Jak komunikovat s VFN

Podání a vyřizování stížnosti

Cílem všech zaměstnanců VFN je zajistit kvalitu léčby, péče i dalších služeb.

Nespokojenost je možné vyjádřit prostřednictvím:

 • přímého kontaktu s vedoucím pracoviště, jehož se nespokojenost týká,
 • nemocničního ombudsmana,
 • stížnosti podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění (dále jen „stížnost“).

Stížnost proti postupu VFN při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami, lze ve VFN podat:

 • písemně na adresu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2,
 • osobním doručením stížnosti do podatelny VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2, budova ředitelství A5, 4. patro
  (Po – Čt 09:00 – 15:00  hod., Pá 09:00 – 14:00 hod.),
 • e-mailem na adresu info@vfn.cz.

Stížnost může podat:

 • pacient,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
 • osoba blízká pacientovi v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
 • osoba zmocněná pacientem.

Stížnost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení stěžovatele,
 • kontaktní adresu stěžovatele, na kterou má být zaslána odpověď,
 • jméno, příjmení a adresu pacienta, pokud je pacient odlišný od stěžovatele,
 • popis podstatných skutečností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení jmen osob a názvů pracovišť, kterých se stížnost týká.

Osoba, která podala stížnost, má povinnost prokázat svou totožnost a skutečnost, že je oprávněným stěžovatelem. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího obdržení a může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů.

V případě opakované stížnosti neobsahující nové skutečnosti, nebude tato stížnost již znovu šetřena. Stěžovatel bude o tomto postupu písemně vyrozuměn.

Stížnosti, u kterých nelze jednoznačně identifikovat autora, budou vyřizovány jako stížnosti anonymní a stěžovatel neobdrží informaci o výsledku šetření.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!