Evropské granty

Follow-up of children with perinatal burden

Kód: B/CZ0046/2/0030
Stav: Ukončené

Název projektu: Follow-up of children with perinatal burden

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2010
Rozpočet: 244 392 EUR
Garant projektu (pracoviště): Klinika dětského a dorostového lékařství VFN v Praze (KDDL)

Stručný obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality následné postnatální péče o předčasně narozené děti. Smyslem je včasnou diagnostikou a následným terapeutickým přístupem zlepšení kvality jejich života. S tím souvisí i nákup nového specializovaného přístrojového vybavení a zavedení nových diagnostických metod. Projekt je realizován v partnerství s Haukeland University Hospital v Norsku.

Aktivity projektu zahrnují zejména lékařský výzkum, hodnocení výsledků výzkumu a navržení léčebných a diagnostických postupů. Součástí projektu jsou i doplňující vzdělávací aktivity včetně výměny zkušeností s norským partnerem. Lékařský výzkum je soustředěn na komplexní hodnocení předčasně narozených dětí se zaměřením na problematiku plicní, gastrointestinální, neurologickou a následně i rehabilitační. Všechny aktivity jsou vzájemně provázané, úzce souvisí s realizací projektu „Centrum komplexní péče o děti s perinatální zátěží“ financovaného z Norského finančního mechanismu, vlastních zdrojů VFN v Praze a z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR.

90% celkového rozpočtu bude hrazeno z Fondu pro podporu výzkumu Finančního mechanismu EHP/Norska.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!