Evropské granty

Obnova a modernizace pracoviště radioterapie VFN se zaměřením na zkvalitnění a inovaci terapie malignit léčených v rámci KOC a profitujících z motion-managementu

Kód: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008238
Stav: Probíhající

Název projektu: Obnova a modernizace pracoviště radioterapie VFN se zaměřením na zkvalitnění a inovaci terapie malignit léčených v rámci KOC a profitujících z motion-managementu

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2024
Datum ukončení realizace projektu: 31. 03. 2026
Rozpočet projektu: 165 373 725 Kč včetně DPH
Realizátor projektu: Onkologická klinika VFN v Praze
Registrační číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008238

Stručný obsah projektu:

Realizací projektu dojde k inovaci zdravotnické techniky radioterapeutického pracoviště Onkologické kliniky VFN, které při léčbě nádorových onemocnění spolupracuje s řadou špičkových pracovišť v i mimo VFN. Upgrade ozařovače směrem k jedinečné kombinaci funkce řízení respiračních pohybů během radioterapie a precizního obrazového navádění umožní zmenšení ozařovaných objemů a zvýšení efektivity terapie. Moderní kolimační systém a vyšší dávkový příkon přispějí ke zvýšení počtu ozářených pacientů.

Hlavního cíle projektu dosáhneme obnovou tomoterapeutického ozařovače, díky tomu nabídneme pacientům léčbu odpovídající současnému světovému standardu, zlepšíme kontinuitu komplexní onkologické péče ve VFN, rozšíříme spektrum proveditelných výkonů a zvýšíme efektivitu radioterapie. Zavedení dechem řízené radioterapie v kombinaci s precizním obrazovým naváděním u vybrané skupiny pacientů povede ke snížení toxicity aplikované léčby (karcinom prsu včetně levostranného a obecně nádory oblasti hrudníku a břicha) s možností eskalace terapeutické dávky, ze které mohou profitovat hlavně pacienti s karcinomem pankreatu a stereotaktickou radioterapií. Dechem řízená radioterapie též umožní rozšířit spektrum proveditelných výkonů.

Dalším cílem, spojeným taktéž s obrazovým naváděním a s modernizací kolimačního systému, je dosáhnout vyššího stupně konformity všech ozařovacích plánů a tím opět snížit toxicitu léčby, a to i s uvážením rizika indukce sekundárních malignit u perspektivních pacientů. V době narůstající prevalence onkologických onemocnění a celkově narůstajícího počtu onkologických pacientů je jedním z dalších důležitých cílů i zlepšení časové efektivity radioterapie, a tím zvýšení počtu ozařovaných pacientů (za jednotku času).

Zachování a vylepšení radioterapie na etablovaném onkologickém pracovišti s dlouholetou expertízou s touto technologií pomůže zachovat kontinuitu multimodální terapie, ze které budou naši pacienti nesporně rovněž profitovat

Rozpočet projektu je celkem 165 373 725 Kč, z toho 133 939 250 Kč bude financováno prostřednictvím Národního plánu obnovy a 31 434 475 Kč z vlastních zdrojů VFN v Praze.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR z výzvy č. 8 (komponenta 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče, opatření 6.2.4 Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče. 

Projekt „Obnova a modernizace pracoviště radioterapie VFN se zaměřením na zkvalitnění a inovaci terapie malignit léčených v rámci KOC a profitujících z motion-managementu“, registrační číslo CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008238, je spolufinancován Evropskou unií NextGeneration EU

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!