Informace pro pacienty

Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů z ní nebo jejích kopií

  1. Pacient, který je hospitalizován a chce nahlížet do své zdravotnické dokumentace (dále jen „ZD“), nahlédne do ZD na příslušném lůžkovém oddělení/klinice v přítomnosti pověřeného zdravotnického personálu. Nahlížení do ZD nesmí narušit poskytování zdravotní péče pacientovi. Zdravotničtí pracovníci, pokud to považují za vhodné či potřebné, mohou kontaktovat Legislativně-právní odbor, jehož pracovník se dostaví na konkrétní zdravotnické pracoviště. Nahlížení či pořizování fotodokumentace vlastními prostředky pacienta či osoby blízké v tomto případě není zpoplatněno. Klinika stanoví termín nahlédnutí do ZD (včetně možnosti zhotovení výpisu nebo kopií), dle možnosti kliniky v co nejkratším termínu.

    Výše uvedené je možné v případě aktuálně hospitalizovaných pacientů.

  2. V případě pacientů již propuštěných či přeložených k jinému poskytovateli zdravotních služeb: Pokud pacient či osoba blízká disponuje vlastními prostředky k vytvoření fotokopií, může si je z dotčené ZD pořídit (zdarma) či je na požádání zajistí VFN (zpoplatněno). Tyto úkony jsou realizovány prostřednictvím Legislativně-právního odboru, kam se pacient či osoba blízká dostaví. (viz Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění).

V případě, že pacient, který byl léčen ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, nebo osoba určená pacientem, nebo některá z osob jemu blízkých (dále jen žadatel) má zájem o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace vedené o něm ve VFN, nebo o pořízení výpisů, nebo kopie této zdravotnické dokumentace, nebo její části, může vyplnit formulář „Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů nebo o pořízení kopií zdravotnické dokumentace“.

Do tohoto formuláře žadatel uvede rozsah a formu požadovaných informací, způsob převzetí informací, vztah k pacientovi a žádost odešle (eventuálně předá osobně) na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Legislativně právní odbor
U Nemocnice 499/2
128 08 Praha 2

Pokud pacient v rámci poskytované péče neurčil žadatele jako osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo zda tato osoba může nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy, nebo kopie těchto dokumentů, je žadatel povinen prokázat vztah k pacientovi předložením příslušných dokladů (např. rodný list, oddací list), nebo zasláním kopie těchto dokladů.

Žadatel může žádost zaslat i písemně na uvedenou adresu, nebo e-mailem na epodatelna@vfn.cz. Tyto písemné žádosti mají obsahovat ty samé náležitosti, které jsou uvedeny ve formuláři. Pro urychlení vyřízení uvádějte i telefonní kontakt.

Legislativně-právní odbor žádost vyřídí do 30 dnů.

V případě pitvy na Ústavu patologie kontaktujte telefonicky linku: +420 224 968 685.

V případě žádostí o pitevní protokoly z Ústavu soudního lékařství a toxikologie kontaktujte paní Petru Vlasákovou, telefonní číslo: 224 968 612, e-mail: petra.vlasakova@vfn.cz.

Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s pořízením kopie zdravotní dokumentace dle aktuálního Ceníku výkonů VFN nehrazených ze zdravotního pojištění a případně i poštovné, jsou-li dokumenty zasílány na dobírku. Při osobním převzetí se úhrada provádí předem v Hlavní pokladně VFN (budova ředitelství), nebo výjimečně i při převzetí dokumentace v Legislativně-právním odboru. Při osobním převzetí je dále žadatel povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.

V případě, že náklady spojené s pořízením kopie zdravotní dokumentace dosáhnou vyšší částky, může si Legislativně-právní odbor vyžádat od žadatele zálohu ve výši až 100% předpokládané částky.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!