Evropské granty

Zahrada

Kód: CZ.04.3.07/2.1.01.2/2205
Stav: Ukončené

Název projektu: „ZAHRADA“ chráněné dílny a integrační centrum

Registrační číslo: CZ.04.3.07/2.1.01.2/2205
Výše podpory: 9 304 700 Kč
Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 1. 1. 2006 – 31. 8. 2008

O projektu

Projekt je zaměřen na pracovní a sociální rehabilitaci, zlepšování kvality života duševně nemocných, se záměrem vytvořit v Kateřinské zahradě areálu VFN prostor pro relaxaci, pracovní i sportovní aktivity, kde se budou klienti Psychiatrické kliniky v přirozeném zázemí setkávat sami mezi sebou, s rodinnými příslušníky a dalšími návštěvníky zahrady.

Chráněná dílna bude pro část klientů možností pracovní rehabilitace v rámci režimové léčby a v ambulantní péči rovněž určitým typem dlouhodobějšího zaměstnání. Činnost Integračního centra bude zaměřena na sociálně rehabilitační a volnočasové aktivity, podporu sociálních kontaktů, sociální poradenství, konzultace s psychiatrem, psychologem.

Cílovou skupinou budou klienti Psychiatrické kliniky VFN se závažným duševním onemocněním, kteří jsou z důvodu zdravotního postižení znevýhodněni na trhu práce, nebo z trhu práce zcela vyřazení, kteří v současné době nejsou schopni se uplatnit na běžném trhu práce, jsou invalidizováni nebo dlouhodobě nezaměstnaní, sociálně izolovaní. Spádovou oblastí jsou obvody Praha 1, 2, 3 a 10. Skupinu tvoří cca 3000  ambulantních a 1500 ústavních pacientů Psychiatrické kliniky. Jsou to osoby ohrožené závislostmi, osoby opouštějící ústavní péči, znevýhodněni na trhu práce z důvodu zdravotního postižení a duševního onemocnění, sociální situace,ztráty a absence pracovních návyků, dlouhodobě nezaměstnaní i dlouhodobě nemocní.

Klíčové aktivity projektu tvoří přímé služby napomáhající integraci cílové skupiny do společnosti, a to především vytvořením chráněného pracoviště a integračního centra systematického a cíleného poradenství. Kontaktní práce, zavedení programu pro získávání nezbytných sociálních dovedností cílové skupiny a také zprostředkování dalších sociálních služeb je předpokladem pro možnost integrace této cílové skupiny na trh práce. Chceme také pomoci k odstranění některých předsudků majoritní společnosti, které jsou zakořeněny vůči duševně nemocným.

Integrační centrum umožní zájemcům aktivní trávení volného času a současně trénink sociálních dovedností potřebných v běžném životě. Bude místem pro lidská setkání, pro navazování nových přátelských kontaktů, vytvoří prostor pro fungování pacientských klubů, pro osamělé klienty bude sociálním zázemím.

Realizace projektu je rozvržena do 4 etap, které budou projektovým týmem průběžně vyhodnocovány. O jejích výsledcích Vás budeme průběžně informovat. Projekt bude řízen realizačním týmem VFN.

Hlavním fyzickým výstupem bude:

  • Vytvořený a zavedený, efektivně fungující systém pracovní rehabilitace v chráněné dílně.
  • Sociální rehabilitace a odborné poradenství pomáhající návratu do pracovního procesu a integrace cílové skupiny do společnosti.

Prezentace činnosti

Chráněná dílna a integrační centrum vznikly a existují v rámci projektu Zahrada, který je zaměřen na pracovní a sociální rehabilitaci a zlepšování kvality života duševně nemocných. Kateřinská zahrada slouží jako prostor k relaxaci, pracovním i sportovním aktivitám klientů Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, kteří se zde v přirozeném zázemí mohou setkávat sami mezi sebou, s rodinnými příslušníky a dalšími návštěvníky zahrady – tedy i s Vámi.

Projekt „Zahrada“ realizovaný v letech 2006 – 2007 je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy a je řízen realizačním týmem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Fotodokumentace

Následující fotodokumentace Vám přiblíží, některé z aktivit, kterých se pacienti Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK mohou zúčastnit v prostorách Chráněných dílen a Integračním centru VFN v Praze.

Následující fotodokumentace Vám přiblíží, jak prostory v Kateřinské zahradě přiléhající Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK vypadaly před zahájením realizace projetu „Zahrada“ chráněné dílny a Integrační centrum VFN v Praze a jak vypadají dnes.

Den otevřených dveří – 21. 6. 2007

Další v řadě Dnů otevřených dveří byl organizován v rámci projektu „Zahrada“ v Chráněné dílně a integračním centru v Kateřinské zahradě. Den otevřených dveří se konal ve čtvrtek 21. června 2007 od 14:00 do 18:00 hod.

