Evropské granty

Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Kód: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517
Stav: Probíhající

Název projektu: Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517
Realizátor projektu: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Prostřednictvím projektu dojde k podpoře dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb a k pilotnímu ověření nově zaváděných prvků Metodiky programu dobrovolnictví v praxi.

Pilotní ověření ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
Podpora dobrovolnické činnosti ve VFN v Praze

Datum zahájení pilotního provozu: 1. 4. 2021
Datum ukončení pilotního provozu: 30. 9. 2022
Rozpočet: 950 000 Kč
Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517

Stručný obsah projektu/pilotního ověření:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala finanční prostředky v rámci Programu podpory dobrovolnictví na podporu dobrovolnické činnosti zajišťované koordinátorem dobrovolných aktivit.

Součástí pilotního testování je odzkoušení návrhu aktualizace metodického doporučení pro realizaci dobrovolnického programu ve zdravotních službách (dále Metodika).

Návrh Metodiky bude definovat základní principy a přínosy dobrovolnictví ve zdravotnictví, obsahovat výčet stávajících právních norem platných pro dobrovolnictví v ČR s důrazem na legislativní specifika pro oblast zdravotních služeb, na jejichž základě jsou vymezeny základní zodpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb při realizaci dobrovolnického programu. Metodika bude určena pro lůžková zdravotnická zařízení, včetně psychiatrických nemocnic a zařízení poskytující paliativní a hospicovou péči.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!