Evropské granty

Understanding cancer development in BRCA ½ mutation carriers for improved Early detection and Risk Control – BRCA-ERC

Kód: 742432 – BRCA-ERC – ERC-2016-ADG
Stav: Ukončené

Název projektu: Understanding cancer development in BRCA ½ mutation carriers for improved Early detection and Risk Control – BRCA-ERC

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017 (VFN zapojena od 1. 11. 2020)
Datum ukončení realizace projektu: 31. 5. 2023
Rozpočet projektu: Celkem 2 497 841 EUR, z toho pro VFN 80 000 EUR
Garant projektu: Gynekologicko-porodnická klinika, prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Registrační číslo projektu: 742432 – BRCA-ERC – ERC-2016-ADG

Stručný obsah projektu:

Projekt byl podpořen z programu EU Horizon 2020 v rámci grantů Evropské výzkumné rady, priorita Excelentní věda. Jedná se o mezinárodní projekt výzkumu v oblasti vývoje rakoviny u nositelek mutace BRCA, jehož obsahem je:

  • Analýza hormonálních a imunologických mediátorů, které mohou vysvětlovat vyšší riziko rozvoje zhoubných nádorů u nositelek BRCAmut (anti-mulleriánský hormon, hladiny cirkulujících estrogenů a gestagenů)
  • Charakteristika epigenetických alterací u nosiček BRCAmut a jejich ovlivnění hormonálními a imunologickými mediátory
  • Testování hypotézy, že epigenetické změny, uplatňující se v kancerogenezi, mohou být reverzibilně ovlivněny hormonálními a imunologickými mediátory (expozice mifepristonem).

V případě potvrzení hypotéz budou výsledky iniciovat celou řadu nových výzkumných projektů v oblasti ovlivnění vrozených i získaných genetických alterací predisponujících k vyššímu riziku maligního onemocnění.

Projekt byl zahájen v roce 2017, jeho původním koordinátorem byla University College London (UCL), v roce 2020 se koordinace projektu přesunula na Univerzitu v Innsbrucku a UCL zůstala jedním z partnerů. Od listopadu 2020 jsou v projektu zapojeny i další partnerské instituce – VFN a Karolinska Institutet (Stockholm, Švédsko).  Hlavním výzkumným řešitelem projektu je prof. Martin Widschwendter (původně UCL, nyní University of Innsbruck).  Projekt navazuje na předchozí mezinárodní vědecko-výzkumné granty podpořené ze zdrojů EU, na kterých se naše pracoviště podílelo pod hlavičkou 1. LF UK – EPIFEMCARE (7. rámcový program EU, realizován v letech 2012–2016) a FORECEE (Horizont 2020, realizován v letech 2015–2020).

Podrobnější informace o projektu BRCA-ERC: https://cordis.europa.eu/project/id/742432

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!