Program Dne otevřených dveří:
14:00 – 18:00 hod. prezentace projektu „Zahrada“ – Chráněné dílny a Integrační centrum v Praze,workshop, prohlídka dílen
15:30 hod. koncert vážné hudby v kostele Sv. Kateřiny
17:00 hod. volejbalový exhibiční zápas
Průběžně během DOD pétanque, malování křídami, zdobení květináčů ubrouskovou technikou, skládání origami, vaření a podávání „Kateřinské zahradní polévky“

Den otevřených dveří – 22. 6. 2006

Den otevřených dveří byl připraven realizačním týmem projektu „Zahrada“ chráněné dílny a integrační centrum VFN v Praze na den 22. června 2006 od 12:00 do 18:00hod v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK.

Den otevřených dveří byl organizován u příležitosti představení projektu „Zahrada“ chráněné dílny a integrační centrum VFN v Praze, který je zaměřen na pracovní a sociální rehabilitaci, zlepšování kvality života duševně nemocných, se záměrem vytvořit v Kateřinské zahradě, areálu VFN, prostor pro relaxaci, pracovní i sportovní aktivity, kde se klienti Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK v přirozeném zázemí setkávají sami mezi sebou, s rodinnými příslušníky a dalšími návštěvníky zahrady.

Chráněná dílna je pro část klientů možností pracovní rehabilitace v rámci režimové léčby a v ambulantní péči rovněž určitým typem dlouhodobějšího zaměstnání.

Integrační centrum umožňuje zájemcům aktivní trávení volného času a současně trénink sociálních dovedností potřebných v běžném životě.

Pro všechny zájemce o podrobnější informace o přípravě a realizaci projektu, o všech úspěších, o překonaných obtížích i možných úskalích během realizace projektu, byl v průběhu celého Dne otevřených dveří k dispozici kompletní realizační tým projektu „Zahrada“ chráněné dílny a integrační centrum VFN v Praze. Členové realizačního týmu kromě prohlídky budovy chráněných dílen a integračního centra, odpovídali na nejrůznější dotazy návštěvníků Dne otevřených dveří.

Pro návštěvníky Dne otevřených dveří byla připravena prezentace projektu, která zahrnovala kromě základních informací o projektu, kdy se s projektem začalo, komu je projekt určen, z jakých zdrojů je projekt financován, kdo je členem realizačního týmu… apod., také informaci o týdenních programech pro pacienty i fotodokumentaci „Jak jsme začínali“ mapující pokroky při zařizování budovy chráněných dílen a integračního centra.

Pro zájemce byly také připraveny nejrůznější letáky s informacemi o projektu, např. i s výzvou pro případné sponzory, kteří by pomohli s financováním projektu po skončení finanční podpory.

Na Den otevřených dveří byli pozváni představitelé Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Městské části Prahy 2, zástupci spolupracujících firem a dodavatelů VFN, novináři a zaměstnanci VFN a 1. LF UK.

Odpolední slavnostní program zahájit ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA.

Projekt podpořil také Žesťový kvintet Hudby Hradní stráže, který přijal pozvání na Den otevřených dveří a u příležitosti prezentace projektu zahrál přítomným v Kateřinské zahradě.

Program DOD byl následující:

12:00 – 15:00 prohlídka chráněných dílen
14:00 – 14:10 Žesťový kvintet Hudby Hradní stráže ČR
14:10 – 14:30 oficiální zahájení
14:30 – 15:00 Žesťový kvintet Hudby Hradní stráže ČR
15:00 – 16:00 prezentace projektu, workshop

Jako zpětná vazba členům realizačního týmu posloužili návštěvníci Dne otevřených dveří, kteří hodnotili kladně nejen podstatu projektu, komu je projekt určen, co si klade za cíl, ale především neúnavnou práci všech členů realizačního týmu, bez kterých by nebylo možné budovu pro chráněné dílny obývat a využívat a kteří se zasloužili o to, že budova prošla rekonstrukcí, byla vybavena (a stále ještě je vybavována) potřebným nábytkem, a dalším zařízením, počítači, nástroji, nářadím apod., a v neposlední řadě, že členové týmu úspěšně překonali nejrůznější potíže administrativního charakteru.

Návštěvníci se také velice zajímali o jednotlivé činnosti, které jsou účastníkům projektu (pacientům Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK) nabízeny, jakých aktivit se mohou zúčastnit v rámci pracovní terapie, jaké kulturní programy jsou pro ně připraveny…

Pozitivní přijetí realizace projektu je pro celý tým motivací a velkým závazkem pro další práci na projektu a výzvou k překonávání překážek, se kterými se při své práci s klienty pravidelně setkávají.

Den otevřených dveří – 14. 12. 2006

Další Den otevřených dveří zorganizoval realizační tým projektu „Zahrada“ chráněné dílny a integrační centrum VFN v Praze dne 14. prosince 2006 od 14:00 do 17:00 v objektu chráněných dílen a integračního centra v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK.

