Evropské granty

VFN Praha – Rozvoj a modernizace laboratorního vybavení

Kód: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016694
Stav: Ukončené

Název projektu: VFN Praha – Rozvoj a modernizace laboratorního vybavení

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2021
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2023
Rozpočet: 59 759 000 Kč (včetně povinného spolufinancování VFN ve výši 10 %)
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nového přístrojového vybavení zajistit a zlepšit dostupnost základních i specializovaných laboratorních vyšetření. Zároveň zvýšit jak kvantitativně, tak kvalitativně jejich úroveň a v neposlední řadě nabídnout možnost rozšíření jejich spektra o metody nové. VFN patří mezi klíčové poskytovatele zdravotní péče a je nezbytné, aby její připravenost byla posílena i v laboratorních provozech.

Projekt zahrnuje rozvoj laboratorních kapacit nemocnice, jejich obnovu a posílení, aby v případě další potenciální či skutečné hrozby byly kapacity robustnější a lépe koncipované.

Je nezbytné posílit laboratorní kapacity tak, aby v kritickém období byl laboratorní segment schopen poskytnout odpovídající péči v klíčových oblastech, a to nejen o pacienty ohrožené aktuální hrozbou, ale i o pacienty s běžnými diagnózami napříč klinickými obory (interní, pediatrické, chirurgické, neonatologické, aj.).

VFN plánuje v tomto projektu obnovit a rozšířit spektrum poskytovaných laboratorních služeb, které jsou využívány napříč obory všeobecného lékařství. Modernizace vybavení se bude týkat 6 oborů lékařské péče: klinická biochemie, hematologie, lékařská mikrobiologie, lékařská genetika, imunologie a patologie.

Přístroje vybavení je určeno pro laboratorních pracoviště Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu, Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Ústavu patologie a Ústavu biologie a lékařské genetiky. Na tato pracoviště bude pořízeno celkem 54 ks zdravotnické techniky.

Rozpočet projektu je celkem 59 759 000 Kč, z toho 70 % (41 831 300 Kč bude financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj), 20 % (11 951 800 Kč) ze státního rozpočtu ČR a 10 % (5 975 900 Kč) z vlastních zdrojů VFN v Praze.

Projekt VFN Praha – Rozvoj a modernizace laboratorního vybavení
je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!