Vzdělávací akce

Organizace a řízení ve zdravotnictví – praktická část

Kód: Organizace a řízení ve zdravotnictví - praktická část
Popis: Specializační vzdělávání MZ ČR
Cílem specializačního vzdělávání v oboru „Organizace a řízení ve zdravotnictví“ je připravit nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví k výkonu manažerských rolí a funkcí a posílit jejich schopnosti k efektivnímu rozvoji profesního oboru, k rozvoji osobnosti i organizace ve zdravotnictví osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru „Organizace a řízení ve zdravotnictví“ je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších právních předpisů.

Absolvent/ka specializačního vzdělávání v oboru „Organizace a řízení ve zdravotnictví“ bude připraven zastávat manažerské role a vykonávat manažerské funkce. Bude schopen efektivně rozvíjet profesní obor, spoluvytvářet koncepce a plány rozvoje organizace, podílet se na vytváření tvůrčí atmosféry na pracovišti i v organizaci, systémově přistupovat k řešení problémů, aplikovat znalosti finančního managementu a rozvoje lidských zdrojů.

 

Časový rozvrh vzdělávacího programu:
Odborná praxe délce jednoho týdne (5 dnů, tj. 40 hodin)

  

Místo konání:
Teoretická část: NCO NZO Brno.
Praktická část: Odborná praxe bude probíhat na jednotlivých pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pod vedením přiděleného školitele.

 

Termíny v 1. pololetí 2019:
Budou upřesněny.

Termíny ve 2. pololetí 2019:
Budou upřesněny.

 

Ukončení studia:

Ukončení specializačního studia je podmíněno:

  • absolvováním teoretické a praktické výuky; včetně splnění požadované odborné praxe na pracovišti akreditovaného zařízení potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu potvrzené příslušným školitelem/lektorem,
  • získáním příslušného počtu kreditů,
  • vlastní atestační zkouška probíhá dle vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.

Absolvent specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví bude připraven zastávat manažerské role a vykonávat manažerské funkce.

  

Cena odborného modulu:  

12 000 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 0 Kč

Odborný garant studia:
Mgr. Svobodová Dita, Ph.D., MHA náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN v Praze

 

Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!