Evropské granty

ASHT – Phase III

Kód: 2011 11 01
Stav: Ukončené

Název projektu: Alerting, Surveillance and Reporting System for Chemical Health Threats, Phase III (ASHT III)

Datum zahájení projektu: 4. 6. 2012
Datum ukončení realizace projektu: 1. 12. 2014
Rozpočet pro VFN: 71 180 EUR (projekt je z 60 % financovaný Executive Agency for Health and Consumers – EAHC)
Garant projektu (pracoviště): Klinika pracovního lékařství VFN v Praze

Stručný obsah projektu:

Projekt navazuje na předchozí dva projekty ASHT I a II – Alerting System for Chemical Health Threats, jejichž cílem bylo zlepšit připravenost na chemické nenadálé události, neboť na rozdíl od rizik biologických, v Evropě dosud neexistuje jednotný protokol pro varování před chemickými nehodami. Projektu se účastní toxikologové ze 6 zemí ve spolupráci s European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT).

V první fázi – ASHT I – byl vyvinut systém RAS-CHEM – Rapid Alert System for Chemical incidents, který obsahuje příkladové scénáře expozice, typické pro zneužití chemických látek.

V ASHT II byl vypracován přehled klinických syndromů intoxikací, o které byl rozšířen Lékařský slovník regulačních činností (Medical Dictionary for Regulatory Activities – MedDRA), umožňující několikajazyčný překlad. Byla vyzkoušena také první varianta elektronického systému varování s kontinuálním monitorováním vybraných dat případů intoxikací, zaregistrovaných na toxikologických informačních střediscích.

ASHT III si klade několik cílů – jedním z nich je vytvoření a následné kritické zhodnocení standardizovaných protokolů zdravotnických opatření v případě chemických nehod s dopadem na zdraví obyvatelstva (CEMM sheets – Chemical Casualty Medical Management). Work-package (WP) 4, který má za úkol listy vytvořit, vede Toxikologické informační středisko VFN v Praze. Uvedené listy jsou souhrnem fyzikálněchemických a toxikologických dat o významných chemických látkách, jejichž toxické účinky mohou při nehodách přesahovat hranice jednotlivých zemí. Všechny listy budou obsahovat údaje o první pomoci, diagnostická kritéria, klinické syndromy intoxikací v závislosti na cestě vstupu látky do organismu, postupy pro dekontaminaci, koncentrační limity pro monitorování prostředí a záchranné akce, evakuační vzdálenosti, i léčebná opatření ve zdravotnických zařízeních včetně indikace antidot. WP 2 zajišťuje informovanost odborné i široké veřejnosti o aktivitách tohoto projektu, WP 5 kompatibilitu s evropskými direktivami 2009/128/EC a 1998/8/EC, WP 6 posoudí nutnost kontroly monitorovaných dat evropskými toxikologickými experty. V rámci WP 7 se bude paralelně rozšiřovat a zavádět monitorovací systém sběru toxikologických dat z evropských toxikologických středisek. Konečným cílem je rozšíření varovného systému na všechny členské země EU, k čemuž přispěje právě spolupráce s EAPCCT a World Health Organization (WHO). Koordinaci projektu zajišťuje program WP 1, jeho průběžné hodnocení WP 3.

Partnery projektu jsou: Health Protection Agency (hlavní řešitel a koordinátor), Velká Británie; Universitätsmedizin Göttingen Giz – Nord Poisons Centre, SRN; Centre Hospitalier Universitaire de Lille, Francie; Health Emergency Situations Centre nad Poisons Control Centre, Litva; Norwegian Poisons Information Centre, Norsko; National Institute of Health, Itálie.

Informační leták.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!