Služby pro zdravotníky

Zkušební laboratoř pro dentální materiály

Zkušební laboratoř pro dentální materiály VFN  vznikla z původní technologické laboratoře Výzkumného ústavu stomatologického, který byl v září 1999 na základě rozhodnutí MZ ČR začleněn do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Organizačním opatřením VFN a 1. LF UK byl ústav od 1.1.2012 přejmenován na Ústav klinické a experimentální stomatologie, který se od 1.9.2014 další organizační změnou stal součástí Stomatologické kliniky VFN a 1. LF UK.

Přibližně dvouletá cílená příprava zkušební laboratoře k akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. byla úspěšně završena v březnu 2000 získáním prvního Osvědčení o akreditaci. Potřebné pravomoci a zodpovědnost za dodržování všech akreditačních kritérií byly delegovány na jejího vedoucího.

Rozsah akreditovaných zkušebních činností je dán přílohou aktuálního osvědčení o akreditaci, vydávaného ČIA na základě splnění akreditačních požadavků podle kriteriální normy ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Vedení zkušební laboratoře garantuje, že veškeré činnosti prováděné v laboratoři vyhovují požadavkům této normy, oprávněným požadavkům zákazníků, regulačních orgánů a organizací poskytujících uznávání.

Akreditovaná zkušební laboratoř provádí fyzikálně-mechanické zkoušky dentálních materiálů, a to jak na základě objednávek zákazníků, tak i v rámci mezilaboratorních porovnání či jiných výzkumných projektů. Je zaměřena na zkoušky dentálních kompozitních materiálů, skloionomerních cementů, korunkových a můstkových pryskyřičných materiálů, amalgámů, adhezivních systémů a dentálních otiskovacích hmot. Zkušební postupy vycházejí převážně z mezinárodních ISO norem převzatých do českého systému technických norem. Ve zkušební laboratoři se testuje hloubka vytvrzení, absorpce vody, rozpustnost a pevnost v ohybu u rekonstrukčních polymerních materiálů, cementů modifikovaných pryskyřicí, materiálů pro pečetění jamek a fisur a korunkových a můstkových pryskyřičných materiálů a dále pevnost v tlaku dentálních cementů a amalgámů. U dentálního amalgámu se vyhodnocuje rovněž tečení (creep), doba plasticity a vzhled po namíchání. Nejnáročnější zkouškou z hlediska přípravy zkušebních vzorků je stanovení pevnosti vazby adhezivních systémů k zubním tkáním (sklovině či dentinu), viz obr. 4B. Testují se rovněž vlastnosti dentálních otiskovacích hmot, a to především jejich schopnost reprodukovat detaily a míra kompatibility se sádrou.

Pracovníci zkušební laboratoře se v rámci svých pracovních úvazků na Stomatologické klinice VFN a 1. LF UK podílejí na řadě dalších činností, jako je léčebně-preventivní péče v rámci poskytování zdravotních služeb, výuka studentů oboru Zubního lékařství 1. LF UK, klinické hodnocení zdravotnických prostředků, zkoušení různých dentálních materiálů a kosmetických přípravků pro ústní hygienu neakreditovanými postupy a výzkumná činnost, jejíž výstupy nejsou předmětem zkoušení ve zkušební laboratoři.

Přílohy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!