Vnitřní řád VFN

Další jazykové verze Vnitřního řádu VFN:

 

Vážení pacienti, rodinní příslušníci, návštěvníci,

vítáme Vás ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste vyhledali naši péči a služby, které poskytujeme.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (dále jen VFN) je státní příspěvkovou organizací, která poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. VFN tvoří 43 zdravotnických pracovišť, klinik, ústavů a samostatných oddělení. Na webových stránkách nemocnice jsou uvedeny základní charakteristiky těchto pracovišť, včetně nejdůležitějších kontaktů.

Komplexní zdravotní týmy nemocnice jsou připraveny Vám poskytnout špičkovou zdravotní péči a usnadnit Vám návrat do aktivního života. Pomoci můžete i Vy svým odpovědným přístupem k léčbě a dodržování lékařem a ošetřujícím personálem stanovených pravidel a doporučení, které slouží k rychlejší aklimatizaci a léčbě při Vašem pobytu v naší nemocnici.

VFN je výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Probíhá u nás výuka budoucích lékařů, všeobecných sester a dalších zdravotnických pracovníků. Budeme rádi, když budete mít pochopení i pro tuto činnost naší nemocnice. Jako pacient/ka však máte právo odmítnout přítomnost těchto osob. Je vždy nutné na to upozornit lékaře či ošetřující personál.

Váš pobyt v nemocnici

Identifikace a informace

Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje pobyt v nemocnici, tedy hospitalizaci, projdete nejdříve vstupním vyšetřením a následně budete hospitalizován/a na určitém oddělení. Při přijetí k hospitalizaci předložte průkaz totožnosti a průkaz zdravotní pojišťovny. Předejte lékaři a ošetřujícímu personálu zdravotnickou dokumentaci, která byla žádána, např. laboratorní výsledky, zprávu o předoperačním vyšetření apod., doporučení k hospitalizaci, informujte o vystavené e-Neschopence, dokladu ošetřování člena rodiny apod.

Během příjmu budete seznámen/a s informacemi ohledně dalšího postupu a na základě podaných informací budete požádán/a o podepsání souhlasu s hospitalizací. Po přijetí k hospitalizaci Vám bude připevněn (nejčastěji na zápěstí) identifikační náramek, který slouží ke zvýšení bezpečnosti a zajištění Vaší jasné identifikace před všemi výkony a zákroky aj. Prosíme, ponechte si tento náramek po celou dobu Vašeho pobytu v nemocnici.

Lůžko může být označeno Vaším jménem a příjmením z důvodu rychlé orientace zdravotnického personálu, zejména na vícelůžkovém pokoji. V případě, že s označením lůžka Vašimi osobními údaji nesouhlasíte, informujte o této skutečnosti zdravotnický personál, který Vaše přání a požadavek bude akceptovat.

Dále Vás ošetřující personál seznámí s pravidly pobytu na oddělení, včetně režimových opatření a hygienických pravidel. Souhrn těchto informací máte po celou dobu hospitalizace k dispozici v Domácím řádu oddělení.

Osobní předměty

Přineste si předměty osobní potřeby a hygieny (toaletní potřeby, ručník, přezůvky, župan apod.). Vlastní prádlo je možné používat po dohodě s ošetřujícím personálem.

Cenné předměty, peníze

Do nemocnice, prosím, nenoste větší finanční obnos, šperky, žádné cenné a drahé předměty. Nemůžete-li je přenechat při příjmu svým příbuzným a blízkým, můžete je předat ošetřujícímu personálu, který zajistí jejich bezpečné uložení. Pokud si tyto věci i přes možnost uložení necháte u sebe, VFN za ně neručí.

Neručíme za Vámi přinesenou spotřební elektroniku. Tuto techniku výslovně povolenou ošetřujícím lékařem, kterou jste neodevzdal/a do úschovy, musíte řádně opatrovat. Na dobu, kdy nebudete moci tyto věci sám/sama opatrovat (např. po dobu poskytování zdravotních služeb), je na příslušném oddělení určeno místo k jejich odložení. Informace Vám ochotně sdělí ošetřující personál.

