Evropské granty

Drogová prevence

Kód: B/CZ0046/1/0011
Stav: Ukončené

Název projektu: Research and training fellowship of the CA and Norwegian institutions dealing with primary and secondary prevention of drug abuse among adolescents and young adults

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2008
Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2008
Rozpočet: 4790 EUR
Garant projektu (pracoviště): Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN v Praze (www.adiktologie.cz)

Stručný obsah projektu:

Projekt byl zaměřen na přenos zkušeností v oblasti práce se sociálně vyloučenými rodinami v oblasti prevence užívání návykových látek zejména mezi dětmi a mladistvými. V rámci projektu absolvoval tým pracovníků z Centra adiktologie krátkodobou stáž u dvou prestižních norských organizací působících na tomto poli (Phoenix Haga and Fossumkollektivet).

Stáže byly zaměřeny na sledování stylu práce, které tyto organizace zajišťují pro mladistvé a mladé osoby a jejich rodiny. Cílem projektu je získat znalosti o programu a systému včasné intervence v rizikových rodinách, umožnit přenos know-how v oblasti primární prevence a včasné intervence z Norska do podmínek České republiky a rozvíjet vzájemnou spolupráci českých a norských organizací, které v této oblasti působí.

Všeobecná fakultní nemocnice se podílí na rozpočtu spolufinancováním ve výši 11,27 %.

  • rozšíření systému interní a externí kontroly kvality;
  • ověření kvality laboratoře její akreditací podle ČSN EN ISO/IEC 15189;
  • vydání knihy kazuistik pacientů s dědičnými metabolickými poruchami;
  • vydání dvou informačních brožur o ÚDMP.

Všechny aktivity projektu jsou vzájemně provázané a ve svém důsledku zaměřené na pomoc cílové skupině.

Cílem projektu není pouhé zvýšení kapacity pracoviště se zvýšením počtu vyšetřovaných pacientů,  ale především zvýšení kvality diagnostického procesu, t. j. zvýšení počtu diagnostikovaných pacientů.

Cílovou skupinou projektu jsou pacienti s DMP z celé ČR, kteří budou díky realizaci projektu diagnostikováni ve zvýšeném počtu, a jejich rodiny, kterým bude po stanovení přesné diagnózy nabídnuto ve větším počtu genetické poradenství a event. i možnost prenatální diagnostiky.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!