Evropské granty

Best Practice in Assessment and Classification Tools (BPI)

Kód: 2010-1-SK1-LEO05-01563
Stav: Ukončené

Název projektu: Best Practice in Assessment and Classification Tools (BPI)

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2010
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2012
Rozpočet: 205 254 EUR (podíl pro VFN v Praze 23 035 EUR)
Garant projektu (pracoviště): Klinika rehabilitačního lékařství VFN v Praze

Stručný obsah projektu:

Cílem tohoto projektu je přispět k procesu implementace ICF (Klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví WHO) v SR a na základě zkušeností partnerů s touto problematikou prezentovat a  následně implementovat ICF do praxe.

Současně bude využito zkušeností s tvorbou modelu vzdělávání ICF v ČR v praxi a dojde k proškolení partnerů ze SR.

Výsledky projektu budou využívány pro odbornou posuzovací činnost profesionálů z různých oblastí pracujících ve zdravotně – sociální oblasti.

Implementace ICF – klasifikace disability (zdravotního postižení) bude přínosem pro občany s disabilitou a povede ke zlepšení a optimalizaci kvality jejich života. Dojde k navázání spolupráce i s laickou veřejností a ke zlepšení dostupnosti informací  v oblasti vyrovnávání pracovních příležitostí občanů s disabilitou.

Projekt je financovaný v rámci programu Programu celoživotného vzdelávania Prenos inovácií  Leonardo da Vinci a VFN v Praze se podílí na jeho realizaci v roli partnera.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!