Evropské granty

Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží

Kód: CZ0142
Stav: Ukončené

Název projektu: Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2011
Rozpočet: 832 792 EUR
Garant projektu (pracoviště): Klinika dětského a dorostového lékařství VFN v Praze (KDDL)

Stručný obsah projektu:

Projekt je financován z Norského Finančního mechanismu , Ministerstva zdravotnictví ČR a VFN v Praze.

Cíle projektu Centra komplexní péče:

Cílem projektu je vybudování nezbytného prostorového zázemí s adekvátním technickým a personálním zajištěním, které je potřeba pro zahájení programu komplexní péče pro děti s perinatální zátěží. Zázemí vznikne díky rekonstrukci stávajících nevyužívaných prostor VFN v Praze v Dětském areálu Karlov.

Projekt zahrnuje 3 základní oblasti:

  • rekonstrukce části budovy v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen VFN) a vybudování potřebných prostor k diagnostice, rehabilitaci a terapii v rámci následné komplexní péče o rizikové děti;
  • vybavení rekonstruovaných prostor zdravotnickými prostředky a technologiemi (přístrojové vybavení);
  • vytvoření multidisciplinárního týmu odborníků a jejich zaškolení v nových diagnostických a terapeutických metodách.

Význam vzniku centra spočívá  zejména ve zvýšení  kvality a dostupnosti  poskytované multidisciplinární péče, odborně vyškolenými specialisty. Vhodným diagnostickým a terapeutickým přístupem se může zabránit nežádoucím vývojovým odchylkám , kterými bývají tyto děti v různé míře postiženy. Včasným rozpoznáním těchto odchylek od normálního vývoje v oblasti somatické, neurosenzorické , psychické i behaviorální, se mohou tato postižení minimalizovat, předejít jim nebo zmírnit případný celoživotní handicap. Komplexní péče centra pomůže překonat dětem i jejich rodinám často těžká období, která pro ně bez pomoci mohou být obtížně zvladatelná. Současně tak přispěje ke zkvalitnění života těchto dětí a v budoucnu k jejich  lepšímu začlenění do společnosti.

Podpořeno z Norského finančního mechanismu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!