Kvalita ve VFN

Systém řízení kvality (QMS)

Interní audity

Ve VFN probíhají plánované i neplánované interní audity, které, kromě kontroly shody s řídicí dokumentací, reflektují také požadavky legislativy. Jedná se o důležitý nástroj sloužící k získání zpětné vazby a sdílení zkušeností.

Sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí

Nežádoucí událost (dále jen NU) je nepředvídaný a nežádoucí případ vyskytující se v rámci provozu poskytovatele zdravotních služeb, s potenciálně významným nebo významným dopadem na zdraví a život nebo majetek pacienta, zaměstnance nebo poskytovatele. VFN má zavedený funkční systém nežádoucích událostí – veškeré nahlášené NU jsou analyzovány a řešeny, v relevantních případech jsou přijímána nápravná opatření tak, aby bylo minimalizováno riziko jejich opakovaného vzniku.

Sledování spokojenosti pacientů

Management Všeobecné fakultní nemocnice v Praze usiluje o neustálé zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb. Při jejich zkvalitňování se chceme řídit názory a zkušenostmi našich pacientů a klientů. VFN se od roku 2007 pravidelně účastní šetření spokojenosti HCI – Nemocnice ČR, jejichž cílem je systematický monitoring kvality poskytovaných služeb.

Výsledky hodnocení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, projekt Nejlepší nemocnice ČR (HCI):

Rok 2021

2. nejlépe hodnocená fakultní nemocnice z pohledu ambulantních pacientů v ČR.
3. nejlépe hodnocená fakultní nemocnice z pohledu hospitalizovaných pacientů v ČR.

Rok 2020

3. nejlépe hodnocená fakultní nemocnice z pohledu online komunikace v ČR.
1. nejlépe hodnocená fakultní nemocnice z pohledu zaměstnanců v ČR.
2. nejlépe hodnocená nemocnice z pohledu zaměstnanců v kraji.

Rok 2019

1. nejlépe hodnocená fakultní nemocnice z pohledu ambulantních pacientů v ČR.
3. nejlépe hodnocená fakultní nemocnice z pohledu online komunikace v ČR.
3. nejlépe hodnocená nemocnice z pohledu zaměstnanců v kraji.

Rok 2018

2. nejlépe hodnocená fakultní nemocnice z pohledu ambulantních pacientů v ČR.
2. nejlépe hodnocená fakultní nemocnice z pohledu hospitalizovaných pacientů v ČR.
3. nejlépe hodnocená nemocnice ČR z pohledu hospitalizovaných pacientů v kraji.
2. nejlépe hodnocená nemocnice ČR z pohledu ambulantních pacientů v kraji.

 

Rok 2017

2. nejlépe hodnocená fakultní nemocnice z pohledu ambulantních pacientů v ČR.

2. nejlépe hodnocená fakultní nemocnice z pohledu hospitalizovaných pacientů v ČR.

3. nejlépe hodnocená nemocnice ČR z pohledu hospitalizovaných pacientů v kraji.

Rok 2016

Skokan roku – VFN se podařilo vybrat největší počet vyplněných dotazníků, které byly odeslány k vyhodnocení.

Rok 2015

2. nejlépe hodnocená fakultní nemocnice z pohledu ambulantních pacientů v ČR.

Resortní bezpečnostní cíle

Na základě doporučení Rady Evropské unie a WHO vyhlásilo MZ ČR Resortní bezpečnostní cíle, které formou doporučených postupů vedou ke snížení rizik poškození pacientů. Pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze jakožto přímo řízenou organizaci MZ ČR jsou tato doporučení závazná.

Akreditace a certifikace

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze kráčí i nadále cestou zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb, a to jak ve formě individuálních akreditací nebo certifikací jednotlivých pracovišť dle ISO 9001, ISO 15189 či ISO 17025, tak akreditací národní dle vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, která pokrývá většinu oblastí poskytovaných zdravotních služeb se zvláštním důrazem na bezpečnost a efektivitu. VFN poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči v několika oborech včetně širokého spektra laboratorní diagnostiky.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!