Evropské granty

Výzkum plicní cirkulace a hemodynamiky

Kód: CZ.2.16/3.1.00/21565
Stav: Ukončené

Název projektu: Výzkum plicní cirkulace a hemodynamiky

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 31. 1. 2015
Rozpočet projektu: 19 908 470 Kč
Garant projektu (pracoviště): II. interní klinika a KARIM – VFN v Praze

Stručný obsah projektu:

Hlavním strategickým cílem projektu je díky pořízení a modernizaci přístrojového vybavení zajistit výzkum moderních strategií péče o kriticky nemocné a pacienty s plicní hypertenzí tak, aby výsledky umožnily vznik provázaného a optimalizovaného systému péče s minimalizací utrpení nemocných, komplikací diagnostických a terapeutických výkonů a snížení nákladnosti dané péče. Projekt je realizován v partnerství s 1. lékařskou fakultou UK.

Samotná realizace projektu (tzv. investiční fáze) proběhne v jedné etapě, jejímž obsahem bude příprava výběrových řízení, výběr dodavatelů a postupné dodání a instalace přístrojového vybavení. Celkem budou pořízeny 4 nové moderní zdravotnické přístroje.

Po skončení investiční fáze následuje pětiletá doba udržitelnosti, během níž musí být naplněny plánované výsledky, ke kterým se VFN zavázala a kterými jsou:

  • Odborné publikace dle metodiky RVV
  • Vytvoření e-learningových prezentací o využití metod v českém i anglickém jazyce

Cílem bude zejména řešení následujících výzkumných úkolů:

  • Optimalizace pulmoprotektivních a kardioprotektivních ventilačních režimů u kriticky nemocných.
  • Optimalizace strategií pro monitoraci hemodynamiky kriticky nemocných s postižením plicní cirkulace.
  • Upřesnění elektromechanického postižení u nemocných s plicní hypertenzí, u nemocných se zánětlivými kardiomyopatiemi a u pacientů s hereditárními kardiomyopatiemi.
  • Optimalizace strategie a indikací implantací kardioverterů-defibrilátorů a biventrikulárních stimulátorů u nemocných s postižením pravé komory.
  • Optimalizace strategie péče o kriticky nemocné s postižením plicní cirkulace v oblasti intermediární a návazné péče.

Projekt „Výzkum plicní cirkulace a hemodynamiky“, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/21565, který byl schválen v rámci 11. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (www.oppk.cz), je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z rozpočtu Hlavního města Prahy a z vlastních zdrojů VFN.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!