Evropské granty

Grant – Metabolické vzdělávací centrum

Kód: CZ.04.3.07/3.2.01.2/2048
Stav: Ukončené

Metabolické vzdělávací centrum

Projekt „Metabolické vzdělávací centrum“ je zaměřen na podporu celoživotního vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a je spolufinancován evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy.

Trvání projektu: 2 roky (2006 – 2007), prodlouženo do 31.května 2008
Řešitel: MUDr. Sylvie Šťastná, CSc., Ústav dědičných metabolických poruch (ÚDMP) Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK)

Evropský sociální fond (ESF, www.esfcr.cz) je klíčovým finančním nástrojem pro realizování evropské strategie zaměstnanosti.

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora celoživotního vzdělávání, sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz). Dalšími partnery realizace jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Nadace rozvoje občanské společnosti, Magistrát hlavního města Prahy (www.praha-mesto.cz/jpd3), úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy.

Cílem projektu je vytvoření Metabolického vzdělávacího centra, tj. vzdělávacího a informačního centra pro diagnostiku dědičných metabolických poruch (DMP), a vytvoření a pilotní ověření komplexního vzdělávacího programu pro vzdělávání lektorů, kteří se podílejí na výuce v oblasti DMP.
Projekt je součástí strategie ÚDMP, jejímž cílem je zlepšení diagnostiky DMP v ČR, zvýšení počtu diagnostikovaných a léčených pacientů, zvýšení kvality léčebné péče a zlepšení prognózy pacientů s DMP.

Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci VFN a 1. LF UK, kteří jsou odborníky v oblasti DMP, a kteří se podílejí na diagnostice, léčbě, monitorování kompenzace, genetickém poradenství, prenatální diagnostice, výzkumu a vzdělávání studentů, lékařů všech odborností a jiných zdravotnických pracovníků v oblasti DMP.

Klíčové aktivity projektu zahrnují ustavení a vybavení Metabolického vzdělávacího centra v rámci ÚDMP a 4 vzdělávací programy:

  1. vzdělávání odborné: zvýšení odborných znalostí v oboru lékařská genetika včetně biochemické genetiky (problematika DMP), důraz je kladen na klíčové principy oboru, znalosti vyšetřovacích metod a na zlepšení diferenciální diagnostiky na klinické i laboratorní úrovni
  2. vzdělávání jazykové: příspěvek na jazykové vzdělávání (angličtina) po ověření zvýšení jazykových znalostí jazykovým auditem akreditované jazykové školy a na úspěšně složenou mezinárodní jazykovou zkoušku (PET, FCE, CAE, CPE)
  3. vzdělávání pedagogicko-psychologické: cílem je získání a ověření odborných znalostí v oblasti odborného vzdělávání dospělých (pedagogické minimum pro přednášející)
  4. vzdělávání manažerské: cílem je získání a ověření odborných znalostí v oblasti hodnocení osobnosti, týmové práce a time managementu

Výstupy projektu:

  • informační texty (Metabolická příručka 2007)
  • vzdělávací přednášky
  • odborné texty (3 sborníky odborných textů: Základní genetické principy, Vyšetřovací metody pro diagnostiku DMP, Dědičné metabolické poruchy, kniha Přehled vyšetření pro diagnostiku DMP)
  • překlad knihy J. Fernandes, J.-M. Saudubray, G. Van den Berghe: Inborn Metabolic Diseases, Springer 2006
  • webové stránky www.udmp.cz
  • edukační postery (hlavní metabolické cesty a jejich poruchy)

Realizace projektu bude průběžně čtvrtletně vyhodnocována formou monitorovací zprávy, vytvořené odborné texty budou vytištěny a zveřejněny na www.udmp.cz.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!