Vzdělávací akce

Organizace a řízení ve zdravotnictví – praktická část

Kód: Organizace a řízení ve zdravotnictví - praktická část
Popis: Specializační vzdělávání MZ ČR

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví je připravit nelékařské zdravotnické pracovníky k výkonu manažerských rolí a funkcí, posílit jejich schopnosti k efektivnímu rozvoji profesního oboru, k rozvoji osobnosti i organizace osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování.

Podmínkou pro zařazení do oboru je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších právních předpisů.

Absolvent/ka specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví bude připraven zastávat manažerské role a vykonávat manažerské funkce. Bude schopen efektivně rozvíjet profesní obor, spoluvytvářet koncepce a plány rozvoje organizace, podílet se na vytváření tvůrčí atmosféry na pracovišti i v organizaci, systémově přistupovat k řešení problémů, aplikovat znalosti finančního managementu a rozvoje lidských zdrojů.

 

Časový rozvrh vzdělávacího programu:

Odborná praxe délce jednoho týdne (5 dnů, tj. 40 hodin)

  

Místo konání:

Teoretická část: NCO NZO
Praktická část: Odborná praxe bude probíhat na jednotlivých pracovištích VFN pod vedením přiděleného školitele.

 

Termín konání 2024:

Termín bude určen podle počtu zájemců.

 

Ukončení studia:

Ukončení specializačního studia je podmíněno:

  • absolvováním teoretické a praktické výuky; včetně splnění požadované odborné praxe na pracovišti akreditovaného zařízení potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu potvrzené příslušným školitelem/lektorem,
  • úspěšným absolvováním atestační zkoušky.

  

Cena odborného modulu:  

12 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 0 Kč

 

Odborný garant studia:

Mgr. Svobodová Dita, Ph.D., MHA náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN

 

Kontakt k přihlášení na akci:

PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!