Informace pro pacienty

Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

ztráta blízkého člověka patří k nejtěžším chvílím v lidském životě. Proto nám dovolte, abychom Vám vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého.

I přesto, jak velký zármutek v těchto dnech prožíváte, je potřeba neodkladně vyřídit některé, zákonem dané, záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem. Pro ulehčení těchto nelehkých dnů si Vám dovolujeme nabídnout několik informací, které Vám snad pomohou při řešení těžké životní situace.

Informace o úmrtí

O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká (je-li nám známa) nebo jiná osoba, jež je uvedena ve zdravotnické dokumentaci zemřelého. Informace týkající se úmrtí pacienta a případné pitvy podává ošetřující lékař oddělení (mimo běžnou pracovní dobu lékař ve službě), kde k úmrtí došlo.

Osobní věci pacienta

Oblečení a věci osobní potřeby (vč. zubních náhrad) si mohou pozůstalí převzít na příslušném oddělení nemocnice, kde byl zemřelý naposledy hospitalizován. Tato pozůstalost bude předána příbuzným v řadě přímé (tj. předci a potomci), jiným osobám v poměru rodinném či obdobném (sourozenci, manžel, registrovaný partner) nebo osobám, které se za blízké navzájem považují, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní. Převzetí věcí stvrzuje pozůstalý svým podpisem, přičemž při předání uvede číslo občanského průkazu, telefonický kontakt a vztah k zemřelému.

Pozůstalost

Cennosti, vkladní knížky, hodinky, šperky, drahé kovy, cenné papíry, bankovní karty, dokumenty, finanční hotovost nad 1 000 Kč, důchod (pokud byl zaslán na depozitní účet nemocnice) a klíče podléhají dědickému řízení (klíč od poštovní schránky lze vydat nejbližším příbuzným – manžel, manželka, syn, dcera, rodiče, sourozenec, synovec, neteř). Pozůstalost je nemocnicí hlášena okresnímu (v Praze obvodnímu) soudu v místě bydliště pacienta a je uložena v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví. Pro vyzvednutí pozůstalosti na centrální pokladně VFN budete potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví a občanský průkaz. Pokud některý účastník dědického řízení potřebuje některou z věcí, která je součástí dědictví po zemřelém (např. klíče od bytu, auta aj. pro pozůstalé nezbytné věci) je nutné se obrátit na příslušný soud nebo na notáře, který dědické řízení vyřizuje. Ti pak mohou nemocnici požádat o vydání věci ještě před ukončením dědického řízení.

Vyřízení pozůstalosti a dědictví

Dědické řízení se zahajuje, jakmile je příslušný soud o úmrtí informován. Soud pověří projednáním dědictví notáře. K vyřízení dědického řízení jsou pozůstalí notářem písemně vyzváni.

Poplatky za uchovávání těla zemřelého

Postup při úmrtí stanovuje zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a zákon č. 193/2017 Sb. o pohřebnictví. V případě, že došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení, hradí náklady spojené s uložením těla zemřelého toto zdravotnické zařízení po dobu 48 hodin od úmrtí nebo od provedení pitvy, byla-li provedena. Náklady spojené s uložením těla po uplynutí této lhůty a s jeho převozem nebo s jeho uložením po uplynutí této doby u jiného subjektu hradí ten, kdo sjednává pohřeb. Pokud zdravotnické zařízení po uplynutí 48 hodin od úmrtí/pitvy nemůže vlastními kapacitami zajistit další uložení těla zemřelého, zajistí jeho uložení u pohřebního ústavu, který si pozůstalí vybrali. Pokud nemají zaměstnanci VFN žádnou informaci o tom, do kterého pohřebního ústavu má být tělo zemřelého převezeno po uplynutí zákonné doby 48 hodin, je v případě zemřelých v našem zdravotnickém zařízení uložení ostatků zajištěno u pohřebního ústavu Pegas CZ s. r. o. (bezplatné telefonní číslo: 800 176 423). Tento pohřební ústav následně přeúčtuje náklady spojené s uložením těla příslušnému pohřebnímu ústavu, který zajišťuje pohřeb, nebo přímo pozůstalým.

