Evropské granty

Začínající vědec-výzkumník v biomedicíně – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kód: CZ.2.17/1.1.00/32534
Stav: Ukončené

Název projektu: Začínající vědec-výzkumník v biomedicíně – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2010
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2012
Rozpočet: 1 689 585,26 Kč
Garant projektu (pracoviště): Ústav dědičných metabolických poruch

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je připravit především začínající lékaře VFN v Praze (50 osob) na činnosti v oblasti vědy a výzkumu přenosem praktických znalostí a dovedností. Tito začínající výzkumníci budou díky realizaci projektu připraveni na základní činnosti v oblasti vědy a výzkumu a následně tak budou schopni zapojit se do činností výzkumných týmů a orientovat se v dané oblasti. To vše jim bude umožněno absolvováním uceleného dvousemestrálního vzdělávacího programu vytvořeného v rámci projektu, který budou vést vysoce kvalifikovaní odborníci s pedagogickými zkušenostmi, kteří současně působí i v praxi.

Vzdělávací program bude obsahovat zejména následující okruhy:

 • orientace v typech výzkumu v biomedicíně,
 • základní principy medicíny založené na důkazech- tj.evidence based medicíně,
 • umění zpracování rešerší pro účely vědecko-výzkumné činnosti,
 • využití ICT při vědecko-výzkumné činnosti (databázové systémy apod.),
 • plánování výzkumných projektů a využití statistických metod v biomedicíně,
 • schopnost využití zdrojů dat a informací při zpracování vědeckých prací,
 • znalost postupů při podávání grantových žádostí v oblasti vědy a výzkumu,
 • základy administrace grantů z pohledu managementu zdravotnického zařízení,
 • metodika prezentací vědecko-výzkumných dat a výstupů na odborných konferencích,
 • praktické dovednosti při psaní různých typů publikací v oblasti vědy a výzkumu,
 • zásady vývoje a zkoušení nových léků,
 • praktická orientace v genetických metodách používaných v biomedicínském výzkumu,
 • legislativa a etika v biomedicínském výzkumu.

Výsledkem projektu bude kvalitativní posun a zefektivnění vědecko-výzkumné činnosti v rámci VFN v Praze, přičemž účastníci kurzu budou tvořit mezistupeň mezi pracovníky klinickými na straně jedné a ryzími výzkumníky/vědci na straně druhé.

Za dva roky realizace kurz absolvovalo celkem 50 osob, z toho bylo úspěšně podpořeno 41 začínajících výzkumníků.
Výstup projektu: vzdělávací program.

Mediální partner projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!