Evropské granty

K4Care

Kód: FP6-2004-IST-4-IST-2004-026968
Stav: Ukončené

Název projektu: Knowledge-Based HomeCare eServices for an Ageing Europe

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2006
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2009
Schválené finanční prostředky pro VFN: 90 160 EUR
Řešitel: Doc. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., III. interní klinika
Role VFN v projektu: partner

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality života dlouhodobě nemocných pacientů, převážně seniorů, v domácím prostředí, a to především na zvýšení kvality jim poskytovaných služeb domácí péče a pečovatelských služeb. Projekt by měl umožnit lepší komunikaci mezi všemi účastníky péče o tyto osoby, tedy lékaři, sestrami, pacienty i jejich příbuznými. Na základě sdílených informací o zdravotním stavu pacienta a jeho změnách bude umožněna  návaznost poskytované zdravotní péče a služeb, flexibilita léčebných opatření a tím  předcházení dekompenzaci chronických onemocnění vyžadující hospitalizaci. Z dlouhodobého hlediska by navrhovaný model mohl vést k úspoře nákladů například redukcí počtu duplicitních vyšetření nebo omezením počtu hospitalizací.

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření databáze a webového rozhraní pro podporu elektronické zdravotní dokumentace pro uživatele pečovatelských služeb. Projekt je součástí 6. rámcového programu Evropské komise  k podpoře informačních technologií ve společnosti.

Cílová skupina projektu: Jedná se o dlouhodobě nemocné pacienty, převážně seniory,  vyžadující pečovatelskou a zdravotní pomoc v domácím prostředí.

Klíčové aktivity projektu: Vytvoření databáze a webovského rozhraní pro podporu elektronické zdravotní dokumentace pro uživatele pečovatelských služeb. Testování této databáze a rozhraní v klinické praxi.

Výstupy projektu:

  • Vytvoření databáze a webovského rozhraní pro podporu elektronické zdravotní dokumentace pro uživatele pečovatelských služeb.
  • Testování této databáze a rozhraní v klinické praxi.

Tento projekt je financován z 6. rámcového programu (RP). Rámcový program EU je hlavním nástrojem podporujícím vytvoření Evropského výzkumného prostoru. Ve srovnání s předchozími rámcovými programy došlo v 6. RP k významným změnám zejména co se týče velikosti, zaměření a nástrojů vytvořených k realizaci programu. Hlavní aktivity 6. RP, které by měly zapojovat široké spektrum odborníků, jsou orientovány na tzv. Integrované projekty a Sítě excelence. Důraz je kladen na zapojení malých a středních podniků do projektů.

Tento projekt je spolufinancován z 6. rámcového programu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!