Evropské granty

Enhancing palliative care in ICU – EPIC

Kód: 101137221
Stav: Probíhající

Název projektu: Enhancing palliative care in ICU – EPIC

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2024
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2028
Rozpočet projektu: celkem 6 668 255 EUR (z toho pro VFN 468 750 EUR)
Garant projektu: Klinika paliativní medicíny, doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Registrační číslo projektu: 101137221

Stručný obsah projektu:

Projekt byl podpořen z programu EU Horizon EUROPE a bude realizován mezinárodním konsorciem zahrnujícím 16 subjektů veřejného i soukromého sektoru.

Koordinátorem projektu je Charite – Universitäts Medizin Berlin, Německo, VFN je jedním z partnerů.

Projekt EPIC má za cíl udržitelně zlepšit paliativní péči pro kriticky nemocné pacienty a jejich rodiny na JIP. Interdisciplinární mezinárodní konsorcium vyvíjí nový harmonizovaný model poskytování nového paliativní péče s využitím telemedicíny. Projekt je první evropskou intervenční studií paliativní péče na JIP, která využívá systémový přístup s proaktivní identifikací pacientů, kontrolním seznamem a kombinovaným učením přizpůsobeným specifickým potřebám klinických pracovníků JIP.

Přibližně 10 % všech zemřelých v populaci zemře po přijetí na jednotku intenzivní péče (JIP). Tito pacienti často trpí úzkostnými symptomy a mohou dostávat intenzivní život prodlužující léčbu, kterou by si při možnosti volby sami nevybrali. Jejich rodinní příslušníci často zažívají dlouhotrvající stres a mnoho lékařů a sester na JIP prožívá zátěž spojenou s percepcí poskytování nepřiměřené a potenciálně neúčinné léčby.

Efektivita nového modelu je hodnocena prostřednictvím randomizované studie s fázovanou intervencí v 7 klinických centrech z 5 evropských zemí, 23 multidisciplinárních JIP a zařazením 2001 pacientů. Primárním výsledkem je zkrácení doby pobytu na JIP se snížením utrpení. Dopady na náklady a nákladová efektivita budou hodnoceny z různých perspektiv. Je vyvíjen evidence based nástroj pro rozhodování pacientů (decision-aid). Další výzkum pomůže prohloubit naše porozumění bariérám a facilitátorům a poskytnout etická doporučení pro používání telepaliativní péče. Vizí EPIC je přispět k posunu myšlení od úzkého zaměření na prodlužování života k více holistickému pojetí péče. V rámci projektu budeme úzce spolupracovat se skupinou pacientů a rodinných příslušníků, aby se od samého začátku měli možnost zapojit a pomáhat s cílem zvýšení povědomí o paliativní péči. Telemedicína nabízí nízkonákladové řešení pro šíření modelu do všech regionů v Evropě a otevírá nové cesty pro péči zaměřenou na pacienta.

Abstract in English:

About 10% of all decedents in the population die after admission to an intensive care unit (ICU). These patients often have distressing symptoms and may receive more intense life-prolonging treatment than they would have chosen, their family members often experience lasting distress from the experience and many ICU physicians and nurses are burdened by their perception of potentially non-beneficial care.

The EPIC project aims to sustainably improve palliative care for critically ill patients and their families in the ICU. An interdisciplinary consortium collaborates to provide a novel harmonized palliative care practice model using telemedicine. The project is the first European interventional study on palliative care in the ICU, using a systems-based approach with proactive patient identification, checklist and blended learning targeted to specific requirements of ICU clinicians.

Effectiveness of the new model is assessed through a stepped wedge randomized trial with 7 clinical centres from 5 European countries, 23 multi-disciplinary ICUs and enrolment of 2001 patients. Primary outcome is a reduction in ICU stay to relieve suffering. Cost implications and cost effectiveness will be assessed from different perspectives. An evidence-based patient decision aid for critically ill patients is developed. Additional outcomes serve deepen our understanding of barriers and facilitators and provide ethical recommendations for the use of telepalliative care in civic society. The vision of EPIC is to contribute to a mind shift from a narrow focus on prolonging life towards more holistic care. A European patient and family advisory group is implemented to engage patients and family members from the start and co-create open-access information to increase acceptance of palliative care. Telemedicine offers a low-cost solution to spread the model to all regions in Europe and open new avenues for patient-centred care.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!