Informace pro dětské pacienty a rodiče

Informace o zdravotním stavu

Při přijetí nezletilého do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné, musí být zákonný zástupce srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o zdravotním stavu nezletilého a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu“), musí mu být umožněno klást doplňující otázky vztahující se ke zdravotnímu stavu nezletilého a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny. To platí i pro případ, kdy zdravotní služby jsou poskytnuty na základě souhlasu nezletilého pacienta.

Při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit jeho názor na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Tento názor musí být zohledněn jako faktor, jehož závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti nezletilého pacienta.

Ošetřující zdravotnický pracovník musí být pravdivě informován o dosavadním vývoji zdravotního stavu nezletilého, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!