Evropské granty

Rehabilitace – Aktivace – Práce

Kód: CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038
Stav: Ukončené

Rehabilitace – Aktivace – Práce

Kód dimenze: NDJ-061-24397
Číslo projektu: CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038
Plánovaný rozpočet pro VFN: 5.338.000,- Kč
Datum zahájení projektu: prosinec 2004
Plánované datum ukončení projektu: srpen 2008
Řešitelky: MUDr. Olga Švestková, Ph.D., MUDr. Yvona Angerová, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Role VFN v projektu: partner č. 6  (v přímé návaznosti na partnera č.1, 1. LF UK)

Hlavní cíle projektu:

 • Podpořit rovný přístup zaměstnávání (viz. obecný cíl CIP EQUAL) – v intencích Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
 • Vytvořit a nastavit komplexní systémové řešení rehabilitace a pracovní rehabilitace s ohledem na specifika regionálních trhů práce

Specifické cíle:

 • vytvořit síť specializovaných pracovišť pro rehabilitaci a určení psychosenzomotorického potenciálu
 • analýza používaných metodik hodnocení funkčního potenciálu jednotlivce a doporučení používání metodik pro Českou republiku
 • doporučení minimálních věcných a personálních standardů pro rehabilitační centra a na jejich základě následné doporučení k akreditaci těchto pracovišť
 • vytvořit síť specializovaných pracovišť pro rehabilitaci a pracovní rehabilitaci
 • vytvořit standardy služeb pro vnitřně diferencované skupiny  uchazečů a zájemců o zaměstnání z cílové skupiny
 • vytvořit preventivní a proaktivní nástroje k podpoře zaměstnanosti cílové skupiny v APZ
 • dosáhnout individualizace v práci se zdravotně postiženými za účelem jejich vlastní aktivace
 • navrhnout strategii pro tvorbu postupů ke zvýšení šance na trhu práce,vytvořit nástroje pro optimální přípravu cílové skupiny na potenciální pracovní místa
 • metodicky podpořit personální management zaměstnavatelů pro zaměstnávání cílové skupiny
 • analyzovat zahraniční zkušenosti z EU prostřednictvím mezinárodních partnerství s cílem jejich implementace do českého prostředí
 • včasnou a optimální rehabilitací a pracovní rehabilitací zkrátit dobu pracovní neschopnosti a následné nezaměstnanosti
 • připravit podklady pro implementaci dobrých  výsledků projektu do praxe relevantních politik

Stručný popis projektu:

 • V rámci Modulu I bude provedena kvantitativní a kvalitativní analýza rehabilitačních, zaměstnavatelských, a poradenských organizací ve vybraných regionech.
 • Na základě výsledků analýzy budou v Modulu II vytvořeny metodiky zaměřené na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny.
 • Modul III bude zaměřen na vytváření a inovaci systému a metodik funkčního hodnocení pracovního potenciálu srovnatelných se standardy v EU. Metodiky vytvořené v Modulu II a III budou následně propojeny tak, aby vytvořily podklad pro fungování systému rehabilitace a pracovní rehabilitace.
 • V Modulu IV budou vytvořené metodiky pilotně ověřovány.
 • Modul V zahrnuje aktivity zaměřené na efektivní a účinnou komunikaci se zaměstnavateli a dalšími zainteresovanými subjekty. Cílem těchto aktivit je rozšířit osobám se zdravotním postižením přístup na otevřený trh práce.

Cílová skupina projektu:

 • Občané ve fázi léčení již ve zdravotnickém systému při hospitalizaci, pro určení jejich psychosenzomotorického potenciálu, včasnou rehabilitaci a nácvik s indikací pomůcek pro zlepšení tohoto potenciálu a jejich nasměrování k možnosti zaměstnání a sociální integrace
 • Občané se zdravotním postižením, kteří mají omezený přístup na trh práce. Hlavním cílem je podpora a zlepšování rovného přístupu na trh práce osob se zdravotním postižením v souladu se Zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a vytvoření systémového řešení rehabilitace a pracovní rehabilitace s ohledem na specifika regionálních trhů práce

Klíčové aktivity projektu:

 • Metodiky pro určení funkčního potenciálu občana. Doporučení metodik 1. sledu (pro lehčí následky onemocnění, úrazu) a základních metodik 2. sledu (pro určité těžší následky onemocnění, úrazu)
 • Realizace kvantitativní a kvalitativní analýzy sektoru rehabilitačních, zaměstnavatelských a poradenských subjektů ve vybraných krajích ČR včetně realizované depistáže
 • Vytváření systému metod zacílených na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny
 • Tvorba systému a metodiky pro podporu organizačního, personálního, materiálového zabezpečení v uplatnění metod pro implementaci Zákona o zaměstnanosti ve zdravotnických zařízeních
 • Pilotní ověřování vytvořených metodik s implementací dobré zahraniční zkušenosti
 • Cesty na trh práce pro osoby se zdravotním postižením
 • Řízení a administrace projektu
 • Evaluace, hodnocení, monitoring (průběžné, po modulech, závěrečné)
 • Mezinárodní spolupráce
 • Webový portál projektu RAP
 • Pracovní setkání k předávání a postupů řešení
 • Pracovní semináře pro osoby se zdravotním postižením a informační workshopy pro zaměstnavatele
 • Závěrečná hodnotící konference

Výstupy projektu:

 • Kvantitativní a kvalitativní analýza sektoru rehabilitačních, zaměstnavatelských a poradenských subjektů; Adresář subjektů relevantních k cíl.skupině;
 • Metodiky: diagnostiky psychosenzomotorického potenciálu; programu zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením, aktivačního a poradenského programu; uplatňování rovných příležitosti mužů a žen při zaměstnávání osob se zdravotním postižením; hodnocení funkčních činností a pracovních schopností; použití metod a nástrojů rehabilitace a pracovní rehabilitace; pro pilotní ověření, včetně řešení forem spolupráce partnerů; pro komunikaci se zaměstnavateli; pro zjišťování potřeb zaměstnavatelů; motivačních nástrojů pro zaměstnávání; financování zaměstnávání zdr. postiženích – Corporate Social Responsibility (CSR); asistenční činnosti;
 • Metodické postupy rehabilitace a pracovní rehabilitace; realizace systému rehabilitace a pracovní rehabilitace, včetně odborné přípravy poradců a lektorů;
 • Semináře a workshopy pro zaměstnavatele; Slovníček pojmů z oblasti rehabilitace;
 • Sdílení aktuálních informací formou webového portálu projektu RAP; návrh a vytvoření design manuál projektu; návrhy katalogů metodik postupů; prezentace výstupů projektu; Instruktážní film pro OZP – Principy a nástroje rehabilitace a pracovní rehabilitace a další….

Iniciativa Společenství EQUAL je jednou ze čtyř iniciativ Společenství spolufinancovaných v programovacím období 2000 – 2006 ze Strukturálních fondů. Iniciativa Společenství EQUAL spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu (ESF) je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ). Tato Iniciativa podporuje na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem Iniciativy je tedy vyvinout a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházením, buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání.

Tento projekt je v rámci Iniciativy Společenství EQUAL spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!