Informace pro dětské pacienty a rodiče

Přítomnost rodičů

V průběhu pobytu ve VFN má nezletilý pacient právo na nepřetržitou přítomnost rodiče, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, a to podle podmínek vnitřního řádu konkrétního zdravotnického pracoviště.

Nezletilý pacient může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává.

Nezletilý je povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup, zákonný zástupce je povinen spolupracovat, nezletilý i přítomný zákonný zástupce jsou povinni se řídit vnitřním řádem konkrétního zdravotnického pracoviště a nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Při ukončení hospitalizace bude zákonný zástupce včas informován o propuštění nezletilého z lůžkové péče.

U nezletilých pacientů se závažnou sociální problematikou v rodině musí VFN včas informovat o ukončení hospitalizace obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle adresy místa trvalého pobytu pacienta, a má-li pacient trvalý pobyt na území hlavního města Prahy, informuje Magistrát hlavního města Prahy.

Při propuštění bude pacient dle potřeby vybaven léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na 3 dny nebo v odůvodněných případech i na další nezbytně nutnou dobu a obdrží propouštěcí zprávu, která bude zaslána také registrujícímu lékaři v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (je-li VFN znám). V případě, že VFN poskytla zdravotní služby nehrazené nebo částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které byly nezletilému poskytnuty se souhlasem, je zákonný zástupce povinen uhradit cenu poskytnutých zdravotních služeb.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!