Evropské granty

Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Kód: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517
Stav: Ukončené

Název projektu: Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517
Realizátor projektu: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Prostřednictvím projektu dojde k podpoře dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb a k pilotnímu ověření nově zaváděných prvků Metodiky programu dobrovolnictví v praxi.

Pilotní ověření ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
Podpora dobrovolnické činnosti ve VFN v Praze

Datum zahájení pilotního provozu: 1. 4. 2021
Datum ukončení pilotního provozu: 30. 9. 2022
Rozpočet: 950 000 Kč
Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517

Stručný obsah projektu/pilotního ověření:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala finanční prostředky v rámci Programu podpory dobrovolnictví na podporu dobrovolnické činnosti zajišťované koordinátorem dobrovolných aktivit.

Součástí pilotního testování je odzkoušení návrhu aktualizace metodického doporučení pro realizaci dobrovolnického programu ve zdravotních službách (dále Metodika).
Návrh Metodiky bude definovat základní principy a přínosy dobrovolnictví ve zdravotnictví, obsahovat výčet stávajících právních norem platných pro dobrovolnictví v ČR s důrazem na legislativní specifika pro oblast zdravotních služeb, na jejichž základě jsou vymezeny základní zodpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb při realizaci dobrovolnického programu. Metodika bude určena pro lůžková zdravotnická zařízení, včetně psychiatrických nemocnic a zařízení poskytující paliativní a hospicovou péči.

Metodika je pro koordinátora dobrovolnických aktivit doporučený postup, jak zavádět nové postupy a řešit problémy v dobrovolnické činnosti. Právě toto je přínosem, protože v metodice jsou zohledněny zkušenosti jiných zařízení a koordinátor může čerpat inspiraci např. při rozšiřování zooterapie. Problémem se můžou jevit specifika jednotlivých zařízení, v souladu s kterými není vždy možné doporučenou metodiku využít.

V rámci samotné realizace pilotního ověření Centrum dobrovolných aktivit VFN pravidelně spolupracuje s MUDr. Ivanou Kořínkovou, která se podílela na tvorbě nové metodiky a průběžně probírají jednotlivé oddíly metodiky. Jedním z témat byl souběh vlastního dobrovolnického programu a spolupráce s neziskovou organizací či více organizacemi v rámci samostatného smluvního vztahu. VFN se také přihlásila ke spolupráci v rámci nové metodiky – dobrovolnictví v Neonatologii, a to na základě předpokladu využití dosavadních zkušeností.

V Centru dobrovolných aktivit ve Všeobecné fakultní nemocnici probíhal nábor nových dobrovolníků, zejména z řad studentů medicíny a psychologie, ale také z řad pracujících. Dobrovolníci byli seznámeni s podmínkami činnosti v nemocnici, s jejich právy a povinnostmi. Byla jim vysvětlena organizační struktura a fungování nemocnice, objasněna pravidla a hranice dobrovolné činnosti v nemocničním zařízení. Při nácviku se střídá teorie a praktický nácvik, zájemce aktivně zapojujeme do školení. Nedílnou součástí výcviku je školení na BOZP, PO a školení pracovníkem nemocniční hygieny.
Nově bylo přijato 10 dobrovolníků a v současné době ve VFN pracuje 51 „vlastních“ dobrovolníků.
Podpora samotných dobrovolníků probíhá formou supervize. Supervizní setkání se konalo na téma probíhající pandemie, práce s dětskými pacienty a jak je náročné hovořit s pacienty o těžkých tématech. Komunita dobrovolníků byla posílena setkáním s nemocničním kaplanem na téma Duševní hygiena a stres v pandemických časech.
Centrum dobrovolných aktivit uspořádalo tradiční dobročinný jarmark oblečení a doplňků. Věci na prodej byly věnovány zaměstnanci VFN a také zaměstnanci společnosti Fashion Prague Outlet Areny, která poskytla prostory ve Štěrboholích a zajistila konání této dobročinné akce. Přípravy i prodeje se zúčastnili dobrovolníci i canisterapeut se psy. Výtěžek z dobročinného jarmarku bude použit na úhradu canisterapie ve VFN.
Od října 2021 vzhledem k pandemické situaci byly zakázány návštěvy na některých klinikách. V této souvislosti se s dobrovolníky uspořádalo společné vánoční tvoření a všechny výtvory byly předány pacientům a personálu kliniky. Výsledek byl mimořádný, více než 50 věnečků a svícnů. Společná tvorba dobrovolníků byla zároveň brána jako neformální předvánoční setkání.

V březnu 2022 začala VFN spolupracovat se spolkem „Tam, kde zvířata pomáhají“. Rozšířily se tím canisterapeutické služby pro pacienty. V současné době dochází pejsci na kliniku Adiktologie, Psychiatrie, Foniatrie a Geriatrie a Neurologie. V období, kdy se pacienti nemohou stýkat se svou rodinou z důvodu zákazu návštěv na lůžkových odděleních, je velkým přínosem možnost využívání tabletů. Jejich prostřednictvím s pomocí aplikace WhatsApp nebo Skype je možné uskutečnit videohovor mezi pacientem a jeho blízkými. Velmi důležitou roli tady sehrává právě přítomnost dobrovolníka, který vše předem domlouvá s rodinou a pacientovi pomáhá s obsluhou tabletu.
Prostřednictvím spolupráce s farmou Chmel bylo v rámci naší nemocnice zajištěno rozšíření zooterapie formou jízdy na koních.

V souladu s Plánem rozvoje dobrovolnické činnosti byly vyrobeny informační letáky a plakáty informující o dobrovolnickém centru, všech aktivitách a přínosech pro pacienty.

Personální zajištění programu Koordinátorkou dobrovolníků na plný úvazek probíhá již od 1.1.2021, financování z prostředků projektu od 1.4.2021. V období od 10.5. do 21.6.2021 se koordinátorka zúčastnila vzdělávacího kurzu v celkovém rozsahu 80 hodin. Kurz byl ukončen dne 6.10.2021 závěrečnou zkouškou.
Činnost Centra dobrovolných aktivit je prezentována také na Facebooku VFN v Praze.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!