Evropské granty

GRIP on MASH: Global Research Initiative for Patient Screening on MASH

Kód: 101132946
Stav: Probíhající

Název projektu: GRIP on MASH: Global Research Initiative for Patient Screening on MASH

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2023
Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2027
Rozpočet projektu: celkem 25 913 513,25 EUR (z toho pro VFN 673 476,00 EUR)
Garant projektu: IV. interní klinika, prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Registrační číslo projektu: 101132946

Stručný obsah projektu:

Projekt byl podpořen z programu EU Horizon EUROPE a bude realizován mezinárodním konsorciem zahrnujícím 27 subjektů veřejného i soukromého sektoru. Koordinátorem projektu je University Medical Center Utrecht, Holandsko; VFN je jedním z partnerů.

Cílem projektu je snížení zátěže nemoci a komorbidit spojených s metabolickým steatotickým onemocněním jater (MASLD). MASLD představuje nejčastější chronické jaterní onemocnění ekonomicky vyspělých zemí. Postihuje především pacienty s metabolickým syndromem, diabetem a nadváhou/obezitou. Odhaduje se, že s rostoucí prevalencí výše uvedených onemocnění bude MASLD kolem roku 2040 postihovat téměř 50 % dospělé populace. Za nejrizikovější je jeho pokročilá a progresivní forma – MASH (metabolická steatohepatitida), která je obtížně diagnostikovatelná (nutnost provedení jaterní biopsie), a kterou často provází zvýšená produkce a ukládání vaziva v játrech (jaterní fibróza). Pokud MASH není včas diagnostikován a léčen, riziko progrese do jaterní cirhózy se všemi svými komplikacemi významně vzrůstá (hepatocelulární karcinom, krvácení při portální hypertenzi, jaterní insuficience ad.).

Cílem tohoto projektu je ve spolupráci s výrobci zdravotnických technologií, farmaceutickými a biotechnologickými společnostmi navrhnout udržitelnou a škálovatelnou platformu „GRIP on MASH“, která umožní včasnou a dostupnou možnost identifikace pacientů s MASLD a jejich lepší stratifikaci včetně neinvazivní diagnostiky MASH. Platforma bude zahrnovat nástroje pro podporu rozhodování založené na umělé inteligenci, které budou využívat stávající a nové biomarkery/kombinace biomarkerů. Jejich prediktivní přesnost bude testována na úrovni primární péče. Součástí aktivit bude i personalizované poradenství v oblasti životního stylu, a to zkoumáním prvků životního stylu založených na důkazech a účinku výživových doporučení v léčbě MASLD. Záměrem projektu „GRIP on MASH“ je změna zdravotnické praxe u pacientů s MASLD a snížení jejich zátěže. Současně si klade za cíl ve svém důsledku snížit také socioekonomické dopady MASLD na zdravotní systém mj. včasným odhalením nejrizikovějších pacientů, u nichž léčebná intervence umožní významné oddálení pozdních a ve svém důsledku velmi nákladných komplikací onemocnění.

IV. interní klinika VFN v Praze se v rámci konsorcia bude podílet zejména na provádění klinické části projektu, diagnostice MASLD, hodnocení její tíže (mj. provádění měření jaterní elastografie) a odběru biologického materiálu. Součástí projektu je také setrvalé zvyšování povědomí o problematice MASLD v rámci laické i odborné veřejnosti (semináře, přednášky, komunikace s lékaři primární péče) a zajištění co nejlepší dostupnosti diagnostiky MASLD v ČR.

Abstract in English:

GRIP on NASH will address the unmet public health need of reducing disease burden and comorbidities associated with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Together with seven medical technology, pharmaceutical and biotechnology companies, we will devise a sustainable and scalable GRIP on NASH Platform that will enable access to at-risk patients developing or having NAFLD through the early detection of this condition at the primary care level.

This Platform will allow A) the early detection of patients with NAFLD: distributed in 12 European Centres of Excellence (CoEs), 10,000 patients at high risk of NAFLD – defined as patients with type-2 diabetes mellitus, metabolic syndrome, obesity, or arterial hypertension – will be screened and characterized.

B) better patients’ stratification: the Platform will comprise artificial intelligence-based decision support tools that will make use of existing and novel biomarkers/biomarker combinations. Their predictive accuracy will be tested at the primary care level; there we will perform multi-OMICs analysis (proteomics, lipidomics, metabolomics, genomics, metagenomics and fluxomics) in fasted blood samples and we will explore imaging biomarkers/organ-on-a-chip to find future non-invasive diagnostic alternatives for the current standard (liver biopsies).

C) personalized lifestyle advice, by exploring evidence-based lifestyle features and the effect of nutritional recommendations: among the cohorts at the CoEs, we will use validated questionnaires to assess physical activity, diet, sleep, smoking, alcohol consumption, and perception of stress. Integrating patients’ perspectives with the participation of three patient organizations, the trustworthiness, and sustainability of our GRIP on NASH Platform will be assessed by investigating potential economic, ethical, and regulatory barriers to its future adoption. GRIP on NASH will change healthcare practice in NAFLD and reduce the disease burden for patients.

Odkazy a další materiály:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!