Evropské granty

Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze

Kód: CZ.2.16/3.1.00/24012
Stav: Ukončené

Název projektu: Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze

Datum zahájení projektu: 1.1.2011
Datum ukončení realizace projektu: 30.4.2013
Rozpočet projektu: 82 831 560,90 Kč
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci 4. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (www.oppk.cz) více než 82 mil. Kč na realizaci projektu „Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze“,  reg. č. CZ.2.16/3.1.00/24012.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů VFN. Z vlastních zdrojů bude VFN financovat 7,5 % rozpočtu projektu, tj. přibližně 6,2 mil. Kč.

Základním cílem projektu je pořízení moderního přístrojového vybavení pro účely výzkumu v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Projekt umožní pořízení nejmodernější zdravotnické techniky (bude se jednat o zařízení pro interní a chirurgické obory, zobrazovací a vyšetřovací techniku i přístroje pro laboratoře), která bude využívána k výzkumu a vývoji nových metod a postupů ve zdravotnictví a k jejich následné aplikaci.

Celkem bude pořízeno 60 přístrojů pro 14 pracovišť, která se budou společně podílet na výzkumných činnostech ve výše uvedené oblasti. Projekt je realizován v partnerství s 1.lékařskou fakultou UK.

Samotná realizace projektu (tzv. investiční fáze) proběhne ve třech etapách, jejichž obsahem bude příprava výběrových řízení na dodavatele přístrojů, výběr dodavatelů a postupné dodání a instalace přístrojového vybavení.

Po skončení investiční fáze následuje pětiletá doba udržitelnosti, během níž musí být naplněny plánované výsledky, ke kterým se VFN zavázala. Dotčená pracoviště budou úzce spolupracovat na dosažení těchto výsledků, kterými jsou:

  • Původní sdělení v indexovaných mezinárodních časopisech
  • Pořádání vědeckých setkání s prezentací dosažených výsledků
  • Zaškolování pracovníků jiných zařízení v použitých metodikách
  • Vytvoření e-learningových prezentací o využití metod v českém i anglickém jazyce
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!