Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů

V následujících členěných informacích jsou uvedeny základní informace o ochraně osobních údajů ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN).

Pro koho je tato informace určena

V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti připravila VFN informace o zpracování osobních údajů pro jednotlivé kategorie subjektů údajů zvlášť. Tato informace je přednostně určena pro pacienty, zaměstnance nebo jiné dotčené osoby ve vztahu k VFN.

Přiměřeně jsou údaje obsažené v této informaci použitelné i ve vztahu ke zpracování osobních údajů dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s námi poskytovanými službami nebo produkty pro tyto subjekty:

 • pacienty, jejich rodinné příslušníky i návštěvníky;
 • osoby blízké nebo mající přístup k informacím o zdravotním stavu a zdravotnické dokumentaci;
 • zmocněnci či zákonní zástupci našich nezletilých pacientů;
 • zaměstnance, jak současné, tak i minulé a budoucí;
 • opatrovníci právně nezpůsobilých osob;
 • účastníci prováděných platebních transakcí;
 • osoby vkládající hotovost na pokladně;
 • jiné dotčené osoby, (např. externí dodavatelé, studenti, účastníci školení nebo vzdělávacích programů, uživatelé služeb, spolupracujících osob apod.);

Výše uvedený souhrn možných subjektů údajů budeme dále označovat také za „subjekty“.

Potenciálním subjektem je pro potřeby tohoto vysvětlení myšlena osoba, která s VFN jedná v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, uzavřením, trváním nebo ukončením pracovněprávního vztahu nebo uzavření smlouvy a v souvislosti s tím VFN zpracovává její osobní údaje.

Účel zpracování osobních údajů

Mezi hlavní účely zpracování osobních údajů patří tyto oblasti:

 • zdravotní služby a zdravotní péče;
 • pracovněprávní vztah nebo žádosti o zařazení do výběrového řízení;
 • klinické studie, vědeckovýzkumná činnost apod.;
 • dodání služby nebo zboží obsahující osobní údaje;
 • smluvní vztahy obsahující osobní údaje;
 • lékové poradenství;
 • navazující služby a činnosti obsahující osobní údaje.

Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

Jaké osobní údaje VFN shromažďuje a zpracovává

Osobní údaje, které má VFN povinnost zpracovávat i bez souhlasu pacienta (jako součást zdravotnické dokumentace), zaměstnance nebo jiné dotčené osoby ve vztahu k VFN, zejména:

 • Identifikační údaje ‑ osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci pacienta zaměstnance nebo jiné dotčené osoby ve vztahu k VFN (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu aj.);
 • Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s pacientem, zaměstnancem nebo jinou dotčenou osobou ve vztahu k VFN (zejména adresa bydliště, tel. číslo, e‑mailová adresa), kontaktní informace osob oprávněných získávat informace o pacientovi aj.;
 • Údaje o zdravotním stavu pacienta – údaje získané a zpracovávané v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb;
 • osobní údaje zaměstnance v rozsahu přiměřeném účelu zaměstnání, vedených v osobním spise a mzdové složce zaměstnance;
 • případně další osobní údaje dotčené osoby ve vztahu k VFN dle povahy a typu vztahu k VFN.

Osobní údaje, které VFN zpracovává se souhlasem pacienta, zaměstnance nebo jiné dotčené osoby ve vztahu k VFN, jsou specifikovány vždy v konkrétním souhlasu se zpracováním osobních údajů, který subjekt osobních údajů může VFN udělit.

Doba uchovávání (zpracování) osobních údajů

Doba uchovávání (zpracování) osobních údajů se vztahuje k jednotlivým účelům zpracování a vyplývá ze zákonných povinností, smluvních vztahů, oprávněného zájmu, vědeckovýzkumné činnosti nebo uděleného souhlasu a lze uvést některé časté případy:

 • Zdravotní služby:
  • Ambulantní péče (tj. primární ambulantní péče, stacionární péče a specializovaná ambulantní péče mimo odbornosti psychiatrie, adiktologie, sexuologie) – 10 let od poslední návštěvy (objektivní promlčecí doba), popř. 15 let je-li to v zájmu pacienta s ohledem na vývoj jeho onemocnění (z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů VFN);
  • Lůžková péče – akutní lůžková péče standardní, intenzivní, následná lůžková péče a dlouhodobá lůžková péče – 100 let;
  • Specializovaná ambulantní péče – 50 let;
 • Personální informace o zaměstnancích – 30 let;
 • Osobní údaje žadatelů o práci – 3 měsíce po ukončení výběrového řízení;
 • Osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu subjektu pro lékové poradenství – 3 let;
 • Osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu subjektu pro stanovený účel, jsou zpracovávány po dobu, po kterou je souhlas platný, resp. do jeho odvolání.

V souladu se zásadou minimalizace dat je naším záměrem zpracovávat pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a jejich uchovávání je nastaveno tak, aby byly ponechány po nezbytně nutnou dobu k zajištění zájmů subjektu údajů nebo ochrany jeho práv či práv na ochranu zájmů VFN. Jakmile daná doba uplyne nebo pozbyly důvody uchování, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

Komu dalšímu je umožněn přístup k mým osobním údajům

VFN Vaše osobní údaje sdílí s jinými správci osobních údajů pouze v případě, že na základě právního předpisu mají stanovenu povinnost či jsou k tomu oprávněni nebo pokud byste nám k tomu udělili souhlas.

Zákonná povinnost poskytování osobních údajů se vztahuje především na tyto subjekty:

 • jiní poskytovatelé zdravotních služeb (např. jiné nemocnice, laboratoře, praktičtí lékaři pacienta apod.);
 • ÚZIS, SÚKL, Národní zdravotní registry;
 • státní instituce (Policii ČR, soudu, orgánům činným v trestním řízení, orgánu sociálního zabezpečení, Úřadu práce, obecnímu úřadu apod.);
 • exekutor;
 • zdravotní pojišťovny;
 • zákonný zástupce.

Jednotlivé zákony upravují, za jakých podmínek mohou tyto osoby žádat poskytnutí údajů a v jakém rozsahu.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, jsou smluvně zavázány tyto údaje náležitě chránit. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

Informační memorandum VFN

V přiloženém dokumentu Informační memorandum VFN jsou uvedeny informace pro pacienty o zpracování osobních údajů ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, a o jejich právech.

Informace pro ostatní subjekty osobních údajů jsou uvedeny na těchto webových stránkách.

Pro bývalé a budoucí zaměstnance je zpracováno Informační memorandum pro zaměstnance, které je dostupné na požádání na Úseku lidských zdrojů.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!