Evropské granty

Modernizace Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii ve VFN v Praze

Kód: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005159
Stav: Ukončené

Název projektu: „Modernizace Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii ve VFN v Praze“

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2019
Rozpočet: 62 266 133 Kč
Realizátor projektu: Gynekologicko – porodnická klinika VFN v Praze

Stručný obsah projektu:

VFN v Praze zahájila v říjnu 2017 realizaci projektu „Modernizace Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii ve VFN v Praze“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005159. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl podpořen v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určená na realizaci projektu: 44 969 999,25 Kč, což činí 74,95 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu: 7 937 999,86 Kč, což činí 13,23 % celkových způsobilých veřejných výdajů.

Hlavním cílem projektu je modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii VFN v Praze. Pořizované vybavení odpovídá Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii dle Věstníku MZ ČR. Nákup zařízení je zcela nezbytný pro zachování vysoké úrovně standardů poskytované onkogynekologické péče, která v sobě zahrnuje následující složky:

  • Centrum onkologické prevence
  • Onkologické ambulance
  • Ambulantní onkologický stacionář
  • Mamologická ambulance
  • Genetická ambulance
  • Lůžkové onkogynekologické oddělení 
  • Operační sály
  • Jednotka intenzivní péče
  • Pracoviště expertní sonografie

Pořízení přístrojů výrazně přispěje ke zvýšení kvality vysoce specializované diagnostické a léčebné péče o pacientky se zhoubnými gynekologickými nádory (zhoubné nádory prsu, vulvy, pochvy, děložního hrdla, děložního těla, ovária, tuby a peritonea, gestační trofoblastická nemoc).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!