Evropské granty

Zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických dat z VFN

Kód: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006372
Stav: Probíhající

Název projektu: „Zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických dat z Všeobecné fakultní nemocnice oprávněným zdravotnickým subjektům i pacientům, spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth“

Datum zahájení projektu: 14. 2. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2021
Rozpočet: 99 999 999 Kč
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

VFN v Praze zahájila v únoru 2018 realizaci projektu „Zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických dat z Všeobecné fakultní nemocnice oprávněným zdravotnickým subjektům i pacientům, spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth“,registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006372. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl podpořen v rámci 26. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určená na realizaci projektu: 80 862 999,19 Kč, což činí 80,86 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu: 19 136 999,81 Kč, což činí 19,14 % celkových způsobilých veřejných výdajů.

Realizace projektu představuje významný přínos v rámci elektronizace zdravotnického systému a celkové koncepce e-Health. Implementace moderních technologií použitých při realizaci projektu vytvoří předpoklady pro budoucí navázání na další projekty realizované v rámci celostátní koncepce eHealth.

Projekt má tyto hlavní cíle:

Zajištění snadného a integrovaného přístupu oprávněných osob ke komplexním informacím o poskytnutých zdravotních službách, zajištění dostupnosti služeb jednoduchými nástroji elektronické komunikace.
Zlepšení sdílení dat a komunikace mezi poskytovateli zdravotnických služeb.
Zvýšení efektivity, kvality, dostupnosti a bezpečnosti systému a poskytované péče.
Zajištění a rozvoj infrastruktury pro sdílení a poskytování zdravotních služeb.
Dojde ke sjednocení pracovních procesů a přenosu informací v nemocnici i mimo ni, čímž dojde i k úsporám nákladů. Výstupem projektu při dosažení výše uvedených cílů bude modernizované řešení NIS, zvýšení úrovně podpory výkonu agend a procesů žadatele, zvýšení provozní stability a bezpečnosti a zajištění minimálně 4 nových funkcionalit IS. Zaručen bude bezpečný přenos dat a jejich kvalitní archivace.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!