Zařizování pohřbu

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby. Zaměstnanci nemocnice nejsou v žádném případě oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních firem a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu. Oddělení, kde nemocný zemřel, vydá osobě zařizující pohřeb List o prohlídce zemřelého (část B2), a to na základě předloženého průkazu totožnosti. S tímto tiskopisem se dotyčný obrátí na pohřební službu.

Doklady potřebné k objednání pohřbu:

 • List o prohlídce zemřelého,
 • rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici),
 • cestovní pas (u cizinců),
 • občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu.

Věci k objednání pohřbu: oblečení pro zesnulého (příp. fotografie zesnulého, má-li být součástí parte).

Kam odevzdat doklady zemřelého

 • Občanský průkaz – pokud si jej neponechá pohřební služba, která pohřeb vypravuje, odevzdat na úmrtní matriku pro Prahu 2, nám. Míru 20, kancelář 107 (tzn. úřad na jehož území k úmrtí došlo), nebo v místě, kde byl průkaz vydán.
  Matrika má ohlašovací povinnost tzn. nahlásí úmrtí Zdravotní pojišťovně, Správě sociálního zabezpečení, soudům v místě trvalého bydliště zemřelého (dědické řízení), a v případě cizinců i Cizinecké policii i ambasádě.
 • Průkaz pojišťovny – na jakoukoli pobočku příslušné zdravotní pojišťovny,
 • Řidičský průkaz – na dopravní inspektorát,
 • Cestovní pas – orgánu příslušnému k jeho vydání (obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze úřad městské části), popřípadě matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR,
 • Vojenská knížka – na obvodní (okresní) vojenskou správu.

V případě cizince: cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie – odevzdat nejbližšímu útvaru Policie ČR.

Úmrtní list

Úmrtní list vydává matriční úřad pro Prahu 2 (tedy v místě úmrtí). Lhůta pro vystavení úmrtního listu je 30 dnů od dodání potřebných dokladů pro jeho vydání (rodný list, oddací list – pokud byl stav zemřelé osoby ženatý či vdaná, občanský průkaz zemřelého – v případě úmrtí cizího státního příslušníka pas či povolení k pobytu), které zajistí objednavatel pohřbu v Pohřební službě, kde sdělí adresu, na kterou má být úmrtní list zaslán nebo oznámí vyzvednutí na matričním úřadu osobně.

Pohřebné

Nárok na pohřebné ve výši 5 000 Kč má osoba, která vypravila pohřeb mrtvě narozenému nebo nezaopatřenému dítěti, nebo osoba, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte (dítě ve věku do 26 let, které samo nezískává prostředky k vlastní obživě). Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Nárok na pohřebné zaniká, pokud nebyl uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení, a to na předepsaném formuláři, viz stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz (sekce Státní sociální podpora).

Nárok na pracovní volno

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. se poskytne na:

 • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
 • nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

V případě žádosti o výpis ze zdravotnické dokumentace zesnulého (pokud zesnulý za svého života nevyslovil zákaz sdělovat informace konkrétním blízkým osobám) lze kontaktovat Legislativně-právní odbor Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Jitka Tachezy, telefonní číslo: 22496 2012, e-mail: epodatelna@vfn.cz

V případě žádostí o pitevní protokoly z Ústavu soudního lékařství a toxikologie kontaktujte paní Petru Vlasákovou, telefonní číslo: 224 968 612, e-mail: petra.vlasakova@vfn.cz

Víme, že toto období pro Vás nebude lehké. Budete-li potřebovat jakoukoliv informaci, radu nebo pomoc, můžete se obrátit na Zdravotně sociální oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde jsou Vám naši zaměstnanci připraveni pomoci – vedoucí oddělení, Mgr. Alena Makarová, telefonní číslo: 224 964 112, e-mail: alena.makarova@vfn.cz.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!