Evropské granty

Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze

Kód: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465
Stav: Ukončené

Název projektu: „Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze“

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2019
Rozpočet: 74 830 276 Kč (včetně povinného spolufinancování VFN ve výši 11,82%)
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

VFN v Praze zahájila v listopadu 2017 realizaci projektu „Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl podpořen v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určená na realizaci projektu: 52 465 000,00 Kč, což činí 74,95 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu: 9 261 000,00 Kč, což činí 13,23 % celkových způsobilých veřejných výdajů.

Perinatologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze patří mezi největší pracoviště v České republice a dlouhodobě určuje trendy v péči o těhotné a nezralé novorozence nejen v ČR.

Cílem projektu je modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii VFN a jeho prostřednictvím implementovat tzv. best practices do klinické praxe léčby těhotných pacientek a novorozeneckých pacientů.  Pořizované vybavení odpovídá Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii dle Věstníku MZ ČR.

Nejvýznamnější cílovou oblastí je péče o ženy s předčasným porodem, růstovou restrikcí plodu a péče o těhotné s přidruženými diagnózami (často chronickými chorobami) k těhotenství. Hlavním cílem naší péče je mj. snížit riziko předčasného porodu a zpřesnit diagnostiku. Pořízení přístrojů výrazně přispěje ke zvýšení kvality vysoce specializované péče o těhotné ženy a novorozence opírající se o nejmodernější poznatky vědy v oblastech gynekologie, porodnictví a neonatologie. Zároveň chceme posílit postavení VFN v Praze jakožto špičkového perinatologického pracoviště s mezinárodní prestiží, a to nejen v oblasti poskytování zdravotnické péče ale dále i v oblasti klinického výzkumu a vzdělávání.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!