Alkohol a drogy - Toxikologické informační středisko

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
Přejít na obsah

Alkohol a drogy

LAICKÁ VEŘEJNOST

Synonyma: ethylalkohol, etanol, líh.
Akutní otrava alkoholem se projevuje útlumem centrálního nervového systému různého stupně (až kóma u těžkých otrav), hypotermií (spolu s poruchou termoregulace a vasodilatací), hypoglykemií (nedostatek glukózy v krvi). Chronická konzumace alkoholu ovlivňuje i další metabolismus s následkem hepatotoxicity (poškození jater).
Etanol interaguje s celou řadou léků a jiných látek. Zesiluje tlumící účinek na centrální nervový systém v případě kombinace se sedativy, hypnotiky, trankvilizéry, antiepileptiky, antihistaminiky, morfinovými deriváty, kanabinoidy a organickými rozpouštědly. V případě kombinace s disulfiramem (Antabus) vyvolává takzvaný „antabusový syndrom" - bolesti břicha, zvracení, flush syndrom, zmatenost (v důsledku inhibice metabolismu acetaldehydu), podobně působí chinakrin, chloramfenikol, metronidazol, sulfonylurea nebo houba hnojník v kombinaci s alkoholem. V kombinaci s antidiabetiky nebo s inzulínem je riziko těžké hypoglykémie, s psychomimetiky nebo s analeptiky - riziko křečí až epiletického záchvatu.
Toxicita alkoholu je vysoce variabilní v závislosti na věku (děti jsou výrazně citlivější), toleranci, zdravotním stavu (hypoglykemie, hypotermie, aspirace) a akutní podpůrné léčbě. Letální dávka pro dospělé 5 – 6 g etanolu /kg (u alkoholiků až 13 g/kg), tj. 100 (u alkoholiků 260) ml piva / kg nebo 42 (183) ml vína/kg nebo 12 (37) ml destilátu /kg; pro děti - 3 g etanolu /kg. Maximum v krvi za 0,5 –1 hod. po požití, rychlost závisí na náplni žaludku a obsahu etanolu v nápoji. Nejrychleji se vstřebávají nalačno nápoje s obsahem 20% etanolu, pomaleji po tučném jídle pivo (cca 5% etanolu) nebo destiláty (40 a více %). Vstřebávání urychlují nápoje sycené CO2. Rychlost vylučování z organismu je konstantní, ale individuálně variabilní, závisí na aktivitě jaterních enzymů. Pokles hladiny alkoholu v krvi o 1 %o u běžných konzumentů trvá kolem 7 hodin.

Obvyklé příznaky intoxikace alkoholem (odstupňovány dle hladin etanolu v krvi):
 • Subklinické stadium: 0,2 - 0,5 %o (alkoholici do 1 %o) - žádné příznaky nebo lehká euforie, alkohol je cítit z dechu.
 • Euforické stadium: 0,5 - 1 %o (alkoholici až do 3 %o) - lehká podnapilost, vzestup sebedůvěry, odstranění zábran, lehká svalová inkoordinace, zpomalení reakčního času, snížení pozornosti. U dětí euforické stadium krátké, brzy dochází k útlumu a svalové hypotonii.
 • Excitační stadium: 1 - 2 %o, (dávka kolem 0,7 g/kg, tj. 3-4 obvyklé alkoholické nápoje) - střední opilost, ztráta sebekontroly, emoční labilita, mnohomluvnost, ztráta kritického úsudku, poruchy koordinace a rovnováhy.
 • Konfusní stadium: 2 - 3 %o (alkoholici do 5 %o) - těžká opilost, zmatenost, výrazné poruchy chápání, chůze, i zraku (diplopie), smazaná řeč, pokles vnímání bolesti, apatie. U dětí již může nastat kóma, častější je hypoglykémie, vedoucí ke křečím.
 • Stuporosní stadium: 3 - 4 %o - vážná intoxikace, neschopnost chůze, hlubší poruchy vědomí (letargie, stupor) nebo spánek, nevolnost, zvracení, někdy průjem, krvácení do GIT, inkontinence moči i stolice, počínající symptomy obrny dechového a oběhového centra; pokles TK, tachykardie, cyanóza, hypotermie.
 • Komatosní stadium: od 4 %o (alkoholici až od 5 %o) - většinou bezvědomí, hypo až areflexie, extenční rigidita končetin, trismus, křeče, nystagmus či konjugovaná deviace bulbů, hypotermie, povrchní dýchání, cyanóza, oběhový kolaps, hypoglykémie hlavně u dětí i s odstupem až 6 hodin po požití, metabolická acidóza, laktoacidoza u dětí a alkoholiků, ketoacidoza s hyperventilací u alkoholiků a při malnutrici, poruchy elektrolytů (hypokalemie, hypofosfatemie, hypomagnezinemie). Příčina smrti zástava dechu nebo méně často zástava srdce, aspirační pneumonitis, edém plic nebo prochlazení. Pokud nedojde ke smrti, pak přechod do hlubokého spánku. Případné následné potíže: zvracení, bolesti hlavy, myalgie, neuritis, retrográdní amnézie.

První pomoc při otravě alkoholem
 • Nevyvolávat zvracení, ani nepodávat aktivní uhlí, které neovlivňuje vstřebávání alkoholu. Podat slazený nápoj a kontaktovat Toxikologické informační středisko.
 • U dětí do 10 let v případě požití více než 0,4 ml/kg čistého etanolu (například více 8 ml/kg 5% piva, 4 ml/kg 10% vína, 1 ml/kg 40% destilátu), nebo u symptomatických dětí (viz příznaky intoxikace) je zapotřebí hospitalizace v nemocnici.
 • U dospělých v případě závažných intoxikací po požití život ohrožující dávky je zapotřebí hospitalizace v nemocnici.
 • Pozor na možnost zvracení a aspirace, jako prevence aspirace - semilaterální poloha (na boku) s ústy dolů.
 • Pro další postup kontaktovat Toxikologické informační středisko.


Marihuana
Synonyma: společný název pro Konopí seté (Cannabis sativa), Konopí indické (Cannabis indica), Konopí rumištní (Cannabis ruderalis).

Obsahové látky
Marihuana (květy s okvětnými lístky usušené samičí rostliny konopí) obsahuje cca 2-8 % tetrahydrocanabinolu (Δ9-THC), účinné látky. Δ9-THC působí prostřednictvím vazby na kanabinoidní receptory CB1 v CNS. V jedné 500 mg marihuanové cigaretě (joint) je 5-40 mg Δ9-THC, z toho jen 20-30% se dostává do plic. Dávka 2-3 mg THC stačí k dosažení „rauše" příležitostným kuřákem, těžší kuřáci konzumují i 420 mg THC za den.

Toxicita
Relativně malá, intoxikace z předávkování je možná většinou při perorálním podávání – konzumaci nápoje, „koláčků" (delší doba dosažení max. efektu, těžší odhad potřebné dávky), kuřáci marihuany snadněji regulují dávku a přestávají kouřit po rychlém dosažení euforie. U lidí nebyla dosud zaznamenána smrtelná otrava THC.

Použití
 • inhalace – kouření Účinky po 6 - 12 min. po inhalaci, maximální efekt za 20-30 min., efekt trvá 2-3 hod., odeznívá postupně do 5 hod.
 • požití - konopné koláčky, konopné mléko, někdy extrakt alkoholový. Účinky po 30 - 90 min. po požití, maximální efekt mezi 2.-4. hod., efekt trvá 8-12 hodin.
 • intravenosní aplikace - 5 mg Δ9-THC v 5% etanolovém roztoku - 2mg/ml, aplikuje se pomalu, nástup účinků rychlý, trvá 4 - 6hod.

Kinetika
Vstřebávání u lidí: ze zažívacího traktu - 4-12 % Δ9-THC, inhalačně 10-35 % Δ9-THC. Metabolismus probíhá v játrech, cytochrom P450 mění aktivní komponentu - tetrahydrocanabinol (Δ9-THC) na metabolity. Vylučování stolicí (80 % dávky) a močí (20 % dávky). Eliminační poločas Δ9-THC - 90-120 minut. U metabolitů – 6-8 dní. Stolicí se vylučuje 35% orální dávky během 72 hod. jako nekonjugovaný metabolit (z toho 2/3 v prvních 24 hodinách). Renální exkrece - 10% -15% orální dávky během 72 hodin jako kyselé metabolity a jejich konjugáty. Přechází do mateřského mléka, koncentrace 8,5-krát vyšší než v séru matky.

Příznaky intoxikace
K předávkování častěji dochází při perorálním podání.
 • Psychické příznaky: pozitivní - tzv. konopný „rauš" – euforie, dobrá nálada, veselost, činorodost, někdy uklidnění, malátnost, ospalost až apatie. Negativní reakce: únava, otupělost, zmatenost, znepokojenost, neklid, úzkost až panická reakce, paranoidní myšlenky, poruchy vnímání, dysforie, depresivní nebo psychotické reakce, agresivita, halucinace, derealizace, někdy delirantní stav.

 • Fyzické příznaky: zarudlé spojivky (vazodilatace cév), periferní vazodilatace, závratě (ortostatická hypotenze), tachykardie, u pacientů s ICHS zvýšený nárok srdce na kyslík (možnost ischemického záchvatu, arytmie, infarktu). Zvýšená chuť k jídlu, sucho v ústech, utlum motility GIT. Po požití per os občas nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem.

Laboratoř: Δ9-THC-karboxylová kyselina je detekovatelná v moči 3 dny po užití (u chronických uživatelů 3-4 týdnů). Orientační imunochemické testy (limit nejčastěji 50 ng/ml), chromatografické metody. Další možnost – průkaz THC nebo THC-karboxylové kyseliny v krvi.

Léčba
U dětí observace v nemocnici 6 hodin po požití per os, u dospělých hospitalizace jen v případě psychiatrické symptomatiky. Monitorovat stav vědomí, frekvenci dýchání, puls, EKG, saturaci. Kontrola glykémie, močoviny a elektrolytů, kreatininu, ABR, krevního obrazu. V případě panického stavu – zajištění klidného a tichého prostředí, benzodiazepiny. U delirantních stavu – i.v. haloperidol, nebo tiaprid, melperon. Korekce metabolických poruch, rehidratace, další symptomatická a podpůrná terapie.

© 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2, IČO: 00064165, tel.: +420 224 961 111
Rychlý kontakt pro akutní otravy:
+420 224 919 293
+420 224 915 402
Návrat na obsah