Osobní věci nenechávejte bez dozoru a uzamykejte je v nočním stolku apod., který máte po dobu hospitalizace k dispozici. Šaty a obuv si prosím uložte na pokoji ve skříni či do prostor vyhrazených pro tyto účely.

Vnitřní režim

Pro zvýšení Vaší bezpečnosti je do nemocnice zakázáno vnášet a ukládat zde jakékoliv zbraně, střelivo a nebezpečné látky. Pokud byste u sebe zbraň měl/a, je bezpodmínečně nutné, abyste tuto skutečnost oznámil/a ošetřujícímu personálu, který ve spolupráci s Policií ČR zabezpečí její uložení v souladu s platnými právními předpisy.

Z důvodu oprávněného zájmu nemocnice je v rámci areálů VFN (vnitřní i vnější prostory) provozován kamerový systém.

Je zakázáno bez výslovného souhlasu ošetřujícího personálu či dalších osob pořizovat jakékoliv videozáznamy, včetně fotografií, na nichž je zachycen zaměstnanec, jiný pacient atd., na soukromé či služební mobilní zařízení, tj. mobil, tablet, fotoaparát, kameru apod., v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Při pobytu v nemocnici platí zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek. Ve všech prostorách nemocnice platí zákaz kouření. Porušení zákazu požívání alkoholu či jiných návykových látek a doporučení lékaře nekouřit, může být posuzováno jako nedodržení individuálního léčebného postupu a léčebného režimu se všemi důsledky z toho plynoucími.

S případnou závislostí na tabáku jsou Vám připraveni pomoci odborníci z Centra pro závislé na tabáku. Pro bližší informace kontaktujte ošetřující personál.

V nemocnici je pro pacienty i návštěvy k dispozici bezdrátové (WiFi) připojení do sítě internet. Toto připojení je zdarma.
Návštěvníci nemocnice mají přístup omezen na 2 hodiny za den, hospitalizovaní pacienti mají tento přístup po celou dobu své hospitalizace časově neomezený. Budovy pokryté signálem jsou označeny logem WiFi sítě. Název pro připojení WiFi (SSID sítě) je „vfn-internet-free“.

Jsme připraveni poskytnout Vám duchovní podporu a pastorační péči s ohledem na Vaše duchovní potřeby. Pro bližší informace kontaktujte ošetřující personál.

Práva pacientů

Práva a povinnosti pacientů jsou uveřejněna na webových stránkách nemocnice a také jsou k dispozici na všech lůžkových odděleních. Na internetových stránkách jsou uveřejněny základní informace o pravidlech a režimových opatřeních týkajících se poskytování zdravotních služeb ve VFN, např. informace pro přijetí k hospitalizaci, základní informace pro dětské pacienty a rodiče, informace pro těhotné atp.

Přítomnost zákonného zástupce dítěte či pacienta/pacientky s omezenou svéprávností v prostorách operačních sálů či v dalších specifických prostorách vyžadujících dodržování zvláštního hygienicko-epidemiologického režimu není povolena z důvodu snížení rizika nežádoucích perioperačních stavů a komplikací a možného negativního dopadu na kvalitu poskytovaných zdravotních služeb pacientům/pacientkám.

Každé pracoviště má ve svém Domácím řádu vyspecifikované prostory, ve kterých si od zákonného zástupce dětského pacienta či pacienta/pacientky s omezenou svéprávností před operačním či invazivním výkonem převezme do péče zdravotnický pracovník.

Pacient/ka se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodící nebo asistenční pes), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav mít psa u sebe.

Návštěvy

Doporučené návštěvní hodiny jsou stanoveny denně, dle provozu oddělení (Domácím řádem pracoviště) s ohledem na Váš zdravotní stav. Přítomnost Vašich blízkých je závislá na provozních podmínkách jednotlivých pracovišť, se kterými Vás seznámí ošetřující personál.

Žádáme, aby Vaše návštěvy nerušily provoz oddělení a ostatní pacienty/pacientky. Je zakázáno ponechávat děti bez dozoru.

Léčba

Pokud si při příjmu do nemocnice přinášíte vlastní léky, prosím, informujte o nich ošetřující personál a léky předejte do úschovy. Pacienti na lůžkových odděleních nemohou (až na výjimky podložené svolením ošetřujícího lékaře) sami užívat léky, které si přinesli, a jsou povinni je odevzdat v originálním balení ošetřujícímu personálu s tím, že mu budou podávány pouze jeho prostřednictvím.

Jako pacient máte nárok na poskytnutí úplných, Vám srozumitelných informací o své nemoci a potřebných léčebných postupech. V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit na svého ošetřujícího lékaře nebo na vedoucího lékaře či primáře daného pracoviště.

Stravování

Stravu a dietu u pacientů určuje ošetřující lékař. Je v našem společném zájmu, abyste dodržoval/a dietní doporučení a pomohl/a tak průběhu léčby, protože dodržování vhodného dietního režimu je její důležitou součástí.

Vlastní (donesenou) stravu můžete konzumovat v souladu se stanoveným dietním režimem a po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem a za následujících podmínek:

  • hotové pokrmy je nutné zkonzumovat ihned, nelze dlouhodobě skladovat ani v chladu,
  • ostatní potraviny je nutné spotřebovat do doby uplynutí jejich minimální trvanlivosti,
  • potraviny podléhající zkáze nelze uchovávat v nočních stolcích či na okně, ale pouze v lednicích k tomuto účelu vyhrazených, jsou-li k dispozici, a to po předchozím označení Vaším jménem a datem uložení.

Drobné občerstvení a výběr teplých i studených jídel a nápojů Vám mohou nabídnout restaurace v budově A9 (hlavní areál nemocnice) a bistra v budově A5 (hlavní areál nemocnice), budově Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, Urologické kliniky a Fakultní polikliniky.

Úhrada péče

Není-li poskytovaná zdravotní péče uhrazena z veřejného zdravotního pojištění ani proplacena ze smluvního pojištění pacienta, jste povinen/povinna uhradit tuto péči přímo VFN.

Dále jste povinen/povinna hradit pohotovostní poplatek ve výši stanovené platnými právními předpisy. Poplatky můžete zaplatit přímo na oddělení prostřednictvím platebních automatů, na pokladnách a recepcích nebo prostřednictvím služby SMS zprávy. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat ošetřující personál.

Výkony, které jsou prováděny na žádost pacienta a nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, si hradí pacient sám dle cen uvedených v ceníku výkonů hrazených mimo zdravotní pojištění, který je zveřejněný přímo na příslušném oddělení a webových stránkách VFN.

Na odděleních, která jsou vybavena tzv. nadstandardními pokoji, máte možnost si za poplatek určený v ceníku nadstandardních pokojů, připlatit za vyšší komfort ubytování. S možností a volnou kapacitou těchto pokojů Vás seznámí ošetřující personál.

Ukončení péče

O termínu propuštění z nemocnice Vás bude informovat Váš ošetřující lékař. Pokud s termínem nesouhlasíte, sdělte prosím ošetřujícímu lékaři Váš důvod. Při propuštění obdržíte propouštěcí zprávu (případně předběžnou propouštěcí zprávu) a budete poučen/a ošetřujícím personálem o dalším postupu léčby, režimu a případných termínech kontrol.

Vraťte, prosím, všechny zapůjčené předměty, vyzvedněte si věci uložené na oddělení nebo v Hlavní pokladně nemocnice a zároveň si zkontrolujte, zda jste něco nezapomněl/a.

Přejeme Vám brzké uzdravení.

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

ředitel

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!