:00 - 15:30
Čtvrtek07:00 - 15:30
Pátek07:00 - 15:30

Ambulance klinického psychologa

Psychologický tým zajišťuje tyto služby:

  • psychická podpora nemocného a jeho rodiny v období přípravy na dialýzu
  • poradenství při volbě dialyzační metody s ohledem na osobní předpoklady a životní styl nemocného
  • provázení pacienta při prvních dialýzách a podpora pozitivních způsobů vyrovnávání se se změněnou životní situací
  • psychologická pomoc při zvládání těžkostí spojených s dialyzační léčbou (ztráta zaměstnání, rodinné a vztahové problémy, deprese, rozhodování o transplantaci ledviny apod.)
  • psychologická intervence, terapeutická péče o hospitalizované pacienty interního oddělení
  • psychologická péče o nemocné z jiných dialyzačních středisek

Ve spolupráci s lékaři a sestrami dialyzačního střediska i interního oddělení usilujeme o vytváření prostředí, které je přátelské k nemocným a jejich rodinám.

Šermířská 1921/4, 169 00 Praha 6
+420 | 225 003 111 | 225 003 221 (objednávání)
Ordinační hodiny
Pondělí07:00 - 12:0012:30 - 17:00
Úterý------
Středa07:00 - 12:0012:30 - 17:00
Čtvrtek07:00 - 11:0012:00 - 17:00
Pátek------

Ambulance peritoneální (domácí, břišní) dialýzy

Na našem pracovišti je peritoneální dialýza prováděna v celém rozsahu – od edukace v predialýze přes implantaci peritoneálního katétru ve spolupráci s chirurgickými pracovišti. Dále provádíme edukaci pacientů a jejich rodinných příslušníků, pravidelně je sledována adekvátnost dialýzy, transportní charakteristiky peritonea, kvalita života, nutriční parametry atd.

Šermířská 1921/4, 169 00 Praha 6
+420 | 225 003 251 | 225 003 111 | 225 003 221 (objednávání)
Ordinační hodiny
Pondělí07:00 - 12:0012:30 - 15:45
Úterý07:00 - 12:0012:30 - 15:45
Středa07:00 - 12:0012:30 - 15:45
Čtvrtek07:00 - 12:0012:30 - 15:45
Pátek07:00 - 12:0012:30 - 14:30

Ambulance paliativní medicíny

Navzdory pokroku v dialyzační technologii v průběhu posledních desetiletí mají pacienti s pokročilým chronickým onemocněním ledvin (CKD) stále vysokou zátěž symptomy, zkrácené přežívání a jsou vystaveni značnému fyzickému, emočnímu a spirituálnímu utrpení. Přibývá pacientů s pokročilým onemocněním ledvin, pro které je zahájení nebo pokračování v dialyzační léčbě spojeno s vysokým rizikem časného úmrtí nebo zhoršením funkčního stavu. Identifikace těchto křehkých pacientů a včasná implementace podpůrné péče zlepšuje kvalitu života a má potenciál prodloužit jejich život bez náročné dialyzační léčby.

Jedním z pilířů podpůrné péče je management symptomů. Nejčastější symptomy u pacientů s pokročilým CKD jsou únava, bolest, dušnost, nauzea, anorexie, úzkost, deprese, pruritus, syndrom neklidných nohou, poruchy spánku. Tyto symptomy pacienty mohou velmi zatěžovat a významným způsobem zhoršovat kvalitu života a funkční stav.

Pravidelný screening symptomů a cílená terapie mohou pacientům a jejich pečujícím přinést značnou úlevu. Management symptomů by se měl prolínat celou nefrologickou péčí od ambulantního sledování, během dialyzační léčby či v rámci konzervativního managementu selhání ledvin. Postupy většinou kombinují nefarmakologické postupy s farmakoterapií. V řadě oblastí existují doporučené postupy pro pacienty s pokročilým CKD.

Šermířská 1921/4, 169 00 Praha 6
+420 | 225 003 283 | 225 003 111 | 225 003 221 (objednávání)
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Ambulance vnitřního lékařství

Poskytujeme péči pacientům s nemocemi interního charakteru. V naší péči máme pacienty se širokým spektrem diagnóz z různých odvětví vnitřního lékařství (kardiologie, diabetologie, endokrinologie a další). Součástí ambulantní péče je i laboratorní vyšetření krve, sonografie břicha, rentgenové vyšetření a elektrokardiografie. Ambulantním pacientům poskytujeme i možnost echokardiografického vyšetření, dopplerovské vyšetření žilního systému dolních končetin a konzultace kardiologa.

Šermířská 1921/4, 169 00 Praha 6
+420 | 225 003 283 | 225 003 111 | 225 003 221 (objednávání)
Ordinační hodiny
Pondělí07:00 - 12:0012:30 - 16:45
Úterý07:00 - 12:0012:30 - 16:45
Středa07:00 - 12:0012:30 - 16:45
Čtvrtek07:00 - 12:0012:30 - 16:45
Pátek07:00 - 12:0012:30 - 14:30

Hemodialyzační středisko

Na péči o pacienty v dlouhodobém hemodialyzačním programu se podílí mimo lékařů a sester také klinický psycholog, nutriční terapeut, tým rehabilitačních sester a vyškolený personál ambulance hojení ran. V péči o nemocné uplatňujeme komplexní, ale i individualizovaný přístup, kdy každý pacient má jak svého ošetřujícího lékaře, tak dialyzační sestru, která je hlavním článkem v systému primární péče. Hemodialyzační středisko se účastní projektu „Ambasador transplantací“, který má za cíl podpořit program transplantací ledvin v ČR, zejména vyhledáváním potenciálních živých dárců.

Hemodialyzační středisko funguje v nepřetržitém provozu, po celých 24 hodin je možné hemodialyzovat pacienty, u kterých nelze z medicínských důvodů HD odložit. Pravidelná, plánovaná HD péče je poskytována ve třech směnách, v celkovém počtu 17 HD směn týdně. To nám umožňuje dostatečnou flexibilitu, abychom byli schopni vyhovět přáním pacientů na individuální rozložení jejich dialýz. Pacienti se podle svého výběru mohou dialyzovat v křeslech nebo na lůžkách, obojí jsou elektricky polohovatelné. Všechny dialyzační sály jsou klimatizované. V našem centru jsme vyvinuli metodu cílené plošné punkce AV fistule k remodelaci aneurysmatických AV fistulí, kterou používáme spolu s klasickým napojováním a „knoflíkovou“ (button-hole) technikou.

Hemodialyzační středisko poskytuje program domácí hemodialýzy. Zajišťujeme kompletní zabezpečení pro léčbu pacientů metodou domácí hemodialýzy, tzn. edukace pacienta v napojování na HD přístroj, jeho ovládání a ostatní technické a medicínské aspekty přechodu na léčbu hemodialýzou doma, pravidelné měsíční kontroly ve středisku a řešení komplikací.

  • ordinační hodiny: nepřetržitý provoz
Šermířská 1921/4, 169 00 Praha 6
+420 | 225 003 232 | 225 003 111 | 225 003 221 (objednávání)

Nefrologická ambulance

Náplní nefrologické ambulance je poskytování péče pacientům s nemocemi ledvin. Provádíme funkční i zobrazovací vyšetření ledvin, vyšetření moče, laboratorní vyšetření. Současně poskytujeme péči pacientům s progredujícím onemocněním ledvin, které vede k postupnému snižování funkce ledvin – tzv. predialýza. Těmto pacientům poskytujeme komplexní péči – zvláštní pozornost věnujeme zachování funkce ledvin ať už pomocí moderních léčebných postupů a dietních opatření.

V případě zhoršení funkce ledvin se pacienti seznamují s metodami náhrady ledvin a to hemodialýzou, peritoneální dialýzou a transplantací. Pacienti jsou podrobně informováni v dostatečném časovém předstihu o všech možnostech a současně jsou jim metody podrobně prezentovány ošetřujícím lékařem, sestrami provádějícími jednotlivé metody a klinickým psychologem. Pokud si pacient zvolí hemodializační metodu zajišťujeme cévní přístup. V případě zájmu o peritoneální dialýzu konzultujeme s chirurgem možnost zavedení peritoneálního Tenckhoffova katétru. Pokud pacient má zájem je seznámena s celou problematikou rodina.

Šermířská 1921/4, 169 00 Praha 6
+420 | 225 003 283 | 225 003 111 | 225 003 221 (objednávání)
Ordinační hodiny
Pondělí07:00 - 12:0012:30 - 15:45
Úterý07:00 - 12:0012:30 - 15:45
Středa07:00 - 12:0012:30 - 15:45
Čtvrtek07:00 - 12:0012:30 - 15:45
Pátek07:00 - 12:0012:30 - 15:45

Ambulance diabetologie
Šermířská 1921/4, 169 00 Praha 6
+420 | 225 003 111 | 225 003 221 (objednávání)
Ordinační hodiny
Pondělí---
Úterý09:00 - 12:00
Středa---
Čtvrtek10:00 - 11:00
Pátek09:00 - 12:30

Ambulance endokrinologie
Šermířská 1921/4, 169 00 Praha 6
+420 | 225 003 111 | 225 003 221 (objednávání)
Ordinační hodiny
Pondělí09:00 - 12:00
Úterý---
Středa09:00 - 12:30
Čtvrtek09:00 - 10:00
Pátek---

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!