Věda a výzkum

Institucionální podpora

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) patří mezi největší nemocnice v České republice. Má však nezastupitelné místo i v prováděném výzkumu, kde se již řadu let umísťuje vždy na 1. místě hodnocení výzkumu probíhajícího v rámci Institucionální podpory pro jednotlivé výzkumné organizace řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Výzkum v rámci této Institucionální pomoci zde navazuje na dřívější výzkumné záměry MZ ČR: Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch I. a II., které byly řešené v letech 2000-2004 a 2005-2011.

Z hlediska organizace výzkumu byl ve VFN zřízen útvar koordinující výzkum, který podléhá náměstku ředitele VFN pro vědu, výzkum a výuku prof. MUDr. Pavlu Michálkovi, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc a po odborné stránce koordinuje výzkumné skupiny ve VFN prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., jako hlavní řešitel. Výzkumný tým VFN se dále člení na 8 výzkumných skupin vedených jednotlivými vykonavateli výzkumu.

 

Členění pracovišť dle náplně řešeného výzkumu s Institucionální podporou ve VFN

 

Název pracoviště

Vykonavatel

Členění na pracoviště

1

Cytogenetické a epigenetické změny genomu nádorových buněk

doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

 

2

Neuroradiopsychiatrická skupina

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

Neuroradiologické oddělení

Řešitel: prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

Psychiatrická klinika

Řešitel: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

3

Patofyziologické a klinické aspekty dědičných metabolických poruch

doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství

Řešitel: Ing. Karolína Pešková

4

Skupina pro výzkum endokrinopatií a metabolických chorob

MUDr. Jan Škrha jr.

III. interní klinika VFN

Řešitel: MUDr. Jan Škrha jr.

5

Skupina pro výzkum poruch hemostázy a stěny cévní – trombofilní stavy

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Trombotické centrum ÚLBLD VFN

Řešitel: doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Centrální hematologické laboratoře ÚLBLD VFN

Řešitel: MUDr. Martin Špaček, Ph.D.

6

Skupina analytické a translační medicíny

 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Centrální výzkumné laboratoře ÚLBLD VFN

Řešitelé: prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

Klinika nefrologie

Řešitel: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Laboratoř pro výzkum aterosklerózy a Lipidová laboratoř IV. interní kliniky

Řešitel: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Skupina pro výzkum obezity, metabolických a endokrinních chorob

Řešitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

7

Skupina reprodukční a gynekologické
diagnostiky a terapie

prof. MUDr. Pavel Calda, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika VFN

Řešitel: prof. MUDr. Pavel Calda, Ph.D., prof. MUDr. David Cibula

8

Skupina Onkologická chirurgie

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

1. chirurgická klinika VFN

Řešitel: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Urologická klinika

Řešitel: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

9

Studium klinických, biochemických a molekulárních aspektů závažných chorob v dětském věku

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch KDDL

Řešitel: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

10

Výzkumné laboratoře klinické, morfologické  a molekulární patologie

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Ústav patologie

Řešitel: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

11

Lékařská genetika a genomika

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky

Řešitel: Ing. Aleš Hořínek, Ph.D.

Laboratoř molekulární diagnostiky

Řešitel: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

12

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

PhDr. Hana Skálová

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!