Evropské granty

IBDChip

Kód: 037319
Stav: Ukončené

Název projektu: Development of a new DNA array („IBDChip“) to predict clinical course, development of complications, and response to therapy in patients with inflammatory bowel disease (IBD) 

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2006
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2010
Schválené finanční prostředky pro VFN: 170 500 EUR (z toho spolufinancování VFN: 84 750 EUR)
Řešitel: Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., IV. interní klinika
Role VFN v projektu: partner

Stručný popis projektu:

Projekt spočívá v analýze velkého počtu polymorfismů souvisejících se vznikem, průběhem (včetně rozvoje komplikací, nutnosti chirurgické léčby či rizika vzniku kolorektálního karcinomu) a zejména odpovědí na různé terapeutické modality. Genotypová analýza bude následně porovnána s fenotypovýnmi charakteristikami v souboru 2-3 tisíc nemocných sledovaných pro idiopatický střevní zánět po dobu nejméně 10 let v několika zemích EU. Cílem je vytvoření technicky a finančně nenáročného a v klinické praxi běžně použitelného vyšetření, které povede ke snížení výskytu komplikací idiopatických střevních zánětů, omezení nežádoucích účinků léčby a tím ke zvýšení kvality života nemocných.

Cíl projektu: Vytvoření nové metody genetického vyšetření (tzv. IBD chip), které umožní predikci klinického průběhu a odpovědi na léčbu u nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou.

Cílová skupina projektu: Nemocní s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou.

Klíčové aktivity projektu: V první fázi byl vytvořen soubor polymorfismů, které mají vztah ke vzniku IBD, jeho průběhu a odpovědi na medikamentózní léčbu. Poté vznikne soubor 2-3 tisíc nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou sledovaný ve zúčastněných evropských centrech po dobu minimálně 10 let. U těchto nemocných budou shromážděna veškerá dostupná data o průběhu jejich onemocnění (tzv. fenotypizace) a současně jim bude odebrán krevní vzorek pro účely izolace DNA. Následuje genetická analýza vytipovaných polymorfismů u všech jedinců testovaného souboru (genotypizace). Klíčovým bodem je následná analýza fenotypových a genotypových dat a jejich statistické zpracování. Dalším bodem projektu je prospektivní studie nemocných léčených biologickou léčbou (infliximab, adalimumab), u nichž bude posouzena účinnost a bezpečnost léčby ve vztahu k výsledkům genotypizace. Paralelně jsou řešeny technické aspekty výroby IBDChipu a jeho praktického použití.

Výstupy projektu:

  • Predikce dlouhodobého průběhu Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy
  • Predikce odpovědi nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou na medikamentózní léčbu
  • Predikce rizik a vedlejších účinků léčby idiopatických střevních zánětů
  • Možnost volby „optimální“ léčebné strategie s cílem omezit rizika komplikací a finanční náklady léčby při zajištění nejvyšší možné kvality života nemocných

Rámcový program EU je hlavním nástrojem podporujícím vytvoření Evropského výzkumného prostoru. Ve srovnání s předchozími rámcovými programy došlo v 6. rámcovém programu k významným změnám zejména co se týče velikosti, zaměření a nástrojů vytvořených k realizaci programu. Hlavní aktivity 6. RP, které by měly zapojovat široké spektrum odborníků, jsou orientovány na tzv. Integrované projekty a Sítě excelence. Důraz je kladen na zapojení malých a středních podniků do projektů.

Tento projekt je spolufinancován z 6. rámcového programu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!