Program Dne otevřených dveří:

Program DOD byl následující:

14:00 – 14:30 příchod hostů
14:30 – 15:30 workshop – prezentace výsledků projektu
15:30 – 16:30 prohlídka prostor Chráněných dílen a Integračního centra
16:30 – 17:00 prezentace činnosti klientů Chráněných dílen a Integračního centra

Během celého Dne otevřených dveří byl průběžně prezentován členy realizačního týmu nejen celý projekt „Zahrada“ chráněné dílny a integrační centrum VFN v Praze, ale především výsledky projektu. Projekt je zaměřen na pracovní a sociální rehabilitaci, jedná se o zlepšování kvality života duševně nemocných. Záměrem projektu je vytvoření prostoru pro relaxaci a pracovní i sportovní aktivity v Kateřinské zahradě (areálu VFN), kde se klienti Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK mohou setkávat sami mezi sebou, s rodinnými příslušníky a dalšími návštěvníky zahrady.

Všichni návštěvníci Dne otevřených dveří obdrželi materiály o přípravě, realizaci a výsledcích projektu. Členové realizačního týmu průběžně odpovídali na nejrůznější dotazy, týkající se začátku projektu, průběhu realizace, dosažených úspěchů a také případných obtíží a problémů, které se během realizace projektu vyskytly.

Pro návštěvníky Dne otevřených dveří byla připravena prezentace projektu v Powerpointu, která zahrnovala kromě základních informací o projektu, kdy se s projektem začalo, komu je projekt určen, z jakých zdrojů je projekt financován, kdo je členem realizačního týmu… apod., také informace o týdenních programech pro pacienty i fotodokumentaci „Jak jsme začínali“ mapující pokroky při zařizování budovy chráněných dílen a integračního centra.

V průběhu celého Dne otevřených dveří byla návštěvníkům kromě prezentací výsledků umožněna prohlídka budovy a to jak části:

  • chráněné dílny – kde je klientům umožněna pracovní rehabilitace v rámci režimové léčby. V případě ambulantní péče mohou využít možnosti určitého typu dlouhodobějšího zaměstnání v chráněných dílnách.
  • integrační centrum – které je pro klienty vítaným a oblíbeným zpestřením jejich léčby, umožňuje zájemcům aktivní trávení volného času a současně trénink sociálních dovedností potřebných v běžném životě.

Na Den otevřených dveří byli pozváni představitelé Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Městské části Prahy 2, novináři a zaměstnanci VFN a 1. LF UK.

Díky rozhovorům s návštěvníky Dne otevřených dveří získali členové realizačního týmu projektu zpětnou vazbu, reakce na projekt, jeho cíle apod. Stejně jako v průběhu minulého Dne otevřených dveří i tentokrát byly pozitivní ohlasy především na podstatu projektu, jeho cíle, na jakou cílovou skupinu je projekt zaměřen, čeho se členové realizačního týmu snaží dosáhnout…atd. Ti, kteří se zúčastnili i prvního Dne otevřených dveří hodnotili kladně posun, ke kterému došlo v oblasti dovybavení místností nábytkem a dalším potřebným vybavením, jakým způsobem byla dokončen úprava vnitřních i vnějších prostor; jaká je výzdoba místností, kterou vytvořili klienti Integračního centra.

Při příležitosti konání Dne otevřených dveří připravili klienti Integračního centra pro každého návštěvníka drobný dárek – vánoční gelovou svíčku, která byla k dispozici za dobrovolný příspěvek. V předvánočním čase se klienti centra postarali také o krásnou vánoční výzdobu. V této souvislosti se návštěvníci zajímali o jednotlivé činnosti, které jsou účastníkům projektu (pacientům Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK) nabízeny, jakých aktivit se mohou zúčastnit v rámci pracovní terapie, či integračního centra, jaké kulturní programy jsou pro ně připraveny…atd. – k dispozici jim byly programy činností jak v Integračním centru, tak i v chráněných dílnách – pracovní terapie.

Díky dalšímu Dni otevřených dveří získali členové realizačního týmu další motivaci pro úspěšné zvládnutí další etapy, pro získávání informací a navazování kontaktů s ostatními podobnými organizacemi – chráněnými dílnami, občanskými sdružení podobného zaměření.

Pozvánka na konferenci a workshop

Vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na výjezdní konferenci a workshop, které pořádáme u příležitosti prezentace výsledků projektu „Zahrada – Chráněné dílny a Integrační centrum“.

Program:

1. Prezentace výsledků projektu „ZAHRADA“ – Mgr. Stanislava Bačkovská
2. Vyhodnocení dotazníků spokojenosti klientů – PhDr. Pavel Harsa
3. Workshop

Termín konání: 1. března 2007

Čas konání: 13.00 – 17.00 hod.

Místo konání: Školící středisko TOČNÁ – Nad Šancemi 1/184, Praha 4 (středisko je dostupné automobilem po dobré příjezdové komunikaci nebo lze využít MHD – linka č. 173 / spojení od Polikliniky Modřany)

Kontakt:  Bc. Petra Pekařová
Poradce PR
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
tel.: 224 963 335, mobil: 602 113 645
e-mail: Petra.Pekarova@vfn.cz

Těšíme se na setkání s Vámi. Pozvánka ke stažení nebo vytištění zde.
Prosíme o potvrzení účasti na výše uvedenou e-mailovou adresu či telefon.

Mgr. Eva Hotmarová
manažer projektu „Zahrada“

Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!