• Vzdělávací akce
 • Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů

Vzdělávací akce

Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů

Kód: Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností nelékařských zdravotnických pracovníků v ošetřování ran a kožních defektů. Nelékařští zdravotničtí pracovníci by měli mít dostatek informací o nových trendech a postupech v péči o rány. Získané vědomosti a dovednosti jim umožní snadnější a efektivnější ošetřování ran a defektů a přispějí ke zlepšení kvality života pacienta. Dovednosti a vědomosti získané v tomto kurzu by měly vést ke snížení počtu komplikací pacientů s ranami a defekty, zkrácení doby jejich hospitalizace a rehospitalizace.

 

Cíl kurzu:
Cílem certifikovaného kurzu je připravit všeobecnou sestru, porodní asistentku a zdravotnického záchranáře na samostatné provádění specifických činností, které souvisejí s ošetřovatelskou péčí o pacienty s ranami a defekty.

 

Vstupní požadavky:

 • ukončení kvalifikačního studia a adaptačního procesu (podle §62 odst. 2 zákona č.  96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních) a zákona č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • praxe ve zdravotnictví minimálně 2 roky.

 

Rozdělení vzdělávacího programu:

 • Teorie – 33 hod.
 • Praxe – 25 hod.

Celková hodinová dotace teoretické i praktické části je 58 hodin

 

Termíny kurzu ve 1. pololetí 2019:

Kurz VI
04. 03. – 06. 03. 2019 – teoretická část
11. 03. – 13. 03. 2019 – praktická část
26. 03. 2019              – závěrečná zkouška

Kurz VII
14. 10. – 16. 10. 2019 – teoretická část
21. 10. – 23. 10. 2019 – praktická část
30. 10. 2019              – závěrečná zkouška

Místo konání:
Teoretická část: se koná na odboru vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Praktická část:
Praktická část bude probíhat ve VFN Praha na:

 • I. chirurgické klinice, U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2,
 • Interním oddělení Strahov, Šermířská 1921/4, 160 00 Praha 6,
 • Dermatovenerologické klinice – ambulance pro léčbu ran FP, Karlovo náměstí 32, 128 00 Praha 2,
 • Klinice dětského a dorostového lékařství, Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
 • Gynekologicko-porodnické klinice, oddělení neonatologie, Apolinářská 18, 181 28  Praha 2.

 

Ukončení kurzu:
Kurz bude ukončen praktickou zkouškou, při které účastník kurzu provede a zdůvodní ošetření rány u pacienta. Součástí závěrečné zkoušky je prezentace (formou PowerPoint) kazuistiky pacienta s ránou.

  

Cena:

12 000 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč

Odborní garanti:
Teoretická část
PhDr. Dagmar Škochová, MBA, telefon: 22496 4365,e-mail: dagmar.skochova(zavinac)vfn.cz

Praktická část
Mgr. Lucie Dolejší, telefon: 22496 3568, 22496 2214, e-mail: lucie. dolejsi(zavinac)vfn.cz

 

Kontakt k přihlášení na akci:
Bc. Jana Endlicherová, telefon: 22496 4211, e-mail: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz

 

Přihlášení:   
Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky nebo elektronicky přes portál http://www.acvz.cz.  

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
PhDr. Jana Endlicherová
OV VFN v Praze
Bojišti 1 
120 00 Praha 2

nebo elektronicky na: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!