Věda a výzkum

Institucionální podpora MZ ČR

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze patří mezi největší nemocnice v České republice a má nezastupitelné místo v prováděném zdravotnickém výzkumu, kde se již řadu let umísťuje na předních místech v hodnocení výzkumu probíhajícího v rámci Institucionální podpory pro jednotlivé výzkumné organizace řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Výzkum v rámci této Institucionální podpory navazuje na dřívější výzkumné záměry MZ ČR: Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch I. a II., které byly řešeny v letech 2000-2004 a 2005-2011. Z Institucionální podpory jsou také financovány interní výzkumné projekty zaměřené na oblast humánní nebo experimentální medicíny. Při posuzování podpory těchto projektů je kladen důraz na aktuálnost řešeného problému, primární cíle, potenciální klinické výstupy, publikační strategii, předpokládané výsledky a jejich uplatnitelnost podle metodiky M17+.

Z hlediska organizace výzkumu je ve VFN zřízen útvar koordinující výzkum, který podléhá náměstku ředitele VFN pro vědu, výzkum a výuku prof. MUDr. Pavlu Michálkovi, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc., FEAMS a po odborné stránce koordinuje výzkumné skupiny prof. MUDr. Jan Malík, CSc.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!