Odbor kvality

Charakteristika pracoviště

Hlavní činnosti Odboru kvality jsou:

 • vytváření koncepce a strategie rozvoje QMS, jeho řízení a zavádění,
 • koordinace při zavádění systémů kvality a jejich hodnocení externím posuzovatelem,
 • řízení, koordinace a kontrola implementace akreditačních standardů a souvisejících předpisů a norem do řídicí dokumentace,
 • správa a analyzování výskytu nežádoucích událostí,
 • plánování a realizace interních auditů systému řízení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb,
 • tvorba a správa řídicí dokumentace,
 • sledování, analyzování a reporting indikátorů kvality,
 • participace na definování a sledování vybraných indikátorů kvality,
 • poskytování konzultací laboratořím a pracovištím VFN akreditovaným podle ISO 9001, 15189 a 17025,
 • koordinace pravidelného šetření průzkumu spokojenosti pacientů za účelem hodnocení kvality poskytované péče,
 • participace na vzdělávání představitelů QMS jednotlivých pracovišť a interních auditorů.

Kontaktní údaje

 • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, budova A4
 • telefon +420 224 969 338
Mgr. Lucie Mlatečková
Vedoucí Odboru kvality
+420 224 969 338
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!