Informace pro dětské pacienty a rodiče

Souhlas s poskytováním zdravotních služeb

Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb u nezletilých uděluje zákonný zástupce.

Nezletilému lze poskytovat bez souhlasu pouze neodkladnou péči, a to v případě léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta nebo jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví. V těchto případech rozhodne o poskytnutí zdravotních služeb ošetřující lékař.

Zdravotní služby lze poskytnout i na základě souhlasu nezletilého, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku, není-li to přiměřené, tak se souhlasem zákonného zástupce.

Mají-li být poskytnuty zdravotní služby nezletilému, který dovršil čtrnáct let, nenabyl plné svéprávnosti, a který zákroku vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu; nesouhlasí-li zákonný zástupce se zásahem do integrity nezletilého, ač si jej nezletilý přeje, lze zákrok provést na jeho návrh nebo na návrh osoby jí blízké jen se souhlasem soudu.

Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. Nedohodnou-li se však rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu nebo vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče, musí se rodič obrátit na soud, aby rozhodl. Za významnou záležitost se považují nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky. Pokud však nastane situace uvedená ve druhém odstavci tohoto článku, rozhodne o poskytnutí zdravotních služeb ošetřující lékař.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!