Evropské granty

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy Interního oddělení Strahov VFN

Kód: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009392
Stav: Ukončené

Název projektu: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy Interního oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Datum zahájení realizace: 1. 6. 2019
Datum ukončení realizace: 31. 1. 2023
Rozpočet: 32 330 312 Kč (z toho celková dotace 16 041 596,45 Kč a 16 288 715,55 Kč vlastní zdroje VFN)
Realizátor: Technicko-provozní úsek VFN

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci Operačního programu Životní prostředí finanční prostředky na projekt „UV955/2016 Snížení energetické náročnosti veřejné budovy Interního oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze“ z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 100 – Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.  Současně bylo Ministerstvem životního prostředí schváleno navýšení vlastních zdrojů z programu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru.

Náplní projektu je snížení energetické náročnosti veřejné budovy Interního oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na adrese Šermířská 1921/4, 169 00 Praha 6 – Břevnov. Důvodem realizace je řešení nevyhovujících tepelně technických vlastností obálky budovy a havarijního stavu pláště a střechy budovy. Přínosem projektu bude snížení konečné spotřeby energie při provozu veřejné budovy a tím snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, a zároveň přispívání k naplnění cíle plnění imisních limitů stanovených národní i evropskou legislativou (směrnice 2008/50/ES a 2004/107/ES, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) a národních emisních stropů (směrnice 2001/80/ES a Göteborský protokol Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států). Dle podmínek výzvy dojde ke snížení konečné spotřeby energie nejméně o 40 % oproti hodnotám 2018.

Aktivity projektu:

Provedení dílčí energeticky úsporné renovace budovy prostřednictvím zateplení svislého a vodorovného obvodového pláště budov a výměna a renovace otvorových výplní na základě vypracované projektové dokumentace (zateplení těžkých obvodových stěn, obvodových stěn na lodžiích, podzemních obvodových stěn a plochých střech; náhrada lehkých obvodových stěn z boletických panelů, výměna dřevěných a ocelových oken a prosklených stěn, výměna ocelových a dřevěných dveří).

Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí – rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění apod (úpravy v hydraulickém zapojení zdroje tepla, vyregulování topné soustavy).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!