Evropské granty

Výzkum užívání návykových látek u mladistvých z etnických minorit

Kód: EEA_A/CZ0046/1/0006
Stav: Ukončené

Název projektu: Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and socially excluded areas with an emphasis on the transfer of experience on prevention and research methods from Norwegian partners

(Užívání návykových látek u dětí a dospívajících z etnických minorit s důrazem na přenos poznatků a zkušeností z Norska ohledně výzkumu, vývoje a úpravu programů pro selektivní a indikovanou prevenci)

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2008
Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2010
Rozpočet: 150 000 EUR
Garant projektu (pracoviště): Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN v Praze (www.adiktologie.cz)

Stručný obsah projektu:

Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK je členem pracovní skupiny European Network on Drug Culture Research vedené prof. Swenssonem ze Švédska a v jejím rámci spolupracuje s různými univerzitami. V rámci této pracovní skupiny vznikl záměr na dílčí projekt odpovídající dotačnímu programu Fondu pro podporu výzkumu v rámci Norských fondů.

Projekt je realizován v partnerství s University of Stavanger v Norsku a Univerzitou Palackého v  Olomouci. Všeobecná fakultní nemocnice se podílí na rozpočtu spolufinancováním ve výši 10 %.

Hlavním cílem projektu je získání zkušeností s preventivními opatřeními, výzkumem, včasnou diagnostikou a intervencemi používanými pro práci s dětmi a mladistvými z etnických minorit ohrožených sociálním vyloučením a důsledky užívání návykových látek. Jedná se o v ČR dlouhodobě neřešené téma výzkumu užívání návykových látek u mladistvých příslušníků z etnických skupin a s tím souvisejících zdravotních a sociálních důsledků a jejich předcházení (prevenci).

Základními aktivitami projektu jsou:

  • Realizace pilotní studie zaměřené na výzkum užívání inhalačních látek mezi dětmi a mladistvými z etnických minorit ohrožených sociálním vyloučením a získávání zkušeností s výzkumy orientovanými na užívání návykových látek u dětí a mladistvých z etnických minorit. Závěry z této studie budou podkladem pro návrh postupů indikované a selektivní prevence pro zmíněnou cílovou skupinu.
  • Získání diagnostických a intervenčních materiálů zaměřujících se přímo na specifické projevy užívání návykových látek s ohledem na skutečnost, že se jedná o mladistvé z etnických minorit nebo ze sociálně vyloučených lokalit: identifikace vhodných nástrojů, překlad a přizpůsobení nástrojů pro české prostředí a jejich zpřístupnění širší odborné veřejnosti.
  • Získání zkušeností se systémy péče, metodami a výzkumnými projekty v oblasti užívání návykových látek u dětí a mladistvých z etnických minorit: stáž, výcvik/trénink výzkumných strategií a metod užívaných v této oblasti s ohledem na náročnou cílovou skupinu, (strategie vyhledávání cílové skupiny, kontaktování cílové skupiny, motivace k účasti ve výzkumu,  výběr metodiky, sběr dat, analýza dat a jejich možná interpretace).
  • Zpracování návrhu koncepčního dokumentu pro tuto oblast výzkumu a spolu s výsledky projektu předání příslušným institucím s cílem podpořit další výzkumné aktivity v dané oblasti i po skončení projektu a zajistit tak udržitelnost jeho výsledků.

Informace o projektu rovněž na www.adiktologie.cz.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!