Evropské granty

Digitalizace a optimalizace systému zdravotní péče o pacienty se vzácnými onemocněními

Kód: CZ.31.1.01/MV/23_46/0000046
Stav: Probíhající

Název projektu: Digitalizace a optimalizace systému zdravotní péče o pacienty se vzácnými onemocněními

Datum zahájení projektu:  1. 3. 2023
Datum ukončení projektu: 31. 05. 2026
Rozpočet: 9 680 000 Kč včetně DPH
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření datového standardu zdravotních informací o pacientech s vybranými vzácnými onemocněními (VO), jeho pilotní implementace do nemocničního informačního systému dvou poskytovatelů vysoce specializované péče o tyto pacienty a pilotní provoz. Dalším cílem je vytvoření koordinačního zázemí pro problematiku VO v rámci Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a jednotné virtuální platformy pro vzácná onemocnění.

Mezi prioritní oblasti, které mají v současné době nejvyšší potenciál pro zlepšení zdraví obyvatel ČR a zároveň jsou klíčové pro vyrovnání se s rychlým technickým a technologickým pokrokem, patří digitalizace zdravotnictví. Výzvou pro zdravotnictví je zahájení koordinované digitální transformace sloužící k reformě zdravotních služeb. Realizací projektu zamýšlí Ministerstvo zdravotnictví naplnit dále uvedené priority Strategického rámce Zdraví 2030.

Sdílení přesných a jednoznačně interpretovatelných zdravotních informací je základem pro kvalitní a bezpečnou zdravotní péči i její kontinuitu při změnách místa pobytu pacienta. V případě komplexních vzácných onemocnění, pro která je typický jejich multiorgánový charakter, je sdílení dat předpokladem pro interdisciplinární konzultace pacientů na národní i mezinárodní úrovni i pro jejich předávání do péče mezi zdravotníky různých specializací i mezi různými typy zdravotnických zařízení. Po přijetí potřebných legislativních opatření existence standardizovaného sběru dat dále umožní jejich sekundární využití pro zdravotní registry, plánování zdravotní péče i pro epidemiologický a klinický výzkum.

Rozpočet projektu je celkem 9 680 000 Kč, z toho 8 000 000 Kč bude financováno prostřednictvím Národního plánu obnovy a 1 680 000 Kč ze státního rozpočtu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR z výzvy č. 27 (předem definovaný projekt, komponenta 1. 2 Digitální systémy veřejné správy, Reforma 2: Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví)

Projekt „Digitalizace a optimalizace systému zdravotní péče o pacienty se vzácnými onemocněními“
je spolufinancován Evropskou unií NextGeneration EU

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!