Vzdělávací akce

Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii

Kód: Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR
Cílem kurzu je příprava nelékařských  pracovníků (všeobecných sester) pro speciální úseky činnosti a funkce, pro které účastníci kurzu získávají  zvláštní odbornou způsobilost, včetně vymezení činností, které jsou pro speciální práci sester na ambulantních i nemocničních odděleních gastroenterologie a hepatologie. Zvláštní zřetel je věnován endoskopii, diagnostické i terapeutické, bioptickým metodám, zobrazovacím metodám a funkčnímu vyšetření trávicího traktu.

 

Vstupní požadavky:

  • ukončení kvalifikačního studia a adaptačního procesu (§ 62, odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.)
  • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
  • žádost o zařazení do kurzu zaslat na Odbor vzdělávání VFN v Praze

 

Harmonogram:

Teoretická část

  • 38 hodin přednášek
  • 3 bloky (1 vyučovací hodina = 45 minut)
  • výuka probíhá v posluchárně  IV. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze; U Nemocnice 499/2, Praha 2

Praktická část

  • 80 hodin
  • 2 bloky
  • výuka probíhá na specializovaných pracovištích Gastroenterologického centra IV. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

Celkový počet vyučovacích hodin v teoretické a praktické části je 118 hodin.

 

Termín kurzu v roce 2019:
Termín bude určen podle počtu zájemců.

 

Způsob ukončení:
V průběhu teoretické části absolvují účastníci písemný test. Celý kurz je ukončen závěrečnou zkoušku před komisí. Absolvent získává certifikát s platností pro ČR. V certifikátu budou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu, včetně vymezení činností.

  

Cena kurzu: 

8 000 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč

 

Odborní garanti:
MUDr. Karel Lukáš, CSc., IV. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Irena Pěchoučková, staniční sestra, endoskopické oddělení IV. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

 

Kontakt k přihlášení na akci:
Mgr. Eva Widzová, telefon: 22496 4181, e-mail: eva.widzova(zavinac)vfn.cz

 

Přihlášení:   
Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky nebo elektronicky přes portál www.acvz.cz

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

Mgr. Eva Widzová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: eva.widzova(zavinac)vfn.cz

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!