Evropské granty

Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné

Kód: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217
Stav: Ukončené

Název projektu: Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217
Realizátor projektu: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Na projekt je poskytována finanční podpora EU a ze státního rozpočtu.

Prostřednictvím projektu dojde k pilotnímu ověření provozu ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty.

Pilotní ověření ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
Krajská adiktologická ambulance U Apolináře

Datum zahájení pilotního provozu: 1. 4. 2021
Datum ukončení pilotního provozu: 30.9.2022
Rozpočet: 4 712 609 Kč
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217

Stručný obsah projektu/pilotního ověření:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala finanční prostředky v rámci Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty na zprovoznění a pilotní ověření ambulance pro adiktologické pacienty (ARP-AD).

Projekt respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním.

Cílem projektu je zajištění péče pro definovanou cílovou skupinu na určitém spádovém území v přirozeném prostředí pacienta i ve vlastních prostorách pracoviště multidisciplinárního týmu.

Zapojení duševně nemocných do léčebného procesu. Přemostění mezi primární péčí (včetně ambulantní psychiatrické péče) a lůžkovou péčí (akutní i specializovanou), přispění tak ke snižování počtu hospitalizací a ke zkracování jejich délky. Spolupráce v rámci svěřeného území s dalšími potřebnými subjekty v zajištění komplexní a včasné péče, maximální společenské integrace a klinického i sociálního zotavení pacientů.

Hlavním záměrem pilotního ověření ve VFN je komplexní transformace současné ALKO ambulance (tým: psychiatr, psycholog, sestra) do podoby víceprahové a multidisciplinárně založené ambulance (tým dále rozšířený o adiktology a psychiatrickou sestru), aplikující původní otestovaný model integrující všechny základní typy ambulantní péče, odpovídající dnešnímu pojetí ARP v rámci Reformy psychiatrie.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!