Evropské granty

Projekt Metabolické diagnostické centrum

Kód: CZ0122
Stav: Ukončené

Název projektu: Metabolické diagnostické centrum

Datum zahájení projektu: 15. 8. 2008
Datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2011
Rozpočet: 1 277 962 EUR
Garant projektu (pracoviště): ÚDMP, prim. MUDr. Sylvie Šťastná, CSc., MBA

Stručný obsah projektu:

Projekt je realizován v Ústavu dědičných metabolických poruch Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (ÚDMP) (www.udmp.cz).

Projekt je financován z Finančního mechanismu Norska (85 %, 1 086 268 €) a VFN (15 %) a bude realizován v letech 2008 – 2011.

Cíle projektu Metabolické diagnostické centrum:

Hlavním cílem projektu je přispět významným způsobem ke zvýšení efektivity diagnostiky dědičných metabolických poruch (DMP) v ÚDMP u pacientu v ČR. Toho chceme dosáhnout rozšířením a zkvalitněním diagnostiky v laboratoři ÚDMP:

  • bude obnoveno a doplněno přístrojové vybavení laboratoře špičkovými analytickými přístroji;
  • bude upraven a rozšířen soubor prováděných diagnostických metod a diagnostických postupů;
  • bude rozšířen systém interní a externí kontroly kvality;
  • kvalita laboratoře bude ověřena její akreditací podle CSN EN ISO/IEC 15189;
  • ke zvýšení úrovně klinické diferenciálně diagnostické rozvahy ošetřujících lékařů bude vydána kniha kazuistik pacientů s DMP a budou poskytovány telefonické a internetové konzultace;
  • budou vydány 2 informační brožury o ÚDMP.

Všechny aktivity projektu jsou vzájemně provázané a ve svém důsledku zaměřeny na pomoc cílové skupině.

Neusilujeme o pouhé zvýšení kapacity pracoviště se zvýšením počtu vyšetřovaných pacientů (zdvojnásobení počtu vyšetřovaných pacientů by vyžadovalo zdvojnásobení finančních zdrojů, personálu, přístrojů i prostor), ale především o zvýšení kvality diagnostického procesu, t.j. o zvýšení počtu diagnostikovaných pacientů.

Cílovou skupinou projektu jsou pacienti s DMP z celé ČR, kteří budou díky realizaci projektu diagnostikováni ve zvýšeném počtu, a jejich rodiny, kterým bude po stanovení přesné diagnózy nabídnuto ve vetším počtu genetické poradenství a event. i možnost prenatální diagnostiky.

Více informací o projektu naleznete v příloze zde.

Podpořeno z Norského finančního mechanismu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!