Evropské granty

VFN Praha – Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pro onkologické pacienty

Kód: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016665
Stav: Ukončené

Název projektu: VFN Praha – Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pro onkologické pacienty

Datum zahájení projektu: 15. 4. 2021
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2023
Rozpočet: 97 300 000 Kč (včetně povinného spolufinancování VFN ve výši 10 %)
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

V souvislosti s celosvětovou pandemií Covid-19 zahájila VFN v Praze v dubnu 2021 realizaci projektu „VFN Praha – Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pro onkologické pacienty“, registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016665. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl podpořen v rámci 99. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 REACT-EU, investiční priority „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vysoce specializované diagnostické a léčebné péče Komplexního onkologického centra jako spolupracujícího subjektu v rámci Komplexního onkologického centra FN Bulovka, VFN a Fakultní Thomayerovy nemocnice, a to prostřednictvím modernizace a obnovy vybraného přístrojového vybavení onkologických pracovišť Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Hlavní aktivitou projektu je pořízení (obměna a rozšíření) přístrojového vybavení na pracoviště KOC VFN (Onkologickou kliniku a Ústav nukleární medicíny) pro diagnostiku a léčebnou péči onkologických pacientů:

Oblast diagnostická:

  • PET/CT

Oblast léčebně-terapeutické péče:

  • Konturovací stanice pro konturování kritických orgánů nebo radioterapeutických struktur obecně na importovaném CT pro potřeby plánování radioterapie
  • Transmisní dozimetrický systém k verifikaci doručené dávky do pacienta při měřené frakci radioterapie
  • Systém pro monitoraci chemoterapie

Cílem je zajištění a zlepšení dostupnosti, kvality a efektivity zdravotní péče o onkologické pacienty, a to jak v oblasti diagnostiky, tak v oblasti radioterapeutické léčebné péče. Obnova přístrojové techniky umožní rozšíření spektra ošetřených pacientů ve vyšší kvalitě i kvantitě a zefektivní péči bez zásadních dodatečných požadavků na lůžkový a personální fond.

Výše uvedeným dojde k posílení kvality a dostupnosti léčebné péče o zvláště ohrožené skupiny pacientů (onkologických pacientů) s ohledem na potenciální hrozby týkající se koronavirové pandemie i ke zvýšení odolnosti proti případným dalším infekčním onemocněním. Pořízením přístrojové techniky bude VFN moci lépe reagovat na krize související s pandemií a zajišťovat potřebnou a kvalitní péči onkologickým pacientům.

Rozpočet projektu je celkem 79 300 000 Kč, z toho 70 % (68 110 000 Kč bude financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj), 20 % (19 460 000 Kč) ze státního rozpočtu ČR a 10 % (9 730 000 Kč) z vlastních zdrojů VFN v Praze.

Projekt VFN Praha – Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pro onkologické pacienty
je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii
COVID-19

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!