Evropské granty

Rozvoj E-learningové formy studia na 1. LF UK

Kód: CZ.04.3.07/3.1.01.2/2035
Stav: Ukončené

Rozvoj E-learningové formy studia na 1. lékařské fakultě UK – podpora dalšího vzdělávání na 1. LF UK

Systém vysokoškolského studia v ČR se potýká s řadou omezení, jež přispívají k relativně nízké úrovni vzdělání dosaženého občany ČR v porovnání např. s tzv. „starými“ zeměmi Evropské unie. K těmto omezením českého vzdělávacího systému patří např. nízká kapacita studijních míst zejména na některých typech vysokých škol, limitované spektrum nabídky distančních a kombinovaných forem studia, téměř úplná absence E-learningové formy studia existujících studijních programů a vysoké náklady na studium, jež jsou neúnosné zejména pro některé skupiny obyvatel.

Tyto skutečnosti vytvářejí „vysoký práh“ pro přijetí ke studiu na vysoké škole a jeho absolvování, což se nepříznivě odráží v nedostatečné odborné kvalifikaci a flexibilitě lidských zdrojů na českém trhu práce. Tato skutečnost je i jedna z příčin vysoké míry nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi a konkrétně pak mezi absolventy středních škol a učilišť.

1. lékařská fakulta UK v Praze požádala a vzápětí i získala finanční podporu ze strukturálních fondů EU pro projekt z programu JPD3 „Rozvoj E-learningové formy studia na 1. lékařské fakultě UK v Praze“.

Hlavním cílem tohoto dvouletého projektu je zavedení a rozvoj E-learningové formy studia na 1. LF UK, podpora rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím zvýšení kvality a dostupnosti studijních programů 1. LF UK pro různé cílové skupiny uchazečů a rozšíření spektra nabídky o kombinované a distanční formy vzdělávání.

Projekt zahrnuje obory: Ošetřovatelství, Adiktologie, Zubní lékařství, Zdravotnická technika, Ergoterapie a Fyzioterapie. Rozvoj distančních a kombinovaných forem studia na 1. LF UK v Praze a specificky pak vytvoření šesti studijních programů v E-learningové formě, přispěje k navýšení kapacity studijních programů a tím i ke zvýšení dostupnosti studia.

Za tím účelem bylo na 1. LF UK vytvořeno E-learningové centrum pod vedením proděkana pro pedagogickou práci profesora Stanislava Štípka, který je zároveň i vedoucím projektu. Centrum zodpovídá za vytvoření a zavedení jednotného systému studia napříč všemi realizovanými programy (kromě vybraných oborů se bude jednat také o dva vybrané samostatné předměty studia medicíny, které budou pilotně ověřeny z hlediska efektivity přípravy a převodu na E-learningovou formu i pro další předměty studia medicíny), za vytvoření jednotných kritérií pro hodnocení jejich kvality a zajištění rozvoje E-learningové formy dalších vzdělávacích programů i po skončení projektu na základ další poptávky.

Ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu a jeho prioritám pokrývá projekt zejména oblasti podpory lidských zdrojů a jejich vzdělávání, jako nezbytných předpokladů pro úspěšné uplatňování studentů na trhu práce a tím i ke zvyšování kvality života jednotlivců i celé společnosti. Prostřednictvím rozvoje distančních a kombinovaných forem studia šesti vybraných studijních oborů, jež jsou vyučovány na 1. LF UK v Praze, a vytvořením možnosti studovat tyto programy E-learningovou formou, se zvýší dostupnost této formy vzdělávání pro různé skupiny znevýhodněných zájemců o studium. Ať už jde např. o matky na mateřské dovolené, nezaměstnané a dlouhodobě nezaměstnané mladé lidi či lidi pracující v pomáhajících profesích, kteří by si ať už z časových nebo finančních důvodů nemohli vysokoškolské studium dovolit. Zvyšování kvalifikace těchto znevýhodněných osob zvyšuje pravděpodobnost jejich uplatnění na trhu práce a tím může přispět ke snižování rizik spojených s jejich sociálním vyloučením.

Příprava nových forem studia si vyžádá i zhodnocení stávající kvality studijních programů zapojených do realizace projektu a opatření směřující k jejímu zvyšování, což přispěje i k cíli kvalitativního rozvoje studijních programů. V tomto kontextu je předkládaný projekt plně v souladu s prioritami pro oblast vzdělávání vyplývajícími z tzv. Bílé knihy (důraz na nové formy studia, individualizace studijních plánů, rozšíření počtu studentů) a dalších strategických dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jež usilují o zvyšování kvality a rozvoj počátečního vzdělávání jako nezbytného předpokladu pro další rozvoj procesu celoživotního učení z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí. V průběhu realizace projektu budou dále využívány principy vyplývající z Memoranda o celoživotním učení Evropské komise, Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR a z priorit Ministerstva informatiky ČR.

Projekt je plně v souladu a rozvíjí „Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze“ (který byl schválen Akademickým senátem 16.4.2004) a 1. lékařské fakulty pro pedagogiku v oblastech rozšiřování užívání moderních informačních technologií, rozvoje nových forem vzdělávacích programů směřujících jednak ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a také ke zvyšování vzdělávacího procesu a také ke zvyšování dostupnosti pro co nejširší cílové skupiny.

Očekává se, že realizace projektu významnou měrou přispěje k odstraňování všech bariér na cestě ke zvyšování úrovně vzdělání občanů České republiky a tím i ke zvyšování jejich životní úrovně, možnosti uplatnit se na trhu práce a kvality života.

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
vedoucí projektu JPD3
„Rozvoj E-learningové formy studia na 1. lékařské fakultě UK v Praze“

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je partnerem 1. lékařské fakulty v projektu „Rozvoj E-learningové formy studia na 1. LF UK“

Další informace naleznete v následujícím odkazu: http://webs.lf1.cuni.cz/default.asp?nDepartmentID=1943&nLanguageID=